Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Danmark

Indholdet er leveret af
Danmark

Du vil blive betragtet som et offer for en forbrydelse, hvis du har lidt skade, som følge af en hændelse, der udgør en forbrydelse efter dansk lovgivning, for eksempel hvis du er kommet til skade, eller dine ejendele er blevet ødelagte eller stjålet osv. Som offer for en forbrydelse har du ifølge lovgivningen visse individuelle rettigheder før, under og efter en retssag. Du kan også benytte dig af forskellige former for assistance og kræve erstatning for de skader forbrydelsen medførte.

Straffeprocessen i Danmark omfatter både efterforskningen og selve retssagen. Under efterforskningen undersøger politiet og anklagemyndigheden sagen for at finde forbryderen og samle beviser. Hvis der er tilstrækkelige beviser for at den påståede gerningsmand har begået forbrydelsen, bliver sagen bragt for retten. Retten afgør, hvorvidt den mistænkte er skyldig efter at have vurderet det samlede bevismateriale, og dømmer eller frifinde vedkommende.

Denne folder vil vejlede dig gennem de forskellige led af proceduren og beskrive dine rettigheder under efterforskningenunder retssagen eller efter den første retssag. Læs også mere om den hjælp og støtte du kan få.

Sidste opdatering: 20/06/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.