Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Danmark

Indholdet er leveret af
Danmark

Kan jeg anke en dom eller frifindelse?

Er yderligere appel mulig?

Hvilke rettigheder har jeg efter dommens afsigelse?

Yderligere information

Kan jeg anke en dom eller frifindelse?

Når en retssag er afsluttet vil din advokat modtage en kopi af domstolens afgørelse. Med rettens tilladelse kan din advokat denne kopi med dig.

Hvis anklagemyndigheden har krævet erstatning på dine vegne, og retten har taget stilling til erstatningskravet, vil du blive underrettet herom og modtage en kopi af rettens afgørelse. Både underrettelsen og afgørelsen vil være på dansk.

Du kan ikke anke dommen/frifindelsen af den tiltalte eller den straf, som retten har udmålt. Du kan alene anke rettens afgørelse vedrørende dit erstatningskrav, hvis et sådant er blevet rejst. En sådan appel er ikke en del af straffeprocessen, og skal derfor afgøres efter en civilretlig procedure. Tidsfristerne for at anke er:

  • fire uger når du anker en byretsdom til Landsretten;
  • otte uger når du anker en landsretsdom til Højesteret.

Er yderligere appel mulig?

Yderligere appel kan ske til Højesteret, men det er alene tiltalte og anklagemyndigheden, som har mulighed herfor.

Hvilke rettigheder har jeg efter dommens afsigelse?

Efter domsafsigelsen er din rolle i retssagen generelt ovre. Dansk ret giver ikke ofret for en forbrydelse ret til at blive underrettet om løsladelsen af gerningsmanden eller at afgive en udtalelse, når beslutningen om prøveløsladelse skal træffes.

Yderligere information

  • Lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14.11.2018 om rettens pleje (Retsplejeloven) Dansk
Sidste opdatering: 13/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.