Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Kan jeg appellere en retsafgørelse?

Ja, men som den forurettede kan du kun appellere domskonklusionen om skadeserstatning, erstatning for en ikke-økonomisk skade eller tilbagelevering baseret på ugrundet berigelse.

Hvilke rettigheder har jeg efter domsafsigelsen?

Se de andre svar.

Har jeg ret til hjælp eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

Der kan ydes bistand eller specialiseret hjælp selv efter afslutningen af retssagen, når det er nødvendigt. (Ovennævnte) specialiserede hjælp kan ofte betyde en varig ændring af levevis og den ydes dermed pr. definition også efter afslutningen af retssagen.

Hvilke oplysninger vil jeg modtage, hvis skadevolderen dømmes?

Du vil på anmodning modtage den endelige dom, der indeholder oplysninger om straffens længde og om fuldbyrdelsen. Såfremt du som den forurettede kræver skadeserstatning, erstatning for en ikke-økonomisk skade eller tilbagelevering baseret på ugrundet berigelse, fremsender retten altid sin dom.

Desuden fremsender fængslet eller den institution, i hvilken forvaringen eller behandlingsdommen eksekveres, på anmodning visse andre oplysninger, navnlig oplysninger:

  • om, at den dømte, der afsoner en frihedsstraf, er i forvaring eller har fået en behandlingsdom, er blevet løsladt eller er flygtet
  • om udsættelse af fængselsstraffen
  • om udvisning af den dømte til et andet land eller overførsel til en EU-medlemsstat.

Hvis den tiltalte løslades eller flygter, og du af denne grund er udsat for fare i din egenskab af vidne, skal de kompetente myndigheder straks informere politiet, som træffer de nødvendige foranstaltninger til at garantere din sikkerhed og informerer dig herom.

Vil jeg få oplysninger om skadevolderens løsladelse (herunder prøveløsladelse eller betinget løsladelse) eller flugt?

Ja, se ovenfor.

Vil jeg blive inddraget i afgørelserne om løsladelse eller løsladelse under tilsyn? Kan jeg f.eks. afgive en erklæring eller indgive en klage?

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt under straffesagen fremsætte en erklæring om den indvirkning, som den strafbare handling har haft på dit liv.

Du har dog ikke ret til at indgive klage over afgørelser om betinget løsladelse eller om den omstændighed, at en person idømt en betinget dom har opfyldt betingelserne.

Sidste opdatering: 16/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.