Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

Hvordan og hvornår skal et erstatningskrav mod gerningsmanden fremsættes (f.eks. intervention i sagen, civilt søgsmål, indtræden som civil part)?

Efter den gældende lovgivning kan enhver, der påstår at være offer:

  • indtræde som civil part i en sag ved den undersøgelsesdommer (juge d’instruction), der behandler sagen
  • anlægge en sag om foreløbige foranstaltninger (action en référé) eller anlægge en sag ved den civile domstol, der pådømmer sagens realitet.

1) Et civilt søgsmål ved den strafferetlige domstol (tribunal répressif) kan anlægges på flere måder:

-          Søgsmål, når anklagemyndigheden ikke har iværksat straffesagen (indleder således straffesagen).

Du kan vælge mellem to fremgangsmåder:

  • direkte indstævning (for forseelser og forbrydelser af mellemsvær grad)
  • indtræden som civil part (for forbrydelser af mellemsvær eller svær grad).

-          Intervention, når straffesagen allerede er indledt.

-          Indtræden som civil part.

Dette kan gøres personligt under retsmødet, men det er også muligt at gøre sit krav gældende uden at være personligt til stede ved at fremsende det til præsidenten for strafferetten (tribunal correctionnel) ved anbefalet brev med modtagelsesbevis eller pr. fax med angivelse af, at man ønsker at indtræde i sagen som civil part, og af det krævede erstatningsbeløb. Dette kan også gøres via en advokat.

2) Et civilt søgsmål ved den civile domstol kan anlægges i henhold til de almindelige retsregler om civilretligt erstatningsansvar.

Såfremt den retsundergivne vælger at henvende sig til en civil domstol (tribunal civil) for at få erstatning for sin skade, kan han ikke efterfølgende indbringe sagen for den strafferetlige domstol. Hvis den retsundergivne først henvender sig til den strafferetlige domstol, kan han imidlertid godt indbringe sagen for den civile domstol efterfølgende.

Dommeren har dømt gerningsmanden til at betale erstatning. Hvordan kan jeg tvinge gerningsmanden til at betale?

Hvis den retsundergivne har problemer med at få udbetalt erstatningsbeløbet, har han mulighed for at henvende sig til en foged (huissier de justice) for at få iværksat en civil fuldbyrdelsessag. Anmodningen herom skal sendes med posten til præsidenten for distriktsdomstolen (tribunal de grande instance) i den dømtes retskreds eller, hvis den dømte er fængslet, præsidenten for den distriktsdomstol, som fængslet hører ind under. Der kan gøres udlæg i:

- en del af den dømtes disponible løn

- midler på en bankkonto

- visse af den dømtes aktiver.

Kan jeg få udbetalt et forskud af staten, hvis gerningsmanden nægter at betale? På hvilke betingelser?

Hvis ikke den dømte frivilligt udbetaler erstatningsbeløbet til ofret, har sidstnævnte mulighed for at henvende sig til opkrævningstjenesten for ofre for forbrydelser (service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI)). Ofret skal blot kunne dokumentere, at der er truffet en endelig strafferetlig afgørelse (ikke flere appelmuligheder), hvorved ofret tilkendes erstatning.

SARVI træder i den dømtes sted og udbetaler hele erstatningsbeløbet til ofret, dog højst 1 000 EUR. Er erstatningsbeløbet større, udbetaler SARVI et forskud på 30 % af det samlede beløb, dog højst 3 000 EUR. Når der er udbetalt et forskud, betaler SARVI det resterende skyldige beløb, alt efter hvor stort et beløb det er muligt at inddrive hos den dømte.

For at kontakte SARVI skal ofret udfylde et ansøgningsskema om hjælp til opkrævning hos distriktsdomstolene (tribunaux de grande instance) (justitskontorets kvikskranke, justitskontoret hos dommeren med ansvar for ofre, fuldbyrdelseskontoret, hjælpecentret for ofre) eller ved de juridiske rådgivningskontorer (maisons de la justice et du droit), de juridiske oplysningskontorer for mindreårige og deres familier (points d'accès au droit), kommunekontorerne osv., der så videregiver det udfyldte skema til SARVI.

Henvendelsen til SARVI skal finde sted mellem to måneder og et år efter den dag, hvor afgørelsen om erstatning blev endelig.

Har jeg ret til erstatning fra staten?

Erstatningsgarantifonden for ofre for terrorhandlinger og andre forbrydelser (Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI)) træder ind og udbetaler erstatning til ofre for terrorhandlinger ifølge en særlig procedure. Fonden udbetaler ligeledes erstatning til:

-          ofre for voldtægt, seksuelle overgreb, tyveri, svindel, bedrageri, pengeafpresning, tilintetgørelse, ødelæggelse eller beskadigelse af et aktiv

-          ofre for forbrydelser, der har medført vedvarende invaliditet eller fuld uarbejdsdygtighed

-          pårørende til ofre for forsætligt eller uagtsomt manddrab.

For at få udbetalt erstatning fra FGTI skal ofret under visse omstændigheder indgive en ansøgning direkte til offererstatningsnævnet (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI)) ved den distriktsdomstol (tribunal de grande instance (TGI)), der ligger tættest på ansøgerens bopæl, eller til distriktsdomstolen på det sted, hvor den strafferetlige domstol, der har behandlet sagen, ligger.

Erstatningskravet skal indgives til CIVI senest tre år efter datoen for forbrydelsen. Denne frist forlænges med et år efter datoen for afsigelse af den sidste strafferetlige afgørelse i sagen.

Hvis forbrydelsen blev begået på fransk territorium, kan følgende personer få udbetalt erstatning:

-          franske statsborgere

-          statsborgere i en EU-medlemsstat.

Hvis forbrydelsen blev begået i udlandet, er det kun franske statsborgere, der kan modtage erstatning.

1) Ved alvorlig personskade:

Ofret kan få udbetalt fuld erstatning for personskade, når den strafbare handling har medført død, lemlæstelse, permanent invaliditet eller fuld uarbejdsdygtighed i mindst en måned, eller hvis der er tale om voldtægt, seksuelt overgreb eller seksuel krænkelse eller menneskehandel.

CIVI tager højde for ydelser udbetalt af sociale myndigheder, gensidige forsikringsselskaber, forsikringsvirksomheder osv. Der ydes ikke erstatning for skader på tøj og tingsskade.

2) Ved mindre alvorlig personskade og tingsskade som følge af tyveri, svindel, bedrageri, pengeafpresning eller tilintetgørelse, ødelæggelse eller beskadigelse af et aktiv:

Hvis ofret har været udsat for mindre alvorlig personskade, der har medført fuld uarbejdsdygtighed i under en måned, eller tingsskade som følge af en af de syv nævnte forbrydelser af mellemsvær grad, er erstatningsudbetalingen underlagt strenge betingelser, og der er lagt loft over beløbet.

For at få udbetalt erstatning skal ofrene opfylde følgende supplerende betingelser:

-          Deres indtægt må ikke overstige 1,5 gange det maksimumbeløb, der er fastsat for, at en person kan modtage delvis retshjælp (maksimumbeløb korrigeret for eventuel forsørgerbyrde).

-          De skal være ude af stand til at få effektiv og tilstrækkelig erstatning for deres skade fra en forsikringsvirksomhed, en social myndighed eller ad anden vej.

-          De skal derfor befinde sig i en alvorlig materiel eller psykologisk situation som følge af forbrydelsen (kun med hensyn til tingsskade).

I så fald kan ofret modtage erstatning på op til 4 500 EUR.

Har jeg ret til erstatning, hvis ikke gerningsmanden bliver dømt?

Hvis ikke gerningsmanden bliver dømt, kan du anlægge et civilt søgsmål ved en civil domstol med krav om erstatning for den lidte skade. Du skal påvise, at gerningsmanden er ansvarlig for den skade, du har lidt.

Da sager ved CIVI er uafhængige af sager ved de strafferetlige domstole, kan ofret henvende sig til erstatningsnævnet, selv om der ikke foreligger nogen dom fra en strafferetlig domstol, og selv om den tiltalte frikendes.

Har jeg ret til økonomisk bistand, mens jeg afventer en afgørelse om mit erstatningskrav?

I forbindelse med en sag ved CIVI kan du anmode om et forskud, hvis ikke din ret til erstatning bestrides, og hvis ikke din skade kan opgøres, fordi du ikke kan beregne det samlede beløb, eller fordi de sociale myndigheder ikke har oplyst det refunderede beløb. Hvis ikke du opfylder disse betingelser, kan du eventuelt få bevilget et forskud efter CIVI-formandens vurdering.

Sidste opdatering: 21/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.