Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Finland

Indholdet er leveret af
Finland

Hvilken fremgangsmåde skal jeg følge for at søge om erstatning fra gerningsmanden (f.eks. anmeldelse, civilt søgsmål, indtræden som civil part)?

Erstatningskrav som følge af en forbrydelse behandles normalt i samme sag som straffesagen. Erstatningskravet skal meddeles politiet under efterforskningen eller senest ved den relevante domstol.

Du kan anmode anklageren om at fremsætte dit krav om erstatning for skader som følge af en forbrydelse for retten. Det er ønskeligt at meddele dette til politiet allerede i forbindelse med forundersøgelsen. Anklageren kan fremsætte erstatningskravet for dig, hvis sagen er enkel og klar. Hvis ikke anklageren fremsætter dit erstatningskrav, får du skriftlig besked herom.

Du kan også selv indgive dit erstatningskrav til domstolen i forbindelse med straffesagen. Det kan en juridisk rådgiver gøre for dig.

Behandlingen af erstatningskrav kan om nødvendigt gøres til genstand for en særskilt sag. Du kan også selv indgive dit erstatningskrav i en særskilt civil sag. Hvis erstatningskrav ikke behandles samtidig med straffesagen, er behandlingen af sagen underlagt retsafgifter.

Dommeren har dømt gerningsmanden til at betale erstatning. Hvordan kan jeg tvinge gerningsmanden til at betale?

Hvis gerningsmanden ikke betaler frivilligt efter retssagen, kan vedkommende blive tvunget til at betale ved udlæg. Udlæg sker ikke automatisk: Du skal indgive en anmodning om udlæg til en foged og vedlægge retsafgørelsen.

Du kan ikke kræve erstatning fra gerningsmanden, hvis du har modtaget erstatning fra den finske stat for samme skade.

Kan jeg få udbetalt et forskud af staten, hvis gerningsmanden nægter at betale? På hvilke vilkår?

Du behøver ikke at søge om erstatning fra gerningsmanden for at få erstatning fra offentlige midler. Du skal derimod indgive dit erstatningskrav til gerningsmanden under retssagen.

Har jeg ret til erstatning fra staten?

Hvis du (eller en af dine nærmeste) har været offer for en forbrydelse i Finland, kan du få erstatning fra det offentlige for de lidelser eller den skade, du har lidt som følge af denne forbrydelse. For at få erstatning skal du anmelde forbrydelsen til politiet.

Hvis straffesagen er anlagt ved en domstol, skal du forsøge at handle således, at din ret til erstatning bliver bekræftet ved en retsafgørelse. Det vil sige, at du i forbindelse med sagen skal fremsætte et erstatningskrav mod skadevolderen. Som hovedregel ydes der ikke erstatning for den skade, du har lidt som følge af en forbrydelse, hvis du ikke har opfyldt denne forpligtelse.

Du skal indsende din ansøgning senest tre år efter, at den endelige afgørelse er truffet i sagen. Hvis sagen ikke er blevet indbragt for en domstol, skal du søge erstatning senest ti år efter datoen for forbrydelsen. Disse frister kan kun ændres af særlige grunde.

Din ansøgning bliver behandlet skriftligt af den finske statskasse (Valtiokonttori). Du kan enten sende ansøgningen elektronisk til følgende adresse: rikosvahingot@valtiokonttori.fi eller udskrive skemaet og sende det med posten til følgende adresse: Valtiokonttori, PL 50, 00054 Valtiokonttori.

Har jeg ret til erstatning, hvis ikke gerningsmanden bliver dømt?

Du kan søge erstatning, selv om skadevolderen ikke er fundet. Du skal vedlægge din erstatningsansøgning en kopi af politirapporten eller en anden troværdig rapport, som gør det muligt at bevise det, der er sket.

Du har også ret til erstatning, hvis gerningsmanden er kendt, men ikke dømmes, fordi vedkommende er under 15 år eller ikke kan holdes strafferetligt ansvarlig.

Har jeg ret til økonomisk støtte, mens jeg venter på, at der træffes en afgørelse i min erstatningssag?

Hvis det er nødvendigt, kan du fremsætte en skriftlig anmodning om forskud. Der kan udbetales et forskud, hvis behandlingen af din sag bliver forsinket af en grund, som du ikke er herre over, og hvis du har ret til en erstatning af en ret betydelig størrelse.

Sidste opdatering: 05/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.