Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland

Hvilken fremgangsmåde skal jeg følge for at søge om erstatning fra gerningsmanden?  (f.eks. en retssag, civilretligt krav, adhæsionsproces)

Hvis du har været udsat for en forbrydelse og har lidt skade, kan du kræve skadeserstatning og erstatning for svie og smerte (Schmerzensgeld) ved at anlægge et civilt søgsmål, uafhængigt af straffesagen. Du kan også gøre dine krav gældende i straffesagen ved at indgive en relevant ansøgning. Hvis domstolen har gjort byttet fra forbrydelsen, som svarer til dit økonomiske tab, til genstand for en strafferetlig afgørelse, kan du inddrive dette eller et tilsvarende beløb fra anklagemyndigheden.

Dommeren har dømt gerningsmanden til at betale erstatning. Hvordan kan jeg tvinge gerningsmanden til at betale?

Adhæsionsdomme og forlig, der er indgået under adhæsionsprocessen, kan på samme måde som afgørelser og forlig i civile sager fuldbyrdes efter de almindelige regler for tvangsfuldbyrdelse. Tvangsfuldbyrdelsen gennemføres på grundlag af en udskrift fra retsbogen med fuldbyrdelsespåtegning eller af det indgåede forlig, som strafferettens justitssekretær udsteder.

Kan jeg få udbetalt et forskud af staten, hvis gerningsmanden nægter at betale?  Under hvilke betingelser?

Loven indeholder ikke bestemmelser om, at staten skal betale et forskud på erstatning, som den dømte skal betale.

Har jeg ret til erstatning fra staten?

Grundprincipper

Hvis du har været offer for en voldsforbrydelse i Tyskland og derved lider skade på dit helbred, kan du have ret til erstatning til ofre.

Dette gælder også, hvis du er efterladt efter en person, der er afgået ved døden som følge af en sådan voldsforbrydelse.

Udlændinge kan også få samme erstatning som tyske ofre med tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2018.

Siden 2009 har personer med bopæl i Tyskland kunnet modtage ydelser i henhold til loven om erstatning til ofre for voldsforbrydelser (OEG), selv om voldsforbrydelsen fandt sted uden for Tyskland.

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

En voldsforbrydelse er et forsætligt, ulovligt angreb på en person (f.eks. legemsbeskadigelse, seksuel tvang, terrorangreb, mord, forgiftning, brandstiftelse).

Hvilke ydelser bliver udbetalt?

Der ydes ikke alene erstatning for alle helbredsskader (fysiske og psykologiske), men også for de økonomiske konsekvenser af helbredsskaderne.

Ydelsernes størrelse er fastsat i forbundsloven om forsorgsydelser. De omfatter navnlig:

  • pleje og lægebehandling,
  • hjælpemidler (f.eks. proteser, gebis, kørestole),
  • erstatninger til skadelidte og efterladte,
  • begravelseshjælp og ydelser ved dødsfald,
  • supplerende bistand i tilfælde af økonomiske behov (f.eks. bistand til pleje, supplerende støtte til underhold).

På den anden side ydes der ikke erstatning i tilfælde af tingsskader og materielle skader. I henhold til OEG ydes der ikke skadeserstatning. I tilfælde af vold i udlandet kan der også ydes erstatning til ofre med bopæl i Tyskland, men i mindre omfang.

Hvordan og hvor indgives ansøgningen?

Du kan søge erstatning fra staten uformelt eller ved hjælp af en ansøgningsformular. Der er ingen ansøgningsfrist. I princippet vil du dog først modtage ydelserne fra ansøgningstidspunktet.

Du kan indgive ansøgningen til myndigheden for forsorgsydelser i den delstat, du er bosiddende i.

Hvis du ikke har bopæl i Tyskland, og du har været offer for en voldsforbrydelse i Tyskland, kan du indgive din ansøgning til myndigheden for forsorgsydelser i den delstat, hvor forbrydelsen fandt sted.

Når du har ansøgt om erstatning fra staten, er du i princippet forpligtet til at deltage i erstatningsproceduren. Det betyder, at du skal bidrage til belysning af sagens faktiske omstændigheder. Dette indebærer også, at du skal indgive en anmeldelse. I visse tilfælde er det muligt, at der gives afkald på en anmeldelse.

Du behøver ikke vente på udfaldet af en efterforskning eller en straffesag.

Se her for yderligere vigtige oplysninger om erstatning fra staten:

BMAS — erstatning til ofre (tysk)

BMAS — erstatning til ofre (engelsk)

Har jeg ret til erstatning, hvis gerningsmanden ikke bliver dømt?

Ja, erstatningen er uafhængig af efterforskningen eller en eventuel domfældelse af gerningsmanden. Som hovedregel er det ikke nødvendigt at afvente en straffesag for at kunne få erstatning fra staten. De kompetente erstatningsmyndigheder træffer en selvstændig afgørelse om en ansøgning om erstatning fra staten.

I straffesager er erstatning i tilfælde af, at gerningsmanden ikke dømmes, kun mulig, hvis frifindelse eller henlæggelse af sagen ikke sker som følge af manglende bevis for lovovertrædelsen, men fordi sagen ved mindre alvorlige lovovertrædelser frafaldes, og gerningsmanden til gengæld pålægges andre sanktioner. I dette tilfælde kan anklagemyndigheden eller domstolen fastsætte en erstatningsbetaling, dvs. betaling af skadeserstatning eller erstatning til dig som skadelidt, efter at sagen er endeligt afsluttet. Som skadelidt har du dog ikke krav på en sådan fremgangsmåde.

I civile sager er retten ikke bundet af en afgørelse og dermed af en frifindelse fra strafferetten. Den civile domstol undersøger uafhængigt, om betingelserne for den krævede skadeserstatning eller betalingen af den krævede erstatning er opfyldt.

Har jeg ret til økonomisk støtte, mens jeg venter på, at der træffes en afgørelse i min erstatningssag?

Nej, du har ikke ret til at modtage et "forskud" inden domstolens endelige afgørelse i en straffesag eller en civil retssag.

Med hensyn til erstatning fra staten har du ikke ret til et forskud i form af en kontant betaling. Som led i proceduren for ansøgning om erstatning fra staten kan du dog modtage pleje og lægebehandling eller ydelser leveret af traumecentre, før den kompetente myndighed træffer endelig afgørelse.

Sidste opdatering: 08/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.