Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Danmark

Indholdet er leveret af
Danmark

Hvor og hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Hvordan kan jeg følge op på, hvad myndighederne foretager sig efter en anmeldelse?

Hvordan kan jeg blive involveret i efterforskningen af forbrydelsen?

Hvad mine rettigheder som vidne?

Jeg er mindreårig. Har jeg yderligere rettigheder?

Hvilke oplysninger kan jeg få af politiet eller støtteorganisationerne under efterforskningen af forbrydelsen?

Kan jeg få juridisk bistand?

Hvordan kan jeg få beskyttelse, hvis jeg er i fare?

Hvilken hjælp og assistance kan jeg få i forbindelse med efterforskningen?

Er der mulighed for mægling mellem mig og forbryderen?

Hvordan vil min sag fortsætte, når efterforskningen er slut?

Har jeg mulighed for at klage, hvis min sag ikke kommer for retten?

Jeg er udlænding. Hvordan er mine rettigheder og interesser beskyttet?

Yderligere information

Hvor og hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Hvis du har været udsat for en forbrydelse i Danmark, kan du anmelde det til politiet. Du kan gøre dette ved at henvende dig til den nærmeste politistation eller ved at ringe 114. I en nødsituation kan du ringe til alarmcentralen på 112. Hvis du har været udsat for tyveri, kan du anmelde det ved at udfylde et online skema, som du kan finde på politiets hjemmeside.

Der er ingen obligatorisk formular, du skal anvende, når du anmelder en forbrydelse. Når du henvender dig til en politistation eller ringer, vil den politibetjent du taler med skrive en anmeldelsesrapport. Du behøver ikke at underskrive rapporten. En anmeldelse kan sagtens være anonym.

Der er ingen tidsfrist for at anmelde en forbrydelse. Der er dog tidsfrister for hvor længe politiet kan rejse tiltale i sager. Hvis tidsfristen er overskredet kan du stadig anmelde forbrydelsen, men politiet vil ikke efterforske sagen.

I din anmeldelse skal du inkludere alle de relevante informationer relateret til episoden og al relevant bevismaterielle, som du er I besiddelse af. Det anbefales, at du inkluderer så meget information som muligt, fordi det er på baggrund af din anmeldelse, at politiet vurderer, hvorvidt der er sket en forbrydelse, og om der skal iværksættes en efterforskning.

Hvis du ikke taler dansk, har du mulighed for at anmelde forbrydelsen på det sprog, som du forstår. Hvis det bliver nødvendigt, kan politiet finde en tolk til dig, der kan oversætte de relevante dokumenter for dig.

I det fleste sager efterforsker politiet sagen efter at have modtaget din anmeldelse. Men hvis du har været udsat for en mindre alvorlig forbrydelse såsom ærekrænkelser eller injurier vil proceduren være en anden. I denne type af sager foretager politiet ikke en efterforskning, og du skal derfor anlægge sagen direkte domstolene. Dit sagsanlæg skal indgives senest seks måneder efter, at du blev bekendt med forbrydelsen. På baggrund af din klage vil retten indlede en retssag mod gerningsmanden.

Hvordan kan jeg følge op på, hvad myndighederne foretager sig efter en anmeldelse?

Når du anmelder en forbrydelse, vil politiet udstede en kvittering på stedet. Kvitteringen får du overrakt personligt eller også bliver den sendt med posten. Kvitteringen indeholder et referencenummer, som du kan bruge til at modtage information om din sag fra politiet. Du kan også følge op på udviklingen i din sag ved at oplyse dit cpr-nummer.

Hvordan kan jeg blive involveret i efterforskningen af forbrydelsen?

I princippet er efterforskningen af en forbrydelse politiets ansvar. Politiet vil løbende informere dig om vigtig udvikling i forbindelse med din sag, som for eksempel anholdelsen af en mistænkt. Hvis du ønsker det, kan du også med reference til sagsnummeret eller dit cpr-nummer følge med i sagens udvikling.

Ifølge dansk lovgivning er det ikke muligt for ofre at være til stede under efterforskningen. Hvis du har en advokat, kan vedkommende se dokumenterne i sagen. Din advokat kan dele sådan information med dig, hvis politiet har givet samtykke hertil. Efter sagens afslutning har du mulighed for at læse alle sagens dokumenter.

I løbet af efterforskningen vil politiet og anklagemyndigheden indsamle det relevante bevismateriale. Som offer behøver du ikke at bevise nogen dele af den forbrydelse, som du har været udsat for. Men hvis du har nogen form for bevismateriale som du ønsker at overrække, kan du give det til den politibetjent eller anklager, der leder din sag.

Hvad mine rettigheder som vidne?

I forbindelse med efterforskningen kan du af politiet blive bedt om at afgive en vidneforklaring. Under afhøringen har du ret til ikke at udtale dig. Den eneste information, du er forpligtet til at oplyse, er dine personlige oplysninger (navn, fødselsdag og adresse).

Hver gang politiet kontakter dig i forbindelse med en vidneforklaring, vil de forklare dig, hvornår og hvordan du kan anmode om en advokats tilstedeværelse.

I forbindelse med din vidneforklaring har du mulighed for at få en tolk gratis. Dokumenterne som er relevante for din vidneforklaring kan også blive oversat for dig gratis.

Hvis du har været udsat for vold, trusler eller seksuelt overgreb, og du forventes at afgive vidneforklaring i retten, får du en kontaktperson fra politiet eller anklagemyndigheden. Vedkommende vil hjælpe dig, når du skal i kontakt med politiet eller anklagemyndigheden.

Jeg er mindreårig. Har jeg yderligere rettigheder?

Hvis du er et barn, vil retten udpege en advokat til dig, som vil hjælpe dig gennem hele proceduren. I løbet af efterforskningen vil advokaten ledsage dig ved samtaler med politiet. Vedkommende vil forklare dig proceduren og kan stille dig yderligere spørgsmål, for at hjælpe dig med at forstå politiets spørgsmål.

Hvis du er et barn, som har været udsat for et seksuelt overgreb, vil gerningsmanden ikke have lov til at være til stede, når du afgiver din forklaring. Endvidere kan du få din vidneforklaring videooptaget af politiet eller anklagemyndigheden, således at du ikke behøver at afgive din forklaring i retten. I stedet for vil videofilmen med dit interview blive vist til dommerne. Når din forklaring i forbindelse med efterforskningen skal filmes har kan gerningsmandens advokat være tilstede.

Hvilke oplysninger kan jeg få af politiet eller støtteorganisationerne under efterforskningen af forbrydelsen?

Politiet er forpligtet til at give information, der kan hjælpe dig med at overvinde konsekvenserne af en forbrydelse. Den information består blandt andet af:

 • hvordan du kommer i kontakt med en advokat;
 • hvordan du kan kræve erstatning fra gerningsmanden i løbet af straffesagen;
 • hvordan du kan få godtgørelse fra staten;
 • hvordan du kan få rådgivning fra Offerrådgiveren;
 • hvilke rettigheder og pligter du har som vidne.

I løbet af efterforskningen vil politiet informere dig om relevant udvikling i din sag som for eksempel anholdelsen af en mistænkt. Hvis politiet planlægger en afhøring, vil de informere dig eller din advokat om dato og tidspunkt.

Hvis du er offer for en alvorlig forbrydelse som vold eller et seksuelt overgreb, vil politiet også forklare dig sagens forventede forløb.

Hvis politiet beslutter ikke at foretage en efterforskning baggrund af din politianmeldelse eller at afbryde en igangsat efterforskning, vil du som offer få meddelelse herom. Du vil også blive meddelt, hvis anklagemyndigheden beslutter at frafalde tiltalen mod en mistænkt. Du vil modtage samme oplysninger, hvis du er relateret til et offer, som er død som følge af forbrydelsen.

Kan jeg få juridisk bistand?

Gratis juridisk bistand er muligt først og fremmest til ofre for særlige forbrydelser som vold og seksuelle overgreb. Hvis du er offer for vold, kan du bede retten om at beskikket en bistandsadvokat, som kan repræsentere dig. Hvis du er offer for et seksuelt overgreb behøver du ikke at anmode retten, da retten automatisk vil beskikke en bistandsadvokat, som kan repræsentere dig.

Ved andre forbrydelser kan du også bede retten om at beskikke en bistandsadvokat. I sådanne tilfælde vil retten dog først vurdere, om forbrydelsens grovhed og dit konkrete behov for bistand (for eksempel lav indtægt) kan retfærdiggøre en sådan beskikkelse; og retten kan afvise din anmodning, hvis den findes grundløs.

Hvordan kan jeg få beskyttelse, hvis jeg er i fare?

Hvis du er voldoffer, kan du bede politiet om at give gerningsmanden et tilhold, så vedkommende ikke må kontakte eller genere dig. Typisk vil politiet give et sådant tilhold, hvis der har været flere tilfælde af chikane eller gener, eller hvis der er stor risiko for, at gerningsmanden vil forsætte med at chikanere dig i fremtiden.

Som voldsoffer kan du bede politiet om at udstyre dig med en særlig mobiltelefon, med en indbygget GPS funktion, således at det er nemt at spore, hvor du befinder dig.

Hvis du offer for vold i nære relationer, og du bor sammen med din partner, kan du bede politiet om at forbyde din partner at opholde sig i jeres fælleshjem. Forbuddet vil ophøre, hvis du og din partner finder sammen igen.

Du kan også bede politiet eller anklagemyndigheden om at slette dit navn og andre personlige oplysninger fra sagens dokumenter inden det bliver videregivet til andre parter i sagen. Hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb, vil dine personlige oplysninger blive slettet fra sagens dokumenter, uden at du behøver at anmode om det.

Hvilken hjælp og assistance kan jeg få i forbindelse med efterforskningen?

Hvis du er offer for vold, trusler eller seksuelt overgreb, og du forventes at skulle afgive vidneforklaring i retten, får du en kontaktperson hos politiet eller anklagemyndigheden, som kan hjælpe dig, når du skal i kontakt med politiet eller anklagemyndigheden.

Uanset hvilken forbrydelse du har været udsat for kan du henvende dig til Offerrådgivningen. Politiet kan forklare for dig, hvordan du kan komme i kontakt med Offerrådgivningen.

Hvis du har været udsat for røveri, vold eller et seksuelt overgreb, og du I den forbindelse har brug for psykolog hjælp, har du ret til at få godtgjort dine udgifter for de 12 første konsultationer.

Du kan modtage gratis lægehjælp, hvis du har en gyldig sygeforsikring. Borgere i de 27 EU medlemslande, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz kan gøre brug af Det Europæiske sygesikringskort.

Er der mulighed for mægling mellem mig og forbryderen?

I forbindelse med efterforskningen kan politiet forslå dig at deltage i mægling mellem gerningsmanden og dig. Det betyder at forbryderen har erklæret sig skyldig I forbrydelsen og ønsker at mægle med dig. Udfaldet af mæglingen betyder ikke at efterforskningen vil stoppe, men det kan medføre en mildere straf til gerningsmanden.

Hvordan vil min sag fortsætte, når efterforskningen er slut?

Når efterforskningen er afsluttet vil politiet eller anklagemyndigheden beslutte, hvad der skal ske. Hvis der er tilstrækkelige beviser til at få gerningsmanden dømt, rejser anklagemyndigheden tiltale. Ellers kan politiet eller anklagemyndigheden vælge at lukke sagen.

Har jeg mulighed for at klage, hvis min sag ikke kommer for retten?

Politiet eller anklagemyndigheden kan vælge at opgives straffesagen uden at bringe den for domstolene. I så fald vil du få meddelelse herom, og du får mulighed for at se alle dokumenter i sagen.

 • Hvis politiet beslutter at lukke sagen, har du mulighed for at klage til anklagemyndigheden.
 • Hvis beslutningen er truffet af anklagemyndigheden, kan du klage til Rigsadvokaten.

Tidsfristen for at indgive en klage er 4 uger.

Jeg er udlænding. Hvordan er mine rettigheder og interesser beskyttet?

Hvis du er udlændinge har du same rettigheder som beskrevet ovenfor. Hvis du ikke taler dansk, kan du anmelde en forbrydelse på et sprog du forstår. Politiet er forpligtet til at foretage sig det nødvendige for at modtage og behandle din anmeldelse, uanset hvilket sprog du anvender.

Under efterforskningen vil du gratis modtage tolkebistand. Tolken vil hjælpe dig gennem din vidneforklaring. Dokumenterne der er en del af sagen, vil også blive oversat for dig gratis.

Yderligere information

 • Lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14.11.2018 om rettens pleje (Retsplejeloven) Dansk
 • Lovbekendtgørelse nr. 965 af 20.08.2015 om politiets virksomhed (Politiloven) Dansk
 • Lovbekendtgørelse nr. 1156 af 20.9.2018 Straffeloven Dansk
 • Lov nr. 467 af 12.06.2009 om konfliktråd i anledning af en strafbar handling Dansk
 • Bekendtgørelse nr. 1108 af 21.09.2007 om politiets og anklagemyndighedens pligt til at vejlede og orientere forurettede i straffesager og til at udpege en kontaktperson for forurettede Dansk
 • Cirkulæreskrivelse 10094 af 22.12.2006 om ændring af ordningen med offerrådgivningen Dansk
 • Bekendtgørelse nr. 264 af 25.03.2018 om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper Dansk
Sidste opdatering: 13/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.