På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Ofres rettigheder i hvert enkelt land

England og Wales

Indholdet er leveret af
England og Wales

Hvilke informationer får jeg fra myndigheden, efter at forbrydelsen blev begået (f.eks. politi, anklagemyndighed), men før jeg anmelder forbrydelsen?

Du har krav på at få skriftlig information om, hvad man kan forvente af det strafferetlige system, f.eks. folderen "Information til ofre af kriminalitet", eller oplysninger om en hjemmeside, der indeholder disse oplysninger.

Afhængigt af typen af kriminalitet, dine personlige forhold, eller deres relevans for den enkelte undersøgelse eller staffesag, skal adgang til følgende informationer gives til dig fra din første kontakt med politiet:

 • Hvor og hvordan du får rådgivning eller støtte, herunder adgang til lægehjælp, enhver hjælp fra specialister (f.eks. psykologhjælp) og alternativ indkvartering.
 • Hvad du skal gøre for at anmelde en forbrydelse, og hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om sagen.
 • Eventuelle foranstaltninger til rådighed for din beskyttelse, hvis det er påkrævet.
 • Hvordan man søger kompensation.
 • De ordninger, der er til rådighed, hvis offeret ikke befinder sig i England og Wales.
 • Tilgængeligheden af tolke- og oversættelsesservice.
 • Hvordan man indgiver en klage over en hjælpetjeneste.
 • Tilgængeligheden af genoprettende retstjenester (restorative justice services).
 • Hvordan man får dækket udgifter som vidne i en straffesag.

Du har ret til adgang til hjælpetjenester for ofre til enhver tid, uanset om du har anmeldt en forbrydelse eller ej, også efter afslutningen af efterforskningen og straffesagen.

Jeg bor ikke i det EU-land, hvor forbrydelsen fandt sted (EU og ikke-EU-borgere). Hvordan er mine rettigheder beskyttet?

Du har ret til at modtage de ydelser, der er fastsat i denne lov, hvis forbrydelsen er begået i England eller Wales, eller hvis de vedrører straffesager, der finder sted i England eller Wales. [1]

[1] Berettigelse til kompensation fra myndigheden for kompensationsordningen for skader som følge af kriminalitet (Criminal Injuries Compensation Authority) kan afhænge af din bopæl eller nationalitet, medmindre du er endeligt identificeret som et offer for menneskehandel eller er blevet ydet asyl, humanitær beskyttelse eller har fået diskretionær tilladelse til at forblive (discretionary leave to remain).

Hvilke oplysninger vil jeg modtage, hvis jeg anmelder en forbrydelse?

Du har ret til at modtage følgende fra politiet:

 • En skriftlig bekræftelse på, at du har anmeldt en forbrydelse, herunder grundlæggende oplysninger om overtrædelsen. Den skriftlige bekræftelse kan ske i form af et brev eller en elektronisk meddelelse, f.eks. en e-mail eller sms, eller den kan skrives i hånden. Du kan bede om ikke at modtage en sådan bekræftelse. Hvis politiet mener, at der kan være en risiko for at skade dig ved at sende den skriftlige bekræftelse (for eksempel i tilfælde af vold i hjemmet), kan de aftale med dig, at der ikke sendes en
 • En klar forklaring på, hvad man kan forvente af den pågældende medlemsstats strafferetlige system, når du anmelder forbrydelsen eller bliver kontaktet som offer i forbindelse med undersøgelserne
 • En vurdering af, om du ønsker hjælp, og i givet fald hvilken hjælp og støtte, du har brug for. Dette hjælper dig med at finde ud af , om du befinder dig i en af de tre kategorier af ofre, som har behov for udvidet støtte, og med at fastslå, om og i hvilket omfang, du kan drage fordel af særlige foranstaltninger. Hjælpetjenester til ofre kan udføre en mere detaljeret vurdering på vegne af politiet.
 • Enten skriftlig information om, hvad man kan forvente af det strafferetlige system, f.eks. folderen "Information til ofre af kriminalitet" (information for victims of crime) eller oplysninger om en hjemmeside, som indeholder de samme oplysninger, snarest muligt og senest 5 arbejdsdage efter at have rapporteret kriminaliteten eller efter at være blevet kontaktet som offer i forbindelse med undersøgelser.
 • At få at vide, hvor ofte du vil modtage opdateringer om status af sagen efter drøftelse med politiet.
 • En forklaring, senest 5 arbejdsdage efter en beslutning om ikke at efterforske en forbrydelse.
 • At blive underrettet, når en undersøgelse af sagen er afsluttet, uden at nogen er blevet tiltalt, og at få begrundelsen forklaret.

Du har ret til at modtage oplysninger om støttetjenester til ofre, herunder deres kontaktoplysninger, fra politiet, så du kan få adgang til deres hjælp til enhver tid.

Hvis du er offer for en forbrydelse, har du ret til at blive informeret af politiet om følgende oplysninger og have dem forklaret til dig inden for 5 arbejdsdage efter, at en mistænkt:

 • Er blevet arresteret.
 • Bliver interviewet som mistænkt.
 • Frigives uden tiltale.
 • Frigives på politikaution, eller hvis betingelserne for politikaution ændres eller annulleres.

Har jeg ret til fri tolkning og oversættelse (når jeg kontakter politiet eller andre myndigheder, eller under efterforskningen og retssagen)?

Hvis du ikke kan forstå eller tale engelsk, har du ret til at anmode om tolkning til et sprog, du kan forstå:

 • Ved rapportering af en kriminel handling [1]
 • Når man bliver interviewet af politiet. og
 • Når man bliver afhørt som vidne

Hvis du ikke forstår eller taler engelsk, har du ret til at anmode om oversættelse af følgende oplysninger:

 • Den skriftlige bekræftelse af den rapporterede kriminalitet.
 • Når det er af afgørende betydning for samtalen eller retsmødet at se et bestemt dokument, der fremlægges for dig, en kopi af de relevante dele af dokumentet.
 • Dokumentet med angivelse af dato, tid og sted for retssagen. og
 • Udfaldet af en straffesag, hvor det er berettiget, i henhold til denne lov, og mindst en kortfattet begrundelse for afgørelsen, hvis tilgængelig.

[1] Du har ret til at anmelde kriminalitet på et sprog, du forstår, og med den nødvendige sproglige hjælp, hvis du ikke taler engelsk.

Hvordan sikrer myndigheden, at jeg forstår, og at jeg bliver forstået (hvis jeg er et barn, hvis jeg har et handicap)

Hjælpetjenester inden for rammerne af Loven om ofre for forbrydelser skal kommunikere med dig på et enkelt og ligefremt sprog samt arrangere passende foranstaltninger (f.eks. EasyRead, punktskrift eller brug af en registreret mellemmand), som kan hjælpe dig til at forstå og blive forstået. I forbindelse med overvejelserne om passende foranstaltninger skal hjælpetjenester tage hensyn til alle relevante personlige karaktertræk, der kan påvirke din evne til at forstå og blive forstået.

En række informationsfoldere, der benytter simpelt sprogbrug, er tilgængelige i en række forskellige formater.

Tjenester til hjælp til ofre

Hvem giver hjælp til ofre?

Afsnit 56 af loven om vold i hjemmet, kriminalitet og ofre af 2004 gør det muligt for justitsministeriet at give ydelser til nationale hjælpetjenester for ofre. De giver også bevillinger til politi- og kriminalkommissærer (PKK’er) til lokal oprettelse/levering af følelsesmæssig og praktisk hjælp til ofre for forbrydelser, i overensstemmelse med Afsnit 143 af loven om asocial adfærd, kriminalitet og politiarbejde af 2014.

Vil politiet automatisk henvise mig til hjælp for ofre?

Politiet vil fortælle dig, at de automatisk vil videregive dine oplysninger til hjælpetjenester for ofre inden for 2 arbejdsdage efter rapportering af forbrydelsen. Du har ret til at bede politiet om ikke at videregive dine oplysninger til hjælpetjenester for ofre.

Hvis du har været udsat for en seksuel krænkelse eller vold i hjemmet, eller hvis en pårørende er afgået ved døden, vil politiet søge dit udtrykkelige samtykke, før de sender dine oplysninger til hjælpetjenester for ofre.

Hvordan beskyttes mit privatliv?

Hvor det er nødvendigt at dele informationer under loven om ofre for forbrydelser, skal hjælpetjenester gøre det effektivt og i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til databeskyttelsesloven af 1998 og anden relevant lovgivning.

Skal jeg anmelde forbrydelsen, før jeg kan få adgang til støtte til ofre?

Nej - du har ret til adgang til hjælpetjenester for ofre til enhver tid, uanset om du har anmeldt en forbrydelse eller ej, og efter afslutningen af efterforskningen og retsforfølgelsen

Personlig beskyttelse, hvis jeg er i fare

Hvilke typer af beskyttelse findes der?

Hvor et offer melder en forbrydelse til en hjælpetjeneste, som er ansvarlig for efterforskning af overtrædelser, skal hjælpetjenesten sikre, at offeret bliver individuelt vurderet, med henblik på at identificere eventuelle specifikke behov for beskyttelse, og for at afgøre om og i hvilket omfang den skadelidte vil nyde godt af særlige beskyttelsesforanstaltninger eller særlige foranstaltninger under interviews eller særlige foranstaltninger ved vidneafhøring

Beskaffenheden af vurderingen afhænger af alle omstændighederne, herunder hvor alvorlig forbrydelsen er og graden af tilsyneladende skade på offeret. Vurderingen skal tage hensyn til offerets personlige karaktertræk, hans eller hendes synspunkter og arten og omstændighederne ved forbrydelsen.

Hvis, som følge af den individuelle vurdering, en hjælpetjeneste har identificeret et offer som havende særlige behov for beskyttelse og vil drage fordel af særlige beskyttelsesforanstaltninger under interviewene, skal den ansvarlige hjælpetjeneste for efterforskningen af lovovertrædelsen endvidere sikre, med forbehold for operationelle og praktiske begrænsninger, at følgende er tilgængeligt:

 • Hvis det er muligt, skal det sikres, at samme person foretager alle interviewene med offeret, medmindre dette vil skade den korrekte håndtering af undersøgelsen.
 • At interviewet finder sted, hvor det er nødvendigt, i lokaler, der er designet til eller tilpasset formålet.
 • At interviewene foretages af eller gennem personer, der er professionelt uddannet dertil. og
 • At ofre i tilfælde af seksuelle overgreb, kønsbestemt vold eller vold i hjemmet tilbydes mulighed for at få deres interview udført af en person af samme køn. En sådan anmodning skal efterkommes, hvis det overhovedet er muligt, medmindre dette ville stride mod den korrekte håndtering af undersøgelsen.

I det usandsynlige tilfælde at en mistænkt flygter fra varetægt, vil politiet, så snart de er gjort opmærksom på flugten eller modtager meddelelse om dette fra fængslet, afdelingen for ungdomsforseelser, hospitalet eller flygtningecenteret, give dig besked, hvor det er muligt, om flugten og om alle foranstaltninger, der træffes for at beskytte dig, hvis det vurderes, at den mistænkte udgør en betydelig risiko for skade mod dig.

Hvem kan tilbyde mig beskyttelse?

Hvis et offer rapporterer en forbrydelse til en hjælpetjeneste, der er ansvarlig for at undersøge lovovertrædelser, skal det sikres, at offeret vurderes individuelt for at identificere, om der er behov for specifik beskyttelse. I de fleste tilfælde vil der være tale om politiet.

Vil nogen vurdere min sag for at se, om jeg er i fare for yderligere skader fra gerningsmanden?

Alle ofre for en forbrydelse har ret til en undersøgelse hos politiet for at identificere eventuelle behov for hjælp, herunder hvorvidt og i hvilket omfang de kan drage fordel af særlige foranstaltninger. Varigheden og indholdet af denne vurdering afhænger af forbrydelsens alvor og dine individuelle behov. Vurderingen vil tage hensyn til dine personlige karaktertræk, arten af og omstændighederne ved forbrydelsen samt dine synspunkter. Jo flere oplysninger, du er i stand til at give under vurderingen, jo mere skræddersyet vil hjælpen være til dine individuelle behov.

Vil nogen vurdere min sag for at se, om jeg er i fare for yderligere skader fra det strafferetlige system (under undersøgelsen og retssagen)?

Alle ofre for en forbrydelse har ret til en undersøgelse hos politiet for at identificere eventuelle behov for hjælp, herunder hvorvidt og i hvilket omfang de kan drage fordel af særlige foranstaltninger. Varigheden og indholdet af denne vurdering afhænger af forbrydelsens alvor og dine individuelle behov. Vurderingen vil tage hensyn til dine personlige karaktertræk, arten af og omstændighederne ved forbrydelsen samt dine synspunkter. Jo flere oplysninger, du er i stand til at give under vurderingen, jo mere skræddersyet vil hjælpen være til dine individuelle behov.

Hvilken beskyttelse er tilgængelig for meget sårbare ofre?

Du er berettiget til udvidede rettigheder under loven om ofre for forbrydelser som et sårbart offer [1], hvis kvaliteten af dine udsagn antages at kunne blive påvirket, fordi:

 1. Du lider af en psykisk lidelse i henhold til loven om mental sundhed af 1983.
 2. Du ellers ville have en betydelig forringelse af intelligens og social funktion. eller
 3. Du har et fysisk handicap eller lider af en fysisk sygdom.

[1] Dette er baseret på kriterierne i afsnit 16 af loven om ungdomsjustits og strafferetlige beviser af 1999, for at domstolen kan fastslå retten til særlige foranstaltninger (jf. pkt. 1.13-1.15 i kapitel 1)

Jeg er mindreårig - har jeg særlige rettigheder?

Du er berettiget til udvidede rettigheder under loven om ofre for forbrydelser som et sårbart offer [1], hvis du er under 18 år gammel på tidspunktet for forbrydelsen. Dette inkluderer muligheden for særlige foranstaltninger, hvis du afgiver vidneforklaring i retten.

[1] Dette er baseret på kriterierne i afsnit 16 af loven om ungdomsjustits og strafferetlige beviser af 1999, for at domstolen kan fastslå retten til særlige foranstaltninger (jf. pkt. 1.13-1.15 i kapitel 1)

Mit familiemedlem afgik ved døden som følge af forbrydelsen - hvad er mine rettigheder?

Nære slægtninge til den afdøde er berettiget til ydelser i henhold til loven som ofre for den mest alvorlige type kriminalitet.

Mit familiemedlem blev offer for kriminalitet - hvad er mine rettigheder?

Familiens talsmand for ofre for kriminalitet, der har et handicap, eller til ofre, som er blevet så hårdt såret som følge af en forbrydelse, at de ikke er i stand til at kommunikere

Hvis du har et handicap eller er blevet så hårdt såret som følge af en forbrydelse, at du er ude af stand til at kommunikere, kan du eller dine nære pårørende udpege en talsmand for familien, der kan fungere som kontaktperson i forbindelse med at modtage hjælp under denne lov.

Forældre eller værge til et offer der er under 18 år gammel

Hvis du er et offer, som er under 18 år gammel, så er din forælder eller værge berettiget til at modtage hjælp under denne lov.[1]

[1] Medmindre din forælder eller værge er under efterforskning eller er blevet tiltalt af politiet i forbindelse med forbrydelsen, eller hvis det, efter den berørte hjælpetjenestes rimelige mening, ikke er i din bedste interesse, at din forælder eller værge modtager sådanne tjenester.

Kan jeg få adgang til mæglingstjenester? På hvilke betingelser? Vil jeg være sikker under mægling?

Genoprettende retfærdighed er processen med at bringe ofre sammen med dem, der er ansvarlige for skaden, for at finde en positiv vej fremad.

Genoprettende retfærdighed er frivillig - du behøver ikke at deltage, og både du og gerningsmanden skal acceptere det, før det kan ske. Du kan anmode om at deltage i genoprettende retfærdighed på et tidspunkt, der passer dig, eller du kan blive bedt om at deltage, fordi gerningsmanden har anmodet om genoprettende retfærdighed. Selv om begge parter ønsker at deltage, vil det måske ikke være hensigtsmæssigt, og facilitatoren vil foretage en vurdering af dette.

Der træffes passende foranstaltninger for at sikre, at alt, hvad du accepterer at deltage i, er sikkert. En uddannet facilitator vil altid være til stede ved et møde mellem dig og gerningsmanden. Hvis gerningsmanden har indrømmet sin skyld og er villig til at deltage i et møde eller kommunikere med dig, kan du muligvis forklare gerningsmanden, hvordan hændelsen har påvirket dig. Du kan derefter beslutte at søge en undskyldning eller aftale en aktivitet, som gerningsmanden skal foretage som led i at udbedre de skader, som er sket.

Genoprettende retfærdighed er ikke det samme som fællesskabsbeslutning. Fællesskabsbeslutning er en uformel politihandling, der gør det muligt for politiet at handle mere proportionelt med kriminalitet på lavt niveau og antisocial adfærd, uden for det formelle strafferetlige system. Fællesskabsbeslutninger er primært rettet mod førstegangslovovertrædere, hvor ægte anger er blevet udtrykt, og hvor ofret har aftalt, at de ikke ønsker, at politiet tager formelle handlinger.

Hvor kan jeg finde loven, der angiver mine rettigheder?

Loven om praksis for ofre for forbrydelser ("Loven om ofre for forbrydelser") er oprettet i henhold til Afsnit 32 af loven om vold i hjemmet, kriminalitet og ofre af 2004 ("DVCVA 2004") og iværksat som en ordre i henhold til Afsnit 33, DVCVA 2004, loven om vold i hjemmet, kriminalitet og ofre af 2004 (loven om praksis for ofre), ordre 2015 (Lovpligtigt instrument 2015 nr. 1817) blev fremlagt for parlamentet den 23. oktober 2015, og en revideret version af loven om ofre for forbrydelser trådte i kraft den 16. november 2015.

Loven om ofre for forbrydelser beskriver de tjenester, der skal gives i England og Wales til ofrene for forbrydelser af de vigtigste organisationer inden for strafferetsplejen (introduktion, kapitel 1-4) og andre organisationer med relevante funktioner (kapitel 5). Disse organisationer er benævnt "hjælpetjenester". Loven om ofre for forbrydelser specificerer rettighederne for ofre for forbrydelser og de gensidige pligter pålagt relevante hjælpetjenester.

Kapitel 3 om loven om ofre for forbrydelser beskriver i et sprog, der er forståelig for børn, de tjenester, der udbydes til børn, der er ofre for forbrydelser. Det skal ses i sammenhæng med introduktionen til og kapitlerne 1 og 2 af loven om ofre for forbrydelser.

Loven om ofre for forbrydelser, Introduktion, stk. 1 og kapitel 5, stk. 1, sikrer, at den overordnede målsætning tilgodeses af de kompetente myndigheder, når de udøver deres hverv inden for rammerne af loven om ofre for forbrydelser.

Fordringerne i loven om ofre for forbrydelser gælder for alle ofre, uanset deres opholdsstatus.

Afsnit 56 af loven om vold i hjemmet, kriminalitet og ofre af 2004: Justitsministeriet opretter nationale hjælpetjenester til ofre gennem bevillinger. De giver også bevillinger til politi- og kriminalkommissærer (PKK’er) til lokal oprettelse/levering af følelsesmæssig og praktisk hjælp til ofre for forbrydelser, i overensstemmelse med Afsnit 143 af loven om asocial adfærd, kriminalitet og politiarbejde af 2014.

Paragraf 3 i tilskudsaftalen mellem justitsministeriet og PKK’er forudsætter, at tjenester iværksat af PKK er kompatible med Direktivet om ofre for forbrydelser, og særligt artikel 8 og 9. Paragraf 4 kræver, at tjenester, der iværksættes eller leveres, skal opfylde betingelserne i artikel 8.1.

Sidste opdatering: 19/10/2015

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.