Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

Du vil blive betragtet som et offer for en forbrydelse (som den forurettede), hvis du har lidt direkte fysisk skade, et økonomisk tab eller tort som følge af en retsstridig handling, f.eks. hvis du har lidt legemsskade, eller dine formuegoder er blevet beskadiget eller stjålet som følge af en hændelse, der udgør et strafbart forhold efter estisk ret. I din egenskab af forurettet har du efter loven visse rettigheder før, under og efter straffesagen.

Den strafferetlige procedure i Estland begynder med forberedelserne til retssagen, der som udgangspunkt forestås af politiet og anklageren. På dette stadium tilvejebringes der materiale om det strafbare forhold og den formodede gerningsmand. Hvis der er vægtige beviser, vil sagen blive sendt til retten. Sagen afsluttes med, at retten enten domfælder eller frifinder den anklagede. Ender det med en fældende dom, vil retten også tage stilling til eventuelle private erstatningskrav, men hvis gerningsmanden frifindes, afvises sådanne krav. Det er dog muligt at fremsætte et erstatningskrav inden for rammerne af et civilt søgsmål. Retten kan give sagsøgeren fuldt eller delvist medhold i kravet eller frifinde modparten. Hvis du ikke er tilfreds med dommen, kan du indbringe den for en højere retsinstans.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

3 - Mine rettigheder efter retssagen

4 - Erstatning

5 - Ret til støtte og bistand

Sidste opdatering: 01/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.