Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Jeg har været offer for en strafbar handling – hvem skal jeg henvende mig til for at få hjælp og bistand?

De enheder, som du kan henvende dig til, er opført i registret over tjenester, der yder hjælp til ofre for strafbare handlinger. Dette register findes online på justitsministeriets websted http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753.

Registret er inddelt i fire dele, som indeholder oplysninger om alle de typer enheder, der yder hjælp til ofre, nemlig

  1. enheder, der yder sociale tjenester
  2. godkendte enheder, der formidler juridiske oplysninger eller iværksætter planer for oprejsning.
  3. advokater
  4. centre under tjenesten for prøveløsladelse og mægling.

Registret indeholder relativt detaljerede oplysninger om de tjenester, der yder hjælp til ofre for strafbare handlinger, og der er mulighed for at søge på navn, efter det distrikt, de findes i, ligesom det er muligt at foretage en avanceret søgning på grundlag af andre kriterier.

En permanent offerrådgivning

(+420) 116 006 (Offerrådgivning – en fælles telefonlinje, der også benyttes i andre EU-medlemsstater)

Er hjælpen til ofre gratis?

Den særlige hjælp ydes gratis til særligt sårbare ofre, der har behov herfor, inden for de fastsatte rammer. Disse ofre har ligeledes ret til gratis retshjælp inden for de fastsatte rammer. Øvrige ofre har ikke ret til gratis specialiseret hjælp, men der kan dog ydes gratis hjælp, hvis tjenesteyderen skønner det nødvendigt. Den hjælp, som centrene under tjenesten for prøveløsladelse og mægling yder, er dog altid gratis.

Hvilke former for hjælp kan jeg få fra statslige tjenester eller myndigheder?

Tjenesten for prøveløsladelse og mægling, der er et statsligt organ, tilbyder ofre juridiske oplysninger, psykologbistand og planer for oprejsning som f.eks. mægling, der kan hjælpe dig til at få løst dit problem via uformelle udenretlige drøftelser med skadevolderen. Tjenesten for prøveløsladelse og mægling har 74 centre, som yder gratis hjælp, fordelt over hele Den Tjekkiske Republik.

Hvilke former for hjælp kan jeg få fra ikke-statslige organisationer?

Ikke-statslige organisationer og privatpersoner tilbyder afhængigt af deres art juridiske oplysninger, psykologisk og social rådgivning, retshjælp eller planer for oprejsning.

Sidste opdatering: 16/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.