Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

Kan jeg anke retsafgørelsen?

Som part i retssagen har du ret til at anke retsafgørelsen til ringkonnakohus (distriktsdomstolen) inden for 30 dage fra afsigelsesdatoen.

Hvilke rettigheder har jeg efter, at afgørelsen er blevet truffet?

Under retssagen har du ret til at anmode om at blive informeret om en eventuel løsladelse af den dømte før tid.

Har jeg ret til hjælp eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

Hjælpetjenesterne for ofre begrænser sig ikke kun til den tid, hvor straffesagen verserer, men kan også benyttes efter sagens afslutning – der er ikke fastlagt en fast udløbsfrist for disse tjenester.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis gerningsmanden kendes skyldig?

Du vil blive oplyst om retsafgørelsen, hvoraf den dømtes straf fremgår. Hvis du ønsker det, vil du også blive underrettet om en eventuel løsladelse af den dømte før tid.

Vil jeg få det at vide, hvis gerningsmanden løslades (herunder før tid eller ved betinget løsladelse) eller undviger fra fængslet?

Har du under din afhøring anmodet om dette, vil du blive informeret, hvis den dømte bliver løsladt eller undviger.

Vil jeg blive involveret i afgørelser om løsladelse eller løsladelse under tilsyn? Vil jeg eksempelvis kunne afgive en erklæring eller indgive en klage?

I løbet af proceduren vedrørende en løsladelse før tid beder vi muligvis om din mening, men du har ikke ret til at indgive en klage over afgørelsen.

Sidste opdatering: 01/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.