Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland

Hvilke oplysninger vil jeg få fra myndigheden (f.eks. politiet, anklagemyndigheden), efter at forbrydelsen har fundet sted, men før jeg har anmeldt den?

For at hjælpe ofre for forbrydelser og give vejledning om de spørgsmål, der vedrører dem, har justitsministeriet og ministeriet for forbrugerbeskyttelse (BMJV) offentliggjort pjecen Merkblatt für Opfer einer Straftat (pjece til ofre for en forbrydelse) og håndbogen Opferfibel (håndbog for ofre) og udviklet platformen http://www.hilfe-info.de.

Pjecen Merkblatt für Opfer einer Straftat er tilgængelig på over 25 sprog på BMJV's websted og via platformen hilfe-info.de. Den indeholder kortfattede oplysninger om, hvordan man finder en hjælpetjeneste for ofre, anmelder forbrydelsen, indhenter oplysninger om straffesagen, om vidneudsagn, omkostninger, juridisk repræsentation og erstatning.

Håndbogen Opferfibel indeholder en mere detaljeret beskrivelse af tilskadekomnes og forurettede parters rettigheder i straffesager, herunder standardbreve og kontaktadresser.

En særlig pjece omfatter yderligere oplysninger om muligheden for psykologisk og social bistand — denne findes også online og på engelsk.

For at give onlineadgang til de vigtigste oplysninger har BMJV udviklet en landsdækkende platform, som omhandler beskyttelse af ofre (Opferschutzplattform). På webstedet http://www.hilfe-info.de findes oplysninger om mulighederne for at få hjælp og rådgivning, om erstatning og om gennemførelse af straffesager. Via en søgefunktion har de berørte personer mulighed for hurtigt at finde hjælpetjenester i nærheden, der tilbyder telefonisk rådgivning, online-rådgivning eller personlig rådgivning.

Hilfe-Info.de indeholder specifikke oplysninger, f.eks. til ofre for vold i nære relationer og seksuel vold, ofre for forbrydelser i det digitale rum eller ofre for terrorhandlinger. Der præsenteres kontaktpersoner såsom forbundsregeringens repræsentant for ofre for og overlevende fra terrorhandlinger i Tyskland, professor Dr. Edgar Franke.

Via en hjælpefunktion finder brugerne hurtigt og direkte frem til den rette hjælp. De forskellige former for hjælp præsenteres i video- og lydinterviews samt illustrative forklarende videoer.

Jeg bor ikke i det EU-land, hvor forbrydelsen fandt sted (EU- og ikke-EU-statsborgere). Hvordan er mine rettigheder beskyttet?

Du kan anmelde forbrydelsen til en tysk politistation eller en offentlig anklagemyndighed. Anklagemyndigheden undersøger efterfølgende, om det er muligt at rejse tiltale i Tyskland. Hvis dette ikke er tilfældet, eller hvis det af andre årsager ikke er muligt at rejse tiltale i Tyskland, overdrager anklagemyndigheden sagen til den kompetente retshåndhævende myndighed i den anden EU-medlemsstat, hvor forbrydelsen fandt sted.

Hvilke oplysninger modtager jeg, hvis jeg anmelder en forbrydelse?

Du modtager en skriftlig bekræftelse af din anmeldelse med et kort resumé af dine oplysninger om tid og sted for forbrydelsen samt den anmeldte forbrydelse.

Hvis du anmoder om det i din anmeldelse, vil du blive underrettet om en eventuel indstilling af sagen, hvor og hvornår retssagen finder sted, anklagerne mod den tiltalte og udfaldet af retssagen.

Som offer for forbrydelsen vil du desuden efter anmodning blive underrettet om, hvorvidt den dømte person er blevet pålagt ikke at kontakte dig eller ikke at mødes med dig.

Efter påvisning af en legitim interesse eller en tidligere påvisning heraf i forbindelse med et civilt søgsmål kan du også blive informeret om, hvorvidt der er blevet truffet beslutning om frihedsberøvelse eller anbringelsesforanstaltninger over for den eller de tiltalte eller den eller de dømte personer, eller om disse er blevet bragt til ophør, eller om der første gang er truffet afgørelse om lempelser i afsoningen eller orlov. Du vil blive underrettet om enhver yderligere lempelse eller orlov, hvis du har en legitim interesse, og den eller de dømte personer ikke har en beskyttelsesværdig interesse.

Du vil også blive underrettet, hvis den eller de dømte personer er flygtet og dermed unddrager sig en frihedsberøvende foranstaltning. I så fald vil du også blive underrettet om de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte dig.

Har jeg ret til gratis tolkning eller oversættelse (når jeg er i kontakt med politiet eller andre myndigheder, eller under efterforskningen og retssagen)?

I forbindelse med anmeldelsen får du den nødvendige hjælp til kommunikationen, så du kan indgive din anmeldelse på et sprog, du forstår, uden omkostninger for dig. Du vil efter anmodning modtage den skriftlige bekræftelse af anmeldelsen på dit sprog.

Der vil om nødvendigt blive indkaldt en gratis tolk til afhøringer forud for retssagen og under hovedforhandlingen. Dette gælder også, hvis du deltager aktivt i sagen som civil part.

Hvordan sikrer myndigheden, at jeg forstår, og at jeg forstås (hvis jeg er mindreårig, eller hvis jeg har et handicap)?

Børn afhøres af særligt uddannede og erfarne afhøringsansvarlige. Der benyttes ungdomsdommere og ungdomsanklagere med pædagogiske kompetencer og erfaring inden for ungdomsarbejde i sager om lovovertrædelser begået af voksne mod et barn eller en ung (såkaldte sager om beskyttelse af mindreårige).

Kommunikationen med en person med et høre- eller talehandicap skal efter eget valg foregå mundtligt, skriftligt eller med bistand fra en person indkaldt af retten til sikring af kommunikationen (f.eks. en tegnsprogstolk). Retten skal sørge for passende tekniske hjælpemidler til mundtlig og skriftlig kommunikation.

En person, der er blind eller synshæmmet, kan indgive skriftlige indlæg og andre dokumenter til retten i en form, der er forståelig for vedkommende, navnlig også i blindeskrift. Der skal efter anmodning generelt gives uhindret adgang til egne skriftlige indlæg og andre dokumenter, der vedrører retssagen, og der skal generelt sikres uhindret adgang til sagsakterne, uden at dette er forbundet med yderligere omkostninger.

Tjenester til støtte for ofre

Hvem yder støtte til ofre?

I straffesager kan du som offer for en forbrydelse få juridisk bistand fra en advokat, f.eks. i form af en vidnerådgiver i forbindelse med din vidneforklaring eller som civil part, endda inden du erklærer, at du ønsker at deltage i sagen. Du kan blive repræsenteret af en advokat eller en person, du har tillid til, når du bliver afhørt, medmindre dette ville bringe formålet med efterforskningen i fare.

Ud over retshjælp er der mulighed for at få psykologisk og social bistand før, under og efter retssagen, som tildeles gratis til børn, der er ofre for seksuelle og voldelige forbrydelser, samt til særligt sårbare voksne ofre for alvorlige voldelige og seksuelle overgreb. Du finder yderligere oplysninger i pjecen Merkblatt zur psychosozialen Prozessbegleitung (pjece om psykologisk og social bistand).

I Forbundsrepublikken Tyskland påhviler det delstaterne at yde generel støtte til ofre. I mange delstater er der allerede blevet udpeget repræsentanter for ofre, eller der er oprettet kvikskranker for voldsofre. De handler på eget ansvar, afhængigt af det definerede ansvarsområde. http://www.hilfe-info.de og informationsbladet "Mein Anspruch auf Unterstützung und Hilfe" (mit krav på bistand og hjælp) giver yderligere oplysninger om repræsentanter for ofre, hjælpetjenester for ofre eller rådgivningstjenester samt om mulig hjælp.

Henviser politiet mig automatisk til offerstøtte?

Politiet oplyser dig om, at hjælpetjenester for ofre kan hjælpe dig, lige fra rådgivning om indkvarteringsmuligheder på krisecentre til formidling af behandlingstjenester.

Det er op til dig at beslutte, om du vil gøre brug heraf. Du vil ikke automatisk blive henvist til stederne.

Hvordan beskyttes mine personoplysninger?

Dine personlige oplysninger vil kun blive delt med hjælpetjenesterne for ofre efter anmodning og med dit udtrykkelige samtykke.

Skal jeg anmelde en forbrydelse, før jeg kan få adgang til offerstøtte?

Nej, hjælpetjenesterne for ofre støtter dig, uanset om du indgiver en anmeldelse eller ej.

Personlig beskyttelse, hvis jeg er i fare

Hvilke former for beskyttelse er der adgang til? Hvem kan tilbyde mig beskyttelse?

Skulle du på baggrund af dit vidneudsagn i en straffesag blive udsat for fare, findes der forskellige beskyttelsesmuligheder:

I dette tilfælde kan personoplysninger i henhold til strafferetsplejeloven hemmeligholdes helt eller delvist.

Som hovedregel skal du give fuldstændige oplysninger om din identitet og adresse, når du afgiver dit vidneudsagn.

Hvis der er klare og håndgribelige tegn på, at angivelsen af din bopæl kan bringe dine eller andre personers retlige interesser i fare, f.eks. fordi du må frygte forfølgelse, eller fordi der er grund til at tro, at du eller andre vil kunne blive urimeligt påvirket, f.eks. for at forhindre eller påvirke din sandfærdige erklæring, vil du ikke skulle angive din bopæl. Du kan i dette tilfælde angive en anden adresse, hvor du kan kontaktes, og som de offentlige myndigheder kan sende korrespondancen til (f.eks. indkaldelser til retten). Dette kan f.eks. være adressen på en advokat eller en hjælpetjeneste for ofre. Hvis der er risiko for lemmer, liv eller frihed, kan du endda have lov til at hemmeligholde din identitet fuldstændig. Anklagemyndighedens dokumenter vedrørende din faktiske bopælsadresse eller identitet opbevares adskilt fra sagsakterne, indtil der ikke længere er nogen fare.

Politiet har også mulighed for at yde vidnebeskyttelse:

 • Hvis du afgiver forklaring som vidne, og
 • din forklaring er af væsentlig betydning
 • dit legeme, liv, din sundhed, frihed eller vigtige materielle værdier er i fare
 • du tilslutter dig foranstaltningerne til beskyttelse af ofre, og
 • foranstaltningerne er hensigtsmæssige med hensyn til din situation

kan du og dine pårørende og andre nære familiemedlemmer om nødvendigt indgå i et program for beskyttelse af ofre. Programmet omfatter udtrykkeligt også muligheden for en midlertidig identitetsændring.

Hvis du er offer for vold i hjemmet, kan du bede den kompetente familiedomstol om at tillade dig at bruge det fælles hjem alene i fremtiden og om, at gerningsmanden retligt forbydes at nærme sig og kontakte dig. Politiet kan som en første foranstaltning, inden der træffes en retsafgørelse, bortvise gerningsmanden fra det fælles hjem eller anholde vedkommende. Hvis et barn er offer for vold i familien, bør forælderen ikke blot kontakte politiet, men også den tyske ungdomsforsorg (Jugendamt) som det første kontaktpunkt for bistand og beskyttelsesforanstaltninger for barnet.

Vil nogen gennemgå min sag for at vurdere, om jeg risikerer at blive yderligere forulempet af gerningsmanden?

Beskyttelsesforanstaltningerne opretholdes, så længe faren varer ved. Hvis der bliver kendskab til tegn på en ny eller udvidet risiko, træffer politiet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Vil nogen gennemgå min sag for at vurdere, om jeg risikerer at lide yderligere skade i straffesystemet (i forbindelse med efterforskningen og retssagen)?

Under hele straffesagen skal politiet, anklagemyndigheden og domstolen altid tage hensyn til det særlige behov for beskyttelse af vidner, der samtidig er ofre for forbrydelsen.

Hvilken beskyttelse er til rådighed for særligt udsatte ofre?

Der vil navnlig blive truffet følgende foranstaltninger for at beskytte særligt udsatte ofre:

 • Hvis der er en umiddelbar risiko for alvorlig skade på vidnets interesser i fasen forud for retssagen og under hovedforhandlingen, kan afhøringer af vidner, der samtidig er ofre for forbrydelsen, foretages ved visuel og audiovisuel transmission, således at vidnet ikke behøver at opholde sig i samme lokale som den sigtede eller tiltalte.
 • Offentligheden kan udelukkes fra hovedforhandlingen, når der omtales omstændigheder, der vedrører den forurettedes personlige livssfære.
 • Ærekrænkende spørgsmål eller spørgsmål om privatlivet bør kun stilles, hvis de er af væsentlig betydning.

Jeg er mindreårig. Har jeg særlige rettigheder?

Hvis du er under 18 år, skal du i henhold til loven afhøres af en dommer, og afhøringen kan optages på video eller lydbånd. Hvis du er offer for en seksuel eller voldelig forbrydelse, kan denne optagelse fremlægges under hovedforhandlingen og anvendes som bevismateriale, hvilket måske endda kan spare dig fra at give møde i retten og fra yderligere afhøring under hovedforhandlingen.

Anklagemyndigheden er forpligtet til at sikre en hurtig efterforskning.

Som mindreårigt vidne skal du ikke afhøres af alle parter i sagen under hovedforhandlingen. Afhøringen forestås af formanden alene. Hvis anklagemyndigheden eller forsvaret har spørgsmål til dig, skal disse almindeligvis stilles via retten.

Et familiemedlem mistede livet som følge af en forbrydelse. Hvilke rettigheder har jeg?

Nære familiemedlemmer til dræbte har ret til at indtræde i straffesagen som civil part og har i denne forbindelse ret til at få beskikket juridisk bistand.

De har også mulighed for at få psykologisk og social bistand.

Hvis et familiemedlem dør som følge af en voldsforbrydelse, er der mulighed for erstatning i henhold til loven om erstatning til ofre (se også erstatning — erstatning til ofre).

Et familiemedlem blev offer for en forbrydelse. Hvilke rettigheder har jeg?

Familiemedlemmer kan også gøre brug af muligheden for at kontakte specialiserede rådgivningstjenester for at få oplysninger og rådgivning.

Forældre har desuden mulighed for at søge gratis og anonym rådgivning fra forældretelefonen på telefonnummer +49 0800 1110550.

Hvis dit familiemedlem skal afgive forklaring som vidne, og du ikke selv er vidne i sagen, kan du ledsage og bistå ham/hende under afhøringen.

Er der mulighed for mægling? Under hvilke betingelser? Vil jeg være i sikkerhed under mæglingen?

Hvis du og den tiltalte giver samtykke hertil, er der mulighed for at gennemføre en mæglingsprocedure kaldet "mægling mellem offer og gerningsmand" i Tyskland. Anklagemyndigheden og domstolen bør på hvert trin i sagen undersøge mulighederne for mægling mellem den tiltalte og offeret for forbrydelsen og i givet fald arbejde hen imod en sådan mægling. Gerningsmænd eller ofre kan dog også selv kontakte en tjeneste for mægling mellem offer og gerningsmand. Den reelle mægling mellem offer og gerningsmand finder sted uden for straffesagen, ofte med deltagelse af særligt uddannede mæglere. Som hovedregel afholder de i første omgang særskilte drøftelser med parterne om deres vilje til at samarbejde og deres forventninger til mæglingsproceduren. En forudsætning for mægling mellem offer og gerningsmand er i princippet begge parters vilje til at samarbejde. Herved skal den tiltalte også påtage sig en vis grad af ansvar for den begåede fejl. Kontantbetalinger eller andre erstatninger aftales ofte som led i en sådan mægling mellem offer og gerningsmand.

For at kunne fungere som privat anklager er en forudgående mæglingsprocedure, der gennemføres i delstaternes voldgiftsinstanser, desuden en forudsætning for visse lovovertrædelser, herunder ulovlig indtrængen og ophold, fornærmelse, tilsidesættelse af brevhemmeligheden og legemsbeskadigelse.

Hvor kan jeg finde den lov, hvori mine rettigheder er fastsat?

Listen (ikke-udtømmende) indeholder de vigtigste love, hvor du kan finde regler om strafferet, civilret og procesret. Linkene peger hen på lovteksterne:

 • Strafferetsplejeloven (StPO) — på tysk og engelsk
 • Lov om domstolsordningen (GVG) — på tysk
 • Straffeloven (StGB) — på tysk og engelsk
 • Lov om harmonisering af vidnebeskyttelse (ZSHG) — på tysk
 • Lov om beskyttelse mod vold — på tysk
 • Civillovbogen — på tysk og engelsk
 • Lov om opholdsret — på tysk
 • Lov om ungdomsretspleje — på tysk og engelsk
 • Lov om erstatning — på tysk
 • Civilprocesloven — på tysk
 • Lov om erstatning til ofre — på tysk og engelsk
Sidste opdatering: 08/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.