Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Du anses for at være den forurettede (poškozený), idet dette udtryk anvendes om offeret for en forbrydelse i retsplejeloven (trestní řád), hvis du har lidt skade som følge af en handling, der er kvalificeret som en forbrydelse i straffeloven (trestní zákon). Denne skade kan antage forskellige former, der kan f.eks. være tale om beskadigelse eller tyveri af en genstand. I din egenskab af forurettet, har du bestemte rettigheder før, under og efter straffesagen.

En straffesag i Den Tjekkiske Republik begynder med en efterforskning. På dette stadium af sagen udfører politiet visse undersøgelser under den offentlige anklagers tilsyn. Hvis der på dette trin i sagen tilvejebringes tilstrækkeligt materiale, hvoraf det fremgår, at der foreligger en strafbar handling, der er begået af en bestemt person, beslutter den offentlige anklager at rejse en straffesag, og sagens akter oversendes til retten. Under sagens behandling i retten vurderer retten bevismaterialet og tager på dette grundlag stilling til, om den anklagede er skyldig eller ej. Hvis retten finder, at den anklagede er skyldig, idømmer den vedkommende en straf. Hvis vedkommende ikke er skyldig, frifindes han. Straffesagen kan fortsættes i form af en appel til en højere retsinstans, eller såfremt du har fremsat et erstatningskrav.

I din egenskab af forurettet kan du indtræde i straffesagen på et hvilket som helst tidspunkt.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

3 - Mine rettigheder efter retssagen

4 - Erstatning

5 - Ret til støtte og bistand

Sidste opdatering: 16/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.