Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

Kan jeg appellere afgørelsen?

Du har ikke ret til at appellere den afgørelse, som træffes af retten i første instans. Statsadvokaten har ret til at appellere.

Hvilke rettigheder har jeg efter en domfældelse?

En afgørelse kan eventuelt benyttes af din advokat, hvis du rejser et erstatningskrav over for gerningsmanden.

Har jeg ret til støtte eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

Du er berettiget til støtte efter domsafsigelsen og/eller beskyttelse i en rimelig periode, afhængigt af dine behov på det pågældende tidspunkt.

Hvilke oplysninger vil jeg modtage, hvis gerningsmanden bliver dømt?

Efter anmodning kan politiet informere dig om den dom, som retten har afsagt over gerningsmanden.

Bliver jeg underrettet, hvis gerningsmanden løslades (herunder førtidig eller betinget løsladelse) eller undslipper fra fængslet?

Efter anmodning kan du blive underrettet:

a) hvis den person, der har været fængslet, tiltalt eller dømt for en forbrydelse, der vedrører dig, er blevet løsladt eller er undsluppet fra fængslet

b) om eventuelle relevante foranstaltninger truffet af hensyn til din beskyttelse, hvis en fængslet person, der er anklaget eller dømt for forbrydelser, der vedrører dig, løslades eller undslipper fra fængslet.

Det understreges, at denne information kan tilbageholdes, hvis der er en mulig eller fastslået risiko for, at den kan skade gerningsmanden.

Vil jeg blive hørt i forbindelse med løsladelse eller afgørelser om prøveløsladelse? Kan jeg for eksempel fremsætte en erklæring eller klage over løsladelsen?

Du har ingen ret til at blive hørt i forbindelse med en løsladelse eller afgørelse om prøveløsladelse, som vedrører gerningsmanden.

Sidste opdatering: 31/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.