Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

Du anses for at være offer for en forbrydelse, hvis du har lidt skade (f.eks. hvis du har lidt legemsbeskadigelse, eller dine personlige ejendele er blevet beskadiget eller stjålet) som følge af en hændelse, der udgør en strafbar handling efter græsk ret. Ifølge gældende lovgivning har du visse individuelle rettigheder før, under og efter straffesagen.

I Cypern indledes den strafferetlige procedure med en politimæssig efterforskning af det strafbare forhold. Når efterforskningen er afsluttet, oversendes sagen til statsadvokaturen, der tager stilling til, om der skal rejses tiltale i sagen. Hvis der er tilstrækkeligt med beviser mod den formodede gerningsmand, sender statsadvokaten sagens akter til retten. Efter en vurdering af bevismaterialet afgør retten, om den tiltalte er skyldig, og idømmer ham en straf eller frikender ham.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

3 - Mine rettigheder efter retssagen

4 - Erstatning

5 - Ret til støtte og bistand

Sidste opdatering: 02/03/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.