Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskestisknederlandsk er allerede oversat.
Swipe to change

Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

Hvilke oplysninger kan jeg få af myndighederne (f.eks. politiet og anklagemyndigheden), efter der er blevet begået en forbrydelse, men jeg endnu ikke har anmeldt den?

Når du retter henvendelse til myndighederne, vil du få oplysninger om og hjælp til følgende:

  • vilkårene for anmeldelse af en forbrydelse,
  • de hjælpetjenester for ofre, der er adgang til, hvis forbrydelsen ikke er blevet anmeldt.

Du finder endvidere information på politiets websted.

Jeg bor ikke i det EU-land, hvor forbrydelsen fandt sted (statsborgere i EU og tredjelande). Hvordan er mine rettigheder beskyttet?

Beskyttelsen af dine rettigheder afhænger ikke af, hvilket EU-land du har været offer for en forbrydelse i. Du kan anmelde forbrydelsen og om nødvendigt gøre brug af hjælpetjenesterne for ofre både i det land, hvor forbrydelsen fandt sted, og i dit bopælsland.

Hvilke oplysninger får jeg, når jeg anmelder en forbrydelse?

Har du anmeldt en forbrydelse, vil du få stillet nedenstående til rådighed:

  • Du vil efter anmodning fra din side få udleveret et dokument, der bekræfter anmeldelsen af forbrydelsen.
  • Du vil inden for ti dage blive underrettet om, hvorvidt der er rejst en straffesag eller ej.
  • Sker dette, skal du afgive forklaring som offer, og du vil blive spurgt, om du ønsker at blive informeret om den mistænktes anholdelse og løsladelse samt tidspunktet og stedet for retsmødet.
  • Så snart den politimæssige efterforskning er afsluttet, oplyser anklagemyndigheden dig om din ret til indsigt i straffesagens dokumenter.

Har jeg ret til gratis tolke- eller oversættelsesbistand (ved kontakten til politiet eller andre myndigheder eller under efterforskningen og retssagen)?

Enhver, der ikke behersker det estiske sprog, har ret til tolkebistand under straffesagen. Efter anmodning fra din side vil der blive udarbejdet en skriftlig oversættelse af de vigtigste dokumenter, så du kan forstå kendelsen om afslutning af straffesagens forberedende fase eller indholdet i dommen. Formålet er endvidere at sikre dig en retfærdig rettergang.

Hvad gør myndighederne for at gøre dokumenterne forståelige for mig og gøre mig forståelig (når jeg er et barn eller handicappet)?

Myndighederne har et ansvar for, at du forstår de forklaringer, du får, og at du kan give udtryk for det, du ønsker. Politiet og anklagemyndigheden stiller foldere, som er skrevet i et letforståeligt sprog, og specialister til rådighed til dette formål. Du kan også altid få gratis tolkebistand af en tegnsprogstolk.

Hjælpetjenester for ofre

Hvem yder hjælp til ofrene?

Sotsiaalkindlustusamet (den estiske socialsikringsforvaltning) varetager hjælpetjenesterne for ofre.

Er du offer for vold mod kvinder, kan du også søge om hjælp på krisecentrene for kvinder.

Henviser politiet mig automatisk til hjælpetjenesterne for ofre?

Politiet oplyser dig om hjælpetjenesterne for ofre og henviser dig i givet fald til en socialrådgiver med speciale i hjælp til ofre. På mange politistationer er der fast en sådan socialrådgiver til stede.

Hvordan er mit privatliv beskyttet?

Alle oplysninger, der bliver givet i forbindelse med straffesagen, er fortrolige og vil ikke blive offentliggjort forud for det offentlige retsmøde. Domstolen har også mulighed for at træffe afgørelse om, at retsmødet skal holdes for lukkede døre for at sikre din beskyttelse. I dette tilfælde vil de oplysninger, der behandles under retsmødet, heller ikke blive offentliggjort.

Skal jeg anmelde en forbrydelse, før jeg kan få adgang til hjælpetjenesterne for ofre?

Nej, alle kan benytte sig af hjælpetjenesterne for ofre, uden at dette kræver, at forbrydelsen bliver anmeldt. Du vil dog først kunne gøre brug af en række specifikke hjælpeforanstaltninger til ofre, herunder erstatning udbetalt til voldsofre og psykologbistand, når forbrydelsen er anmeldt.

Beskyttelsen af min person, når jeg er i fare

Hvilke typer beskyttelse findes der?

Du kan via anklagemyndigheden anmode domstolen om at udstede en tilholdsafgørelse. Herved forbydes den mistænkte at opholde sig på steder, der er defineret af domstolen, nærme sig de definerede personer og kommunikere med dem.

Efter anklagemyndighedens ordre kan politiet beskytte dig ved at træffe vidnebeskyttelsesforanstaltninger.

Hvem kan give mig beskyttelse?

Er du i fare, skal du oplyse politiet om det, hvorefter politiet vil sikre din beskyttelse.

Vil der blive set på min situation, i forhold til om jeg risikerer yderligere skade fra gerningsmandens side?

Politiet er forpligtet til at se på de enkelte sager uafhængigt af hinanden og fjerne denne risiko.

Vil der blive set på min situation, i forhold til om jeg risikerer yderligere skade grundet det strafferetlige system (under efterforskningen og retssagen)?

Alle personer med ansvar for sagsforløbet er forpligtede til at tage hensyn til dine interesser og forhindre, at du udsættes for en gentagen viktimisering under straffesagen.

Hvilken beskyttelse kan særligt sårbare ofre få?

Er der tale om en alvorlig forbrydelse, kan din afhøring foregå et andet sted end foran domstolen eller via fjernafhøring eller ved hjælp af en skillevæg, der skjuler dig for den mistænkte.

Jeg er mindreårig – har jeg særlige rettigheder?

Der er mulighed for at blive bistået af en medarbejder med ansvar for barnets beskyttelse, en socialrådgiver eller en psykolog under afhøringen af et mindreårigt offer, såfremt personen med ansvar for sagsforløbet ikke er specialuddannet inden for dette felt. I alvorlige sager er tilstedeværelsen af en sådan person obligatorisk.

Er du offer og mindreårig, og dine interesser er i konflikt med din juridiske repræsentants eller dine forældres interesser, kan personen med ansvar for sagsforløbet beskikke en advokat til at yde gratis retshjælp til dig.

Er der tale om mindreårige med psykiske problemer, børn under ti år eller børn under 14 år, som er blevet ofre for vold i hjemmet eller seksuelle overgreb, vil den mindreårige ikke blive afhørt foran domstolen, men derimod vil afhøringen hos politiet blive videooptaget, således at denne optagelse kan indgå som bevismateriale til domstolen.

Et af mine familiemedlemmer døde som følge af forbrydelsen – hvad er mine rettigheder?

Hvis et af dine familiemedlemmer døde som følge af forbrydelsen, har du under straffesagen samme rettigheder som et vidne.

Et af mine familiemedlemmer blev udsat for en forbrydelse – hvad er mine rettigheder?

Hvis et af dine familiemedlemmer er blevet udsat for en forbrydelse, kan du om nødvendigt gøre brug af hjælpetjenesterne for ofre – på samme måde som offeret.

Er mægling en mulighed for mig? Og under hvilke betingelser? Er jeg i sikkerhed under mæglingen?

Anklagemyndigheden kan med din og mistænktes accept beslutte at afslutte straffesagen gennem et forlig (mægling). Forligsprocessen varetages af en socialrådgiver med speciale i hjælp til ofre.

Du kan til enhver tid vælge at træde ud af forligsprocessen.

Hvilke love behandler mine rettigheder?

Kriminaalmenetluse seadustik (strafferetsplejeloven)

Ohvriabi seadus (loven om hjælp til ofre)

Sidste opdatering: 01/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.