Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Finland

Indholdet er leveret af
Finland

Kan jeg anke retsafgørelsen?

En dom afsagt af en ret i første instans (käräjäoikeus) kan ankes til en appelret (hovioikeus). Som regel er det nødvendigt at få en tilladelse til at indgive appel, før appelretten accepterer at behandle sagen i sin helhed.

En dom afsagt af appelretten kan ankes til højesteret (korkein oikeus). Når du anker en sag til højesteret, skal du have tilladelse til at anke, som kun gives på de i loven fastsatte betingelser.

Hvilke rettigheder har jeg, når dommen er afsagt?

I forbindelse med visse alvorlige forbrydelser har du efter anmodning ret til at blive underrettet om løsladelsen af en anholdt eller varetægtsfængslet person (se nedenfor).

Har jeg ret til bistand eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

Støtteorganisationer for ofre skal om nødvendigt yde bistand og rådgivning, også efter retssagen.

Støttens varighed er ubegrænset. I tilfælde af vold i hjemmet fører en tværfaglig risikovurdering til udarbejdelse af et beskyttelsesprogram, der er uafhængigt af afslutningen af retssagen.

Din ret til bistand fra støttetjenesten for ofre for menneskehandel udløber, hvis ingen dømmes i straffesagen om menneskehandel.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis gerningsmanden bliver dømt?

Du har ret til efter anmodning at blive informeret om afgørelsen i straffesager. Dommen skal indeholde en angivelse af den straf, tiltalte idømmes, navnlig fængselsstraffens længde.

Parterne i straffesagen forelægges en kopi af dommen som officielt dokument. Du vil ikke blive informeret om, hvor gerningsmanden kan komme til at afsone sin fængselsdom.

Bliver jeg underrettet, hvis gerningsmanden løslades (herunder før tid eller på prøve) eller flygter fra fængslet?

I forbindelse med visse alvorlige forbrydelser har du efter anmodning ret til at blive underrettet om løsladelsen af en anholdt eller varetægtsfængslet person og til at blive informeret i tilfælde af flugt og, på visse betingelser, om enhver anden form for løsladelse fra fængslet. Hvis du ønsker at blive informeret, skal du underrette efterforsknings‑ eller anklagemyndigheden herom. Efterforskningsmyndigheden giver dig flere oplysninger om dette spørgsmål.

Udleveringen af oplysninger må kun ske, hvis de fremsendte oplysninger ikke er til fare for den fængslede eller varetægtsfængslede persons liv eller helbred.

Bliver jeg inddraget i afgørelser om løsladelse eller løsladelse under tilsyn? Kan jeg f.eks. fremsætte erklæringer eller appellere sådanne afgørelser?

Nej, du har ikke sådanne rettigheder.

Sidste opdatering: 05/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.