Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

Hvilken fremgangsmåde skal jeg følge for at søge om erstatning fra gerningsmanden? (f.eks. intervention i retssagen, civilt søgsmål, indtrædelse som civil part)

Du har ret til at indtræde som civil part i straffesagen for at få erstatning for lidt skade. Du kan indtræde som civil part inden for ti dage fra det tidspunkt, hvor du fik adgang til sagsakterne. Du kan anmode anklagemyndigheden om at få forlænget denne frist.

Retten har dømt gerningsmanden til at betale erstatning eller en kompensation. Hvordan kan jeg få gerningsmanden til at udbetale beløbet?

Har den dømte ikke har betalt det beløb, der er fastsat i retsafgørelsen, har du ret til under henvisning til denne afgørelse at rette henvendelse til fogeden, som iværksætter en tvangsfuldbyrdelse.

Kan staten yde forskud på betaling af erstatningen, hvis gerningsmanden nægter at betale? Og under hvilke betingelser?

Nej, staten udbetaler ikke erstatning på gerningsmandens vegne.

Har jeg ret til erstatning fra statens side?

Hvis du er familiemedlem til en person, der afgik ved døden som følge af en forbrydelse, og hvis du er offer for en voldsforbrydelse, og du som følge af forbrydelsen har haft helbredsproblemer i mindst fire måneder, kan du anmode om erstatning fra statens side til dækning af følgende udgifter:

  1. tab som følge af uarbejdsdygtighed eller nedsat arbejdsdygtighed,
  2. udgifter som følge af offerets personskade,
  3. skader som følge af offerets dødsfald,
  4. beskadigelse af briller, tandproteser, kontaktlinser og andre anordninger, der erstatter kropsfunktioner, samt beklædning,
  5. begravelsesomkostninger for offeret.

For at kunne få erstatning skal forbrydelsen politianmeldes inden for 14 dage fra den dato, hvor forbrydelsen blev begået, eller fra den dag, hvor du var i stand til at anmelde forbrydelsen.

Anmodningen om erstatning skal indgives til Sotsiaalkindlustusamet (det estiske sociale sikringsorgan) inden for tre år fra den dag, forbrydelsen blev begået, eller fra offerets dødsdag, medmindre:

  1. den ansvarlige person blev bekendt med offerets død over et år efter dødsfaldet, og anmodningen blev indgivet inden for tre år, efter han/hun blev bekendt med dødsfaldet,
  2. den person, der anmoder om erstatning, har haft helbredsmæssige problemer i over et år, det ikke var muligt at indgive anmodningen inden for den fastsatte frist grundet personens sundhedstilstand, og anmodningen blev indgivet inden for tre år, efter hans/hendes sundhedstilstand var forbedret,
  3. anmodningen om erstatning udspringer af en seksualforbrydelse begået mod en mindreårig, og anmodningen blev indgivet inden for tre år fra offerets myndighedsalder, medmindre motivet for at åbne en straffesag allerede var kendt før vedkommendes myndighedsalder.

Har jeg ret til erstatning, hvis gerningsmanden ikke kendes skyldig?

Er det i forbindelse med straffesagen ikke muligt at fastlægge, hvem forbrydelsen mod dig er begået af, har du stadig mulighed for at få erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

Hvis retten frifinder den anklagede, men du efter din vurdering har lidt skade på grund af denne person, har du ret til at anlægge et civilt søgsmål.

Har jeg ret til økonomisk støtte, mens jeg venter på, at der træffes en afgørelse i min erstatningssag?

Afgørelsen om erstatning fra staten til voldsofre udskydes til den dag, hvor maakohus (domstol i første instans) afsiger sin kendelse, såfremt:

  1. der hersker usikkerhed omkring, hvorvidt personen, der har anmodet om erstatning, har ret til erstatning fra gerningsmanden, eller
  2. det står klart, at gerningsmanden accepterer og kan yde erstatning for den lidte skade.

Ved udskydelse af erstatningsafgørelsen kan Sotsiaalkindlustusamet foretage en forskudsbetaling efter anmodning fra den person, der anmoder om erstatning, såfremt der ikke hersker tvivl om, at den pågældende har ret til erstatning og befinder sig i økonomiske vanskeligheder.

Sidste opdatering: 01/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.