Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

Jeg er blevet offer for en forbrydelse – hvem kan jeg henvende mig til for at få hjælp?

Alt efter hvilken forbrydelsen du er blevet offer for, kan du henvende dig til forskellige institutioner.

AgenÈ›ia NaÈ›ională pentru Egalitatea între Femei È™i BărbaÈ›i (det nationale agentur for ligestilling mellem mænd og kvinder – ANES)

Agenturet tilbyder forskellige tjenester, herunder:

  • en gratis og anonym telefonlinje for ofre for vold i hjemmet – en hotline, der er åben 24 timer i døgnet, alle ugens dage – 0800 500 333,
  • særlig omsorg i krisecentret for ofre for vold i hjemmet,
  • rådgivning, information og vejledning til ofre for vold i hjemmet.

Kontakt:

Adresse: Intrarea Camil Petrescu nr. 5, sektor 1, Bukarest

Tlf.: +4 021 313 0059

E-mail: secretariat@anes.gov.ro

http://www.anes.gov.ro

http://anes.gov.ro/harta/

http://anes.gov.ro/webcenter/portal/Sirmes/pages_asistentapentruvictime/link-uriutilepentruvictime

AgenÈ›ia NaÈ›ională împotriva Traficului de Persoane (det nationale agentur for bekæmpelse af menneskehandel – ANITP) under indenrigsministeriet

Der findes 15 regionale centre – ét for hver appeldomstol.

ANITP tilbyder forskellige tjenester, herunder:

  • en telefonlinje, hvor borgere 24 timer i døgnet har mulighed for at anmelde sager om menneskehandel: HelpLine 0 800 800 678 (nationalt gratisnummer) eller +4 021 313 3100 (opkald fra udlandet), åbningstider: mandag til fredag kl. 8 til 16,
  • information fra de kompetente myndigheder om menneskehandel,
  • hjælp til ofre på de 15 regionale centre.

Kontakt:

Adresse: Str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sektor 1, Bukarest

Telefon: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00

Fax: +40 21 319 01 83

E-mail: anitp@mai.gov.ro

https://anitp.mai.gov.ro/english/

AgenÈ›ia NaÈ›ională pentru Ocuparea ForÈ›ei de Muncă (den nationale arbejdsformidling – ANOFM) under ministeriet for arbejde og social retfærdighed.

ANOFM varetager gennem sine regionale kontorer arbejdsformidlingen og erhvervsuddannelsen for de tilmeldte jobsøgende, herunder personer, der er blevet offer for forbrydelser, navnlig ofre for menneskehandel.

Kontakt:

Str. Avalanșei, nr. 20-22, sektor 4, Bukarest, 040305

E-mail: anofm@anofm.ro

Websted: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

DirecÈ›ia NaÈ›ională de ProbaÈ›iune (den nationale kriminalforsorgsdirektion – DNP) under justitsministeriet

DNP koordinerer 42 kriminalforsorgsenheder, som generelt er placeret under de offentlige indretninger (domstole, distriktsråd, distriktskamre osv.).

De tilbyder følgende tjenester:

  • gratis psykologisk rådgivning, efter anmodning, til ofre for drabsforsøg eller overlagt drabsforsøg, vold i hjemmet, forsætligt begåede forbrydelser, der har ført til personskade, voldtægt, seksuelt overgreb, seksuel omgang med en mindreårig og udnyttelse af en mindreårig, mishandling af en mindreårig såvel som ofre for forbrydelser i forbindelse med menneskehandel og udnyttelse af sårbare personer og forsøg på ovenstående forbrydelser,
  • andre typer hjælp: rådgivning i at finde arbejde, deltage i undervisningsforløb eller erhvervsuddannelse, henvisning til ngo'er, henvisning til DGASP i forbindelse med andre hjælpetjenester for ofre osv.

Kontakt:

Municipiul București, Str. Apolodor, nr. 17, sektor 5

Telefon: 0372041293

dp@just.ro

http://www.just.ro/en/directia-nationala-de-probatiune/

Inspectoratul General al PoliÈ›iei Române (det rumænske politis generalinspektorat – IGPR)

IGPR omfatter en række regionale indretninger, der udelukkende opererer i grænseområdet, og kan efter anmodning fra ANITP hjælpe med at sikre offerets deltagelse i visse faser af straffesagen.

Politimyndigheden kan oplyse dig om dine rettigheder som offer.

IGPR's specialenheder kan endvidere varetage den fysiske beskyttelse under retssagen.

Autoritatea NaÈ›ională pentru ProtecÈ›ia Drepturilor Copilului È™i AdopÈ›ie (den nationale myndighed for beskyttelse af børns rettigheder og adoption – ANPDCA) under ministeriet for arbejde og social retfærdighed

ANPDCA koordinerer gennemførelsen af de nationale strategier for beskyttelse af børns rettigheder og sikrer den metodiske koordinering på området osv. Systemet for børns beskyttelse er decentraliseret. DirecÈ›iile Generale de Asistență Socială È™i ProtecÈ›ia Copilului (generaldirektoratet for social omsorg og børns beskyttelse – DGASPC) er således placeret under distriktsrådene eller de lokale råd i Bukarest-sektorerne.

DGASPC yder forskellige tjenester, herunder: vurdering af voldshændelser mod børn og tilvejebringelse/facilitering af tjenester med udgangspunkt i en plan, kompleks vurdering af handicappede børn, kompleks vurdering af andre handicappede personer, sociale hjælpetjenester, en telefonlinje, sociale tjenester til forebyggelse af vold i hjemmet og menneskehandel, særlig omsorg i forskellige institutioner.

Kontakt: http://www.copii.ro/?lang=en

Ikkestatslige organisationer (ngo'er)

Inden for menneskehandel:

Inden for forebyggelse og bekæmpelse af vold i hjemmet:

Inden for beskyttelse af børns rettigheder:

Salvați copiii (Red Barnet)

Adresse: Intr. Ștefan Furtună nr. 3, sektor 1, 010899, Bukarest, Rumænien

Telefon: +40 21 316 61 76

https://www.salvaticopiii.ro/;

Foreningen Alternatives Sociales

Șoseaua Nicolina Nr. 24, Bl. 949, parter, Iași, 700722

Tél.: +40 332 407 178

https://www.alternativesociale.ro/

Nødhotline som hjælp til ofre

Personer, der har lidt personskade som følge af en forbrydelse, kan også henvende sig til politiet via telefon eller det nationale nødkaldsnummer 112.

Gratis og anonym telefonlinje for ofre for vold i hjemmet – en hotline, der er åben 24 timer i døgnet, alle ugens dage 0800 500 333.

Frikaldsnummer til AgenÈ›ia NaÈ›ională împotriva Traficului de Persoane: 0800 800 678, gratisnummer i Rumænien, og 0040213133100 fra udlandet. Åbningstider: mandag til fredag kl. 8 til 16

Telefonul Copilului (telefonlinje for børn): 116111. Gratis telefonlinje Åbningstider: mandag til søndag: kl. 08:00 til 00:00.

Er hjælpen til ofre gratis?

I henhold til rumænsk lovgivning om menneskehandel har ofre for denne type kriminalitet ret til gratis beskyttelse og hjælp.

AgenÈ›ia NaÈ›ională pentru Egalitatea între Femei È™i BărbaÈ›i yder gratis hjælp til ofre for vold i hjemmet.

DirecÈ›ia NaÈ›ională de ProbaÈ›iune yder gratis hjælp til ofre.

Hjælpen til mindreårige ofre for vold er gratis.

Hvilken type hjælp tilbyder statens tjenester eller myndigheder?

Se svarene ovenfor.

Mindreårige ofre har adgang til alle typer hjælp (lægehjælp, psykologisk rådgivning osv.).

Sidste opdatering: 01/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.