Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: estisk er allerede oversat.
Swipe to change

Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

Hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Du kan anmelde en forbrydelse ved at ringe til 112 (hvis hændelsen kræver hurtig indgriben fra politiets side), indgive en skriftlig anmeldelse på den nærmeste politistation eller sende anmeldelsen til den kompetente politimyndigheds e-mailadresse. Du finder flere oplysninger om, hvordan du indgiver en anmeldelse, her.

Hvordan får jeg oplysninger om sagens udvikling?

Efter at du har anmeldt forbrydelsen, vil du blive kontaktet og underrettet om det videre sagsforløb (du vil eksempelvis blive bedt om at vidne, du vil blive bedt om at angive eventuelle vidner, du vil skulle bistå ved tilvejebringelsen af bevismateriale osv.). Du vil om nødvendigt også blive informeret om muligheden for at benytte dig af hjælpetjenesterne for ofre og andre beskyttelsesforanstaltninger.

Efter at du har afgivet forklaring, bedes du notere sagsnummeret og navnet på den person, der står for sagens efterforskning. Med disse oplysninger får du fremover lettere ved at indhente oplysninger hos politiet.

Har jeg adgang til retshjælp (under efterforskningen og retssagen)? På hvilke betingelser?

Du har ret til advokatbistand ved alle formelle skridt. Har du ikke mulighed for at betale for en advokat, kan du anmode retten om retshjælp fra staten.

Mindreårige ofre, hvis interesser er i konflikt med deres juridiske repræsentants interesser, har altid adgang til gratis retshjælp fra staten.

Kan jeg få godtgjort mine udgifter (forbundet med min deltagelse i efterforskningen/retssagen)? På hvilke betingelser?

Ofre og vidner har ret til at få godtgjort deres omkostninger i forbindelse med straffesagen og deraf følgende tabt arbejdsfortjeneste. Du kan eksempelvis anmode om kompensation for transportudgifter eller tabt indtægt i forbindelse med en afhøring. Hvis du ønsker at få godtgjort dine udgifter, skal du oplyse dette til den myndighed, der har indkaldt dig, hvorefter du vil få information om fremgangsmåden.

Har jeg mulighed for at klage, hvis min sag afsluttes, inden den blev indbragt for retten?

Efter straffesagens afslutning modtager du eller din repræsentant straks afgørelsen om afslutning af straffesagens forberedende fase. Som offer kan du inden for ti dage fra modtagelse af afgørelsen anmode om indsigt i sagens akter, såfremt du finder det nyttigt. Du har også ret til at klage over straffesagens afslutning til anklagemyndigheden. Dette skal ske inden for ti dage fra modtagelse af afgørelsen.

Kan jeg deltage i retssagen?

Som offer er du part i retssagen på lige fod med de andre parter, og du har ret til at deltage i sagen.

Hvilken officiel rolle har jeg i retssystemet? Er jeg eksempelvis offer, vidne, civil part eller privat påtaleberettiget, eller kan jeg agere som en af disse?

Hvis der er blevet begået en forbrydelse mod dig, anses du som offer i retssagen. Du har derudover mulighed for at indtræde som civil part i samme sag. Privat påtale findes ikke i estisk ret.

Hvilke rettigheder og forpligtelser har jeg i den forbindelse?

Ifølge strafferetsplejeloven (kriminaalmenetluse seadustik) har ofre følgende rettigheder:

 1. retten til at klage over afslag på indledning eller afslutning af en straffesag
 2. retten til at indtræde som civil part via undersøgelsesmyndigheden eller anklagemyndigheden
 3. retten til at vidne eller nægte at vidne mod familiemedlemmer
 4. retten til at fremlægge bevismateriale
 5. retten til at indgive anmodninger og klager
 6. retten til indsigt i referatet af et formelt skridt og til at fremsætte kommentarer — som nedskrives — til vilkårene for, forløbet og resultaterne af dette formelle skridt samt til referatet
 7. retten til indsigt i sagens akter, når politiefterforskningen er afsluttet
 8. retten til at deltage i retsmødet
 9. retten til at indvilge i eller afslå at deltage i en forligsproces, komme med en udtalelse om anklagen og straffen samt beløbsstørrelsen for den skade, der er anført i anklageskriftet og i det civile søgsmål
 10. retten til at indvilge i en midlertidig beskyttelsesafgørelse og til at anmode om en sådan afgørelse
 11. retten til at blive afhørt af en person af samme køn, når der er tale om seksualforbrydelser, kønsbaseret vold eller en forbrydelse begået af et familiemedlem, medmindre anklagemyndigheden eller dommeren står for afhøringen, eller dette er til skade for sagen.

Offeret er forpligtet til:

 1. at møde op, hvis vedkommende er blevet indkaldt af undersøgelsesmyndigheden, anklagemyndigheden eller retten
 2. at deltage i de formelle skridt og følge de pålæg og påbud, undersøgelsesmyndigheden, anklagemyndigheden og retten har udstedt.

Må jeg komme med udtalelser, når retssagen er i gang, eller fremlægge beviser? På hvilke betingelser?

Under retssagen har du ret til at fremsætte kommentarer og give din mening til kende. Du har ret til at vidne, såfremt anklagemyndigheden anmoder om at afhøre dig.

Hvilke oplysninger modtager jeg under retssagen?

Retten informerer dig om tidspunktet og stedet for retsmøderne samt dommen, som du får forkyndt, medmindre du er personligt til stede under afsigelsen.

Har jeg adgang til sagens akter?

Du har ret til at få indsigt i sagens akter, når anklagemyndigheden har afsluttet politiefterforskningen, eller når straffesagen er afsluttet. Anklagemyndigheden oplyser dig om denne ret og om, hvordan du får adgang til sagens akter.

Sidste opdatering: 01/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.