Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

Hvad er proceduren for at kræve erstatning fra gerningsmanden? (f.eks. retssag, civilt søgsmål, adhæsionsproces)

Du har ret til at anlægge en sag mod gerningsmanden for den forbrydelse, som er begået mod dig. Du kan også kontakte de sociale myndigheder med anmodning om oplysninger om din ret til at kræve erstatning.

Mindreårige under 18 år har ret til at rejse et erstatningskrav mod alle ansvarlige parter for forbrydelser, der er omfattet af loven om forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug og udnyttelse af børn og børnepornografi og om krænkelser af menneskerettighederne. Gerningsmanden bærer det civilretlige ansvar for at betale erstatning for alle specifikke eller generelle skader, som offeret eller ofrene har pådraget sig.

Enhver person, der er et offer i henhold til loven om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, har ret til at indgive et søgsmål med krav om erstatning fra alle ansvarlige parter for enhver forbrydelse begået mod den pågældende i henhold til ovennævnte lov samt for krænkelser af menneskerettighederne. Gerningsmanden bærer det civilretlige ansvar for at betale erstatning for alle specifikke eller generelle skader, som offeret eller ofrene har pådraget sig, herunder alle eventuelle skyldige restancer til offeret eller ofrene som følge af deres tvungne beskæftigelse.

Retten har pålagt gerningsmanden at betale mig skadeserstatning. Hvordan kan jeg være sikker på, at skadevolderen betaler?

Hvis gerningsmanden undlader at betale den erstatning, som retten har tilpligtet ham at betale, kan du via din advokat rette henvendelse til retten, som vil pålægge vedkommende at betale den tildelte erstatning. Hvis gerningsmanden ikke følger rettens kendelse, vil den pågældende omgående blive arresteret og fængslet

Hvis skadevolderen ikke kan betale, kan staten så betale mig et forskud? På hvilke betingelser?

Der er ikke fastsat regler i lovgivningen om, at staten udbetaler forskud til ofrene.

Er jeg berettiget til erstatning fra staten?

Erstatning kan ydes af staten i den form, som er beskrevet i loven af 1997 om erstatning til ofre for voldsforbrydelser (lov 51(I)/97), til ofre for voldsforbrydelser eller deres pårørende, hvis:

a) ofret eller den pågældendes pårørende ikke er i stand til at opnå erstatning fra skadevolderen uanset grunden, og

b) ingen erstatning er tilgængelig fra andre kilder, eller erstatningsbeløbet er mindre end det, der er fastsat i ovennævnte lov:

Erstatning efter ovennævnte lov skal betales, også i tilfælde hvor gerningsmanden ikke retsforfølges eller dømmes:

Hvis erstatningen fra andre kilder er mindre end den, som er foreskrevet i ovennævnte lov, vil staten betale differencen.

Loven fastsætter også de omstændigheder, hvorunder der gives afslag på erstatning, og bestemmer endvidere, hvad der indgår i erstatningsbeløbet.

"Voldsforbrydelse" betyder enhver forsætlig forbrydelse, der er begået i Republikken Cypern, og som involverer vold og forårsager død, alvorlige fysiske skader eller dårligt helbred som et direkte resultat heraf, herunder nogle af de følgende strafbare handlinger, forudsat at de forårsager nogen af ovennævnte konsekvenser:

Forsætligt manddrab: (artikel 203 og 204), drabsforsøg: (artikel 214), voldtægt: (artikel 144), voldtægtsforsøg: (artikel 146), kidnapning: (artikel 148), kidnapning af en kvinde på under 16 år: (artikel 149), handlinger, hvis formål er at forvolde alvorlig personskade: (artikel 228), alvorlig personskade: (artikel 231), forsøg på at forvolde fysisk skade gennem anvendelse af eksplosive stoffer: (artikel 232), ondsindet brug af gift: (artikel 233), skader: (artikel 234), overfald, der forårsager fysiske skader: (artikel 243), andre overfald: (artikel 244), forbrydelser mod den personlige frihed: (artikel 245-254), brandstiftelse: (artikel 315).

En anmodning om skadeserstatning efter ovennævnte lov skal indgives til direktøren for den sociale sikringsordning inden for et rimeligt tidsrum og under alle omstændigheder senest to år efter de fysiske skader, det dårlige helbred eller døden, alt efter hvad der er relevant, blev forvoldt.

Anmodningen skal ledsages af en politirapport, en lægeattest og enhver anden dokumentation, som kan være nyttig for denne vurdering. Direktøren for den sociale sikringsordning kan efter eget skøn anmode om yderligere beviser, der kan være nødvendige for at træffe afgørelse, herunder bevis for at ingen erstatning er eller vil blive betalt fra andre kilder, herunder i form af en edsvoren erklæring fra ansøgeren.

Er jeg berettiget til erstatning, hvis skadevolderen ikke dømmes?

Tildeling af erstatning til ofrene er ikke betinget af, at gerningsmanden kendes skyldig i forbrydelsen. Retten afsiger kendelse om tildeling af erstatning i forbindelse med erstatningssager. Disse sager er klart adskilte fra udfaldet af en straffesag.

Er jeg berettiget til betaling i en nødsituation, mens jeg venter på, at der træffes afgørelse om mit erstatningskrav?

Du kan ikke modtage en sådan betaling i en nødsituation, da der ikke er fastsat regler herom i loven.

Sidste opdatering: 31/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.