Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland

Du vil blive betragtet som offer for en forbrydelse, hvis du f.eks. har lidt skade, hvis dine ejendele er blevet ødelagt eller stjålet, og hvis den underliggende handling udgør en forbrydelse efter tysk lovgivning. Som offer for en forbrydelse har du rettigheder før, under og efter en retssag.

I Tyskland indledes straffesagen med politiets og anklagemyndighedens efterforskning, som også kan indledes på grundlag af en anmeldelse fra den eller de forurettede parter. Hvis der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale mod en sigtet, indstiller anklagemyndigheden efterforskningen. På den anden side vil anklagemyndigheden, hvis der foreligger tilstrækkelige beviser, rejse tiltale mod den sigtede ved en domstol. Den kan også undtagelsesvis indstille sagen, f.eks. hvis den sigtede har ydet erstatning for den materielle skade eller har opfyldt visse forpligtelser og instrukser.

Hvis retten, efter at tiltalen er rejst, indleder retssagen, undersøger den under et retsmøde de beviser, der foreligger mod den tiltalte. Hvis den er overbevist om den tiltaltes skyld, dømmer den vedkommende og fastsætter straffen. Retten kan også indstille sagen i visse mindre alvorlige tilfælde, f.eks. hvis den tiltalte har udvist anger og har deltaget i mægling mellem offer og gerningsmand. Hvis beviserne mod den tiltalte er utilstrækkelige, skal retten frifinde vedkommende. Straffesagen kan fortsætte i tilfælde af en retsafgørelse efter appel til en højere retsinstans.

Som offer kan du blive involveret i straffesager på forskellige måder, som vidne eller i en mere aktiv rolle ved at blive privat anklager eller civil part i sagen, hvilket giver dig mulighed for at udøve en række rettigheder. Som privat anklager træder du i anklagemyndighedens sted, og som civil part deltager du i sagen parallelt med anklagemyndigheden.

Nedenstående faktablade, som du kan få adgang til ved at klikke på det relevante link, vejleder om de forskellige trin i sagen, beskriver dine rettigheder som offer for en forbrydelse, i forbindelse med anmeldelsen og i efterforskningen og retssagen eller ved afslutningen af sagen ved den første retsinstans. Læs mere om erstatningskrav samt hjælp og støtte.

Informationssiderne giver i sagens natur kun indledende vejledning om de forskellige regler. Retssager mod unge og mindreårige sigtede involverer desuden særlige forhold, som kun kan behandles marginalt her.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

3 - Mine rettigheder efter retssagen

4 - Erstatning

5 - Ret til støtte og bistand

Sidste opdatering: 08/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.