Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Hvilke oplysninger får jeg fra myndighederne (f.eks. politiet eller anklagemyndigheden), når forbrydelsen er blevet begået, men jeg endnu ikke har anmeldt den?

Allerede første gang, du er i kontakt med politiet, får du en række oplysninger, som giver dig mulighed for at gøre dine rettigheder behørigt gældende. Helt konkret får du oplysninger:

 • om den myndighed, til hvilken du kan anmelde en forbrydelse, og hvis kontaktoplysninger du vil modtage
 • om de enheder, som du kan anmode om specialiseret hjælp, om betingelserne for at kunne modtage gratis specialiseret hjælp, og du vil få disse enheders kontaktoplysninger
 • om de betingelser, på hvilke du har ret til foranstaltninger, der skal garantere din sikkerhed
 • om de steder, hvor du kan få supplerende oplysninger om den sag, i hvilken du er offer
 • om straffesagens faser og din rolle i hver af disse faser
 • om den myndighed, som du kan anmode om supplerende oplysninger, og hvis kontaktoplysninger du vil modtage
 • om betingelserne for, at du har ret til økonomisk støtte
 • om de nærmest beliggende modtagelsescentre, beredskabscentre og andre tilsvarende institutioner, hvor du kan henvende dig
 • om de nærmest beliggende udbydere af sundhedstjenester, som du kan henvende dig til
 • om betingelserne for at søge erstatning, såfremt en offentlig myndighed har tilsidesat dine rettigheder
 • om de foranstaltninger til beskyttelse af dine interesser, som du har krav på, hvis du er bosiddende i en anden EU-medlemsstat
 • om de øvrige rettigheder, du har i henhold til loven om ofre for strafbare handlinger.

Jeg er ikke bosiddende i den EU-medlemsstat, i hvilken den strafbare handling er blevet begået (unionsborgere og tredjelandsstatsborgere). Hvordan beskyttes mine rettigheder?

Du har de samme rettigheder som tjekkiske statsborgere og personer, der er bosiddende på Den Tjekkiske Republiks område. Hvis du oplyser, at du ikke behersker tjekkisk, vil du blive oplyst om dine rettigheder på et sprog, som du forstår, eller på det eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, i hvilken du er statsborger.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis jeg anmelder en forbrydelse?

Hvis du anmelder en forbrydelse til politiet, skal politiet ved den første kontakt give dig alle ovenstående oplysninger.

Hvis du anmelder en forbrydelse til den offentlige anklager, skal du altid modtage oplysninger:

 • om de enheder, som du kan anmode om specialiseret hjælp, om betingelserne for at kunne modtage gratis specialiseret hjælp, og du vil få disse enheders kontaktoplysninger
 • om de betingelser, på hvilke du har ret til foranstaltninger, der skal garantere din sikkerhed
 • om de steder, hvor du kan få supplerende oplysninger om den sag, i hvilken du er offer.

Har jeg ret til gratis tolkning eller oversættelse (i forbindelse med mine kontakter med politiet eller andre myndigheder i løbet af efterforskningen og under sagen)?

Hvis du ikke behersker tjekkisk, har du ret til at bruge dit modersmål eller et sprog, som du har oplyst, at du behersker, ved kontakter med de myndigheder, der indgår i straffesagen

Hvis det er muligt, og du ansøger herom, vil du modtage en oversættelse af den endelige afgørelse, der træffes i sagen, og som sætter punktum for sagen. Hvis du fremsætter en begrundet anmodning, kan du også modtage en oversættelse af andre akter i det omfang, det er nødvendigt for, at du kan gøre dine rettigheder gældende under sagen.

Hvad gør myndighederne for, at jeg kan forstå dem, og de kan forstå mig (hvis jeg er et barn, hvis jeg er handicappet)?

Myndighederne har pligt til at give ofrene oplysninger på en forståelig måde under hensyntagen til deres alder, deres intellektuelle modenhed og efter behov deres læse- og skrivefærdigheder og deres helbredstilstand, herunder deres psykiske tilstand. Afhøring af børn og handicappede foretages så vidt muligt af en specialuddannet person.

Offerhjælpetjenester

Hvem yder hjælp til ofrene?

Hjælp til ofre ydes af flere grupper af organisationer. Der er dels tale om statslige centre under tjenesten for prøveløsladelse og mægling, dels om private organisationer, der er godkendt af justitsministeriet til at formidle juridiske oplysninger og/eller tilbyde planer for oprejsning og organisationer, som i henhold til en lovbefalet registrering har beføjelse til at levere psykologisk og social rådgivning. Nogle advokater yder retshjælp til ofre. Disse organisationer er opført i registret over offerhjælpetjenester, der føres af justitsministeriet og findes på internetstedet https://www.justice.cz/.

Vil politiet automatisk henvise mig til en offerhjælpetjeneste?

Ja, ved din første kontakt med politiet vil du få oplysning herom, også selv om du ikke selv beder om det. Du vil få kontaktoplysningerne på de myndigheder, der yder denne hjælp.

Hvordan beskyttes mit privatliv?

Generelt må de myndigheder, der indgår i straffesagen, ikke offentliggøre oplysninger, der ikke har direkte forbindelse til forbrydelsen. Under den forberedende sagsbehandling er det forbudt at offentliggøre oplysninger, der gør det muligt at identificere dig. Personer under 18 år er omfattet af en særlig beskyttelse. Hvis du anmoder om det, behandles personoplysninger (oplysninger om din bopæl og postadresse, dit arbejdssted og din personlige, familiemæssige og økonomiske situation) således, at kun de myndigheder, der indgår i straffesagen, de politifolk og ansatte i tjenesten for prøveløsladelse og mægling, der er impliceret i sagen, kan få adgang til dem. Det er kun muligt at offentliggøre dem, hvis det viser sig absolut nødvendigt med henblik på straffesagen eller for, at den person, som straffesagen føres imod, kan gøre sin ret til et forsvar gældende på behørig vis.

Skal jeg anmelde en forbrydelse, før jeg kan modtage offerhjælp?

Nej, den specialiserede hjælp står til rådighed, endnu inden straffesagen er blevet indledt. Du kan modtage specialiseret hjælp, inden du har anmeldt en forbrydelse, hvis det viser sig nødvendigt og hensigtsmæssigt.

Min personlige beskyttelse, hvis jeg er i fare

Hvilke former for beskyttelse findes der?

Der findes talrige måder, hvorpå ofre kan beskyttes.

Politiet kan kortvarigt beskytte dig, hvis du er udsat for en åbenlys helbredsrisiko eller anden alvorlig fare. En sådan beskyttelse kan være en fysisk beskyttelse eller f.eks. flytning til en anden bopæl eller forebyggende rådgivning. Politiet kan også i en periode på 10 dage fjerne den tiltalte fra jeres fælles adresse, hvis dit liv eller helbred er i fare.

Såfremt ofrenes sikkerhed er truet, kan politiet tage skridt og træffe foranstaltninger til at garantere deres sikkerhed. Medlemmer af kriminalforsorgen, militærpolitiet og det kommunale politi er ligeledes underlagt denne pligt.

I særligt alvorlige tilfælde og på visse vilkår kan du få en særlig beskyttelse, der indrømmes vidner og andre personer, som i forbindelse med en straffesag er udsat for en åbenlys helbredsrisiko eller anden alvorlig fare. En sådan beskyttelse skal omfatte personlig beskyttelse, flytning og hjælp til social integration i det nye miljø, sløring af din egentlige identitet osv. Der er tale om en meget alvorlig foranstaltning, som kun bør gennemføres, når det er nødvendigt.

En beskyttelse, der iværksættes af retssystemet eller anklagemyndigheden, tager form af foreløbige forholdsregler, der i en straffesag gør det muligt f.eks. at udstede et forbud mod, at tiltalte tager kontakt med offeret, eller et forbud mod, at tiltalte opholder sig i den bolig, som denne deler med offeret. En rets mulighed for at træffe sådanne foreløbige forholdsregler findes også i en civil sag. Hvis din beskyttelse som offer eller forurettet part kræver, at den tiltalte varetægtsfængsles, sker dette, hvis der findes en begrundet frygt for, at denne gentager eller afslutter sin strafbare handling eller begår den forbrydelse, som denne har forberedt eller truet med at begå.

Du har ligeledes ret til at kræve, at der i forbindelse med straffesagen træffes foranstaltninger til at forhindre enhver kontakt med den formodede skadevolder.

Du har ret til på anmodning at få oplysninger om løsladelse af den tiltalte eller dennes flugt fra varetægtsfængsel, afsoning af en frihedsstraf eller anbringelse i forvaring, og alle andre tilsvarende oplysninger.

Hvis du er vidne, kan du på visse lovbestemte betingelser høres som vidne med skjult identitet.

Den retslige myndighed kan ligeledes udstede en europæisk beskyttelsesordre.

Hvem kan varetage beskyttelsen af mig?

Ovennævnte myndigheder yder beskyttelse, hovedsageligt politiet og retsinstanserne via deres afgørelser.

Vurderer man min situation for at afgøre, om jeg er udsat for en risiko for et nyt overgreb fra skadevolderens side?

Situationen undersøges altid af de myndigheder, der indgår i straffesagen. Finder de, at der foreligger en trussel, træffer de de nødvendige foranstaltninger.

Vurderer man min situation for at afgøre, om jeg er udsat for en risiko for et nyt overgreb fra det strafferetlige systems side (under efterforskningen og under retssagen)?

De myndigheder, der indgår i straffesagen, sørger altid for ikke at forværre den skade, som offeret for forbrydelsen har været udsat for, for ikke at forårsage et nyt overgreb.

Hvis dine rettigheder alligevel overtrædes af en myndighed, der indgår i straffesagen, eller hvis du ikke har mulighed for at gøre dine rettigheder gældende fuldt ud, kan du kræve erstatning. Du har navnlig mulighed for at fremsætte et krav om, at politimyndighedens procedure undersøges, eller for at anlægge et erstatningssøgsmål eller et søgsmål om passende erstatning for den ikke-økonomiske skade, som udøvelsen af offentlig myndighed har forårsaget.

Hvilken beskyttelse tilbydes særligt sårbare ofre?

De særligt sårbare ofre omfatter navnlig børn, ældre eller handicappede og ofre for visse strafbare handlinger som f.eks. menneskesmugling, terrorangreb, seksualforbrydelser, der går ud over den menneskelige værdighed, eller visse strafbare handlinger med anvendelse af vold. De særligt sårbare ofre kan naturligvis benytte alle de ovenstående beskyttelsesmuligheder, idet den kompetente myndighed principielt ofte er forpligtet til at imødekomme krav fra et særligt sårbart offer. De særligt sårbare ofre har generelt flere rettigheder, men det gælder ikke direkte i forbindelse med vidnebeskyttelse – på dette område er det snarere erfaring, der ligger til grund for en vurdering af, om offeret er udsat for en helbredsrisiko eller anden alvorlig fare.

Jeg er mindreårig – har jeg særlige rettigheder?

Ja, som barn (person under 18 år) er du et særligt sårbart offer, og du har nogle meget klare særlige rettigheder. Du har bl.a. ret til gratis retshjælp i forbindelse med straffesagen, til at blive afhørt forsigtigt af en hertil uddannet person, til at antallet af afhøringer begrænses eller til ikke at blive udsat for direkte visuel kontakt med skadevolderen, men ligeledes til begrænset mulighed for at afvige fra visse andre rettigheder, som alle ofre har.

En af mine nærmeste er død som følge af forbrydelsen – hvilke rettigheder har jeg?

Hvis et familiemedlems død som følge af forbrydelsen skader dig, betragtes du selv som offer, og du har de rettigheder, der er forbundet med at være offer.

En af mine nærmeste har været offer for en forbrydelse – hvilke rettigheder har jeg?

I dette tilfælde er du ikke et offer. Du kan dog blive bisidder for offeret, hvis denne vælger dig. Offeret har ret til at blive ledsaget af sin bisidder i forbindelse med de forskellige faser i straffesagen, og når denne afgiver forklaring. En bisidder kan kun undtagelsesvis udelukkes.

Kan jeg få adgang til mægling? På hvilke betingelser? Er jeg i sikkerhed i forbindelse med mæglingen?

Ja. Tjenesten for prøveløsladelse og mægling, der kun er en af de organisationer, der yder offerhjælp, formidler mægling. Mægling er gratis og forudsætter begge parters – dvs. offerets og skadevolderens – samtykke. Mæglingen forestås af en sagkyndig i tvistbilæggelse, som leder drøftelserne og opretholder en konstruktiv og afbalanceret tilgang over for de to parter og hjælper dem til at finde frem til en løsning. Tjenesten for prøveløsladelse og mægling er en statslig organisatorisk enhed, som bl.a. har til opgave at hjælpe med at løse konflikter i tilknytning til en forbrydelse på en effektiv og for samfundet gunstig måde, og den kan som sådan garantere offerets sikkerhed under mæglingsmøderne.

Hvor kan jeg finde den lovgivning, hvoraf mine rettigheder fremgår?

Der er hovedsageligt tale om lov nr. 45/2013 om ofre for strafbare handlinger. Det er muligt at få adgang til lovsamlingen på hverdage på alle borgmesterkontorer og regionale kontorer (herunder i forvaltningerne i byen Prag). Ligesom de øvrige lovtekster findes denne lov ligeledes online, f.eks. på den offentlige forvaltnings portal eller på indenrigsministeriets websted.

Sidste opdatering: 16/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.