Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

Hvordan anmelder jeg en forbrydelse?

Hvis du har været offer for en forbrydelse, kan du anmelde den til anklagemyndigheden eller politiet ved at indgive en anmeldelse. (Generelt indgives anmeldelsen "egklisi" direkte af offeret selv, og i nogle tilfælde (f.eks. forbrydelser eller æresforbrydelser) er det nødvendigt, for at der kan indledes en straffesag, mens "minissi"-anmeldelsen indgives af en tredjemand, som ikke er offeret, i forbindelse med lovovertrædelser eller forbrydelser, der retsforfølges ex officio. I praksis anvendes udtrykket "minissi" i begge tilfælde. Når du indgiver din anmeldelse til anklagemyndigheden, modtager du således et nummer, der identificerer din sag, og som kaldes "nummer i anmeldelsesregistret" (ABM).

Du kan også bede en tredjepart om at anmelde forbrydelsen. I så fald skal du underskrive en skriftlig erklæring (fuldmagt), hvori du udpeger den person, der skal indgive anmeldelsen. Der findes ingen særlig formular til fuldmagten, men du skal underskrive den for en kommunal myndighedsperson eller en advokat (herunder din egen, hvis du allerede har en), som bekræfter ægtheden af din underskrift. Den person, der anmelder forbrydelsen for dig, kan være en advokat eller en person, du har tillid til. Hvis offeret dør, overdrages retten til at foretage enhver retshandel i forbindelse med en anmeldelse til afdødes efterlevende ægtefælle og børn eller forældre (den civile retsplejelovs artikel 118, stk. 4). Disse personer kan indtræde i sagen som civil part i forbindelse med ikke-økonomisk skade, når offeret er død som følge af forbrydelsen.

Du kan anmelde en forbrydelse skriftligt eller mundtligt. Hvis du vælger at afgive oplysninger mundtligt, udfærdiger den ansatte, som modtager anmeldelsen, en rapport.

For at indgive en anmeldelse skal du betale et gebyr, hvis størrelse ajourføres ved fælles dekret fra finansministeren og ministeren for retsvæsen, åbenhed og menneskerettigheder. I undtagelsestilfælde kan du få lov til at betale afgiften efter indgivelse af anmeldelsen, men senest tre dage efter. Hvis du ikke betaler afgiften, afvises anmeldelsen. Personer, der får retshjælp, er fritaget for afgiften. Du skal heller ikke betale afgiften, hvis du er offer for et overgreb af seksuel karakter, seksuel udnyttelse i kommercielt øjemed, vold i hjemmet, racediskrimination (straffelovens artikel 81a og 361b) eller tilsidesættelse af princippet om ligebehandling (strafferetsplejelovens artikel 46, stk. 2).

For lovovertrædelser eller forbrydelser, der retsforfølges ex officio, hvor myndighederne indleder en retssag, uden at offeret behøver at anmode herom, er der ingen frist for anmeldelse af lovovertrædelsen, selv om lovovertrædelserne bliver forældet efter fem år. I visse tilfælde kan forbrydelsen derimod kun begrunde en retssag, hvis du som skadelidt anmoder herom. I så fald skal du indgive en anmeldelse senest tre måneder efter den dato, hvor du fik kendskab til forbrydelsen og gerningsmanden (hvis du kender ham).

Der findes ingen obligatorisk formular til indgivelse af en anmeldelse.

Følgende oplysninger skal stå i din anmeldelse:

  • din fuldstændige identitet
  • gerningsmanden og hans kontaktoplysninger, hvis du kender dem
  • en præcis beskrivelse af de omhandlede faktiske omstændigheder
  • de tilgængelige beviser til støtte for anmeldelsen (dokumenter)
  • de vidner, du eventuelt kan foreslå til en afhøring
  • kontaktoplysninger for din advokat, hvis du har udpeget en.

Hvis du ikke forstår eller taler græsk, kan du indgive din anmeldelse på et sprog, du forstår, eller få den nødvendige sproglige bistand, stadig ifølge betingelserne i strafferetsplejeloven eller i andre specifikke strafferetlige love. Du kan anmode om en gratis oversættelse af dokumentet (artikel 58 i lov nr. 4478/2017 — offerets ret ved indgivelse af en anmeldelse (artikel 5 i direktiv 2012/29/EU)).

Hvordan finder jeg ud af, hvad der sker i sagen?

Når din anmeldelse er indgivet, får du tildelt et nummer, der identificerer din sag, kaldet "nummer i anmeldelsesregistret" (ABM). Dette nummer giver dig mulighed for at kontrollere status på din sag i de sagsakter, der opbevares af anklagemyndigheden eller den relevante klageinstans. Du kan også anmode om og få en attest, der angiver status for din sag (attest for sagens forløb).

Hvis din sag indbringes for retten, kan din advokat også tjekke dens status på webstedet for advokatsamfundet i Athen for sager ved retten i første instans i Athen. Du kan ikke selv gå ind på webstedet, da det kræver en adgangskode.

Har jeg adgang til retshjælp (under efterforskningen og retssagen)? Under hvilke betingelser?

Under retssagen kan du få en advokat, men du skal selv betale for det.

Hvis din årlige husstandsindkomst er mindre end to tredjedele af den individuelle minimumsindkomst pr. år som fastsat i den nationale kollektive overenskomst, vil der gratis blive stillet en advokat til rådighed til udarbejdelse og indgivelse af en anmeldelse og til at anlægge et civilt søgsmål på alle niveauer, hvis du er offer for tortur eller andre forbrydelser mod den menneskelige værdighed (artikel 137a og b i straffeloven), forskelsbehandling og overtrædelser af princippet om ligebehandling, forbrydelser mod livet, den personlige frihed og den seksuelle frihed, seksuel udnyttelse i kommercielt øjemed, lovovertrædelser mod ejendom og ejendomsrettigheder, personskader eller lovovertrædelser i forbindelse med ægteskab og familie samt i tilfælde af forbrydelser eller lovovertrædelser, der henhører under strafferettens kompetence, med en fængselsstraf på mindst seks måneder (lov nr. 3226/2004, Den Hellenske Republiks statstidende nr. 24/Α/4 af 4.2.2004, som gældende efter at være blevet ændret og suppleret ved lov 4274/2014 og 4689/2020). Den myndighed, som har kompetence til at behandle ansøgninger om retshjælp i straffesager, er retsformanden ved den domstol, som har fået din sag indbragt, eller ved hvilken appelretten skal udøves.

Den advokat, der skal forsvare dig, hjælper dig med at forberede dig, indgiver de nødvendige dokumenter for, at du kan indtræde i sagen som civil part, og bistår dig under sagen.

Kan jeg gøre indsigelse mod anklagerens afgørelse om at henlægge sagen eller om ikke at indlede retsforfølgning?

Som sagsøger kan du senest tre måneder efter offentliggørelsen af afgørelsen fra anklageren ved retten i første instans i strafferetlige sager om at afvise sagen med den begrundelse, at den er grundløs efter loven, åbenbart grundløs eller ikke kan gøres til genstand for juridisk behandling, indbringe sagen for den kompetente anklager ved appelretten (strafferetsplejelovens artikel 47 og 48). fristen kan ikke forlænges, uanset af hvilken grund. Du skal betale en afgift, som du får tilbagebetalt, hvis anklageren giver dig medhold.

Kan jeg blive involveret i retssagen?

Du kan kun deltage i retssagen, hvis du er indtrådt i sagen som civil part med henblik på at få godtgørelse eller erstatning fra gerningsmanden som følge af ikke-økonomisk skade. Erklæringen er indeholdt enten i anmeldelsen eller i et andet dokument, som du inden afslutningen af efterforskningen (strafferetsplejelovens artikel 308) sender til den kompetente offentlige anklager personligt eller gennem en befuldmægtiget med en skriftlig, særlig eller almindelig fuldmagt. Ved indgivelse af erklæringen udarbejdes en rapport, som fuldmagten vedlægges (strafferetsplejelovens artikel 83). Det påvirker ikke din ret til at indtræde som civil part ved retten i første instans i strafferetlige sager, hvis erklæringen mangler på det tidspunkt, hvor du indgiver anmeldelsen (den civile retsplejelovs artikel 82), før retten begynder at gennemgå beviserne.

Din erklæring vil blive afvist, hvis den ikke indeholder et kortfattet resumé af den sag, hvori du er civil part, begrundelsen for din ret til at indtræde som civil part i sagen samt angivelse af en adresse på det sted, hvor retten har sæde, hvis du ikke har fast bopæl der. Alle forkyndelser vedrørende dig som civil part kan finde sted på den valgte adresse (den civile retsplejelovs artikel 84). Indtræden som civil part i retsmødet kræver tilstedeværelse af en advokat med fuldmagt og betaling af en afgift til den stat, som dækker retssagen, indtil der træffes en uigenkaldelig afgørelse. Størrelsen af denne afgift fastsættes ved fælles bekendtgørelse fra økonomi- og finansministeren og justitsministeren.

Din deltagelse som civil part gør dig til part i sagen og giver dig visse rettigheder. Du kan overvære alle retsforhandlinger, også dem, der foregår for lukkede døre, og du har adgang til alle sagens akter. Du vil kunne henvende dig til retten og fremsætte dine krav, og du vil også kunne fremsætte bemærkninger efter afhøringen af hvert vidne, afgive forklaringer og afgive forklaringer vedrørende de forklaringer, der er afgivet, eller de beviser, der er blevet undersøgt (artikel 358 i den civile retsplejelov). Gennem din advokat kan du stille spørgsmål til den tiltalte, vidnerne og andre deltagere (f.eks. de sagkyndige, som udpeges i forbindelse med sagen). Du bliver indkaldt til at afgive vidneforklaring (uden at aflægge ed), ligesom du kan foreslå vidner, som vil blive afhørt, hvis du får dem indkaldt i rimelig tid. Du kan også anmode om udsættelse af retsforhandlingerne og gøre indsigelse mod en dommer.

Som offer kan du også indkaldes af retten for at blive afhørt som vidne. I så fald er du forpligtet til at møde for retten. I løbet af afhøringen får du lejlighed til at gøre rede for de faktiske omstændigheder i forbindelse med forbrydelsen for retten. Det er endvidere sandsynligt, at dommeren vil stille dig nogle supplerende spørgsmål vedrørende begivenhederne.

Hvad er min officielle status i forbindelse med sagen? Er jeg f.eks. et offer, et vidne, en civil part eller en privat sagsøger? Hvilke rettigheder og forpligtelser er forbundet med denne status?

Du kan vælge at indgive en erklæring om indtræden som civil part med henblik på at blive part i sagen og blive omfattet af vigtige formelle rettigheder under hele straffesagen eller simpelthen afgive forklaring som hovedvidne i den sag, som er indledt, bl.a. på grund af den forbrydelse, der er begået mod dig. Begrebet privat påtaleberettiget findes ikke.

Kan jeg fremsætte bemærkninger eller afgive forklaring under retssagen? Under hvilke betingelser?

Du kan fremlægge dokumenter, der kan læses (strafferetsplejelovens artikel 364) og indgår i sagsakterne, og du kan foreslå og indkalde vidner (strafferetsplejelovens artikel 326, stk. 2, nr. 1).

Hvilke oplysninger vil jeg få under sagen?

Ved at deltage i det offentlige retsmøde kan du følge hele proceduren og få indsigt i alle de beviser, der vil blive undersøgt, høre sagsøgtes forsvar, advokaternes indlæg og domsafsigelsen.

Får jeg adgang til sagens akter?

Hvis du er indtrådt som civil part i sagen, har du ret til at få adgang til sagens akter og til at få en kopi af den afgørelse, retten træffer.

Sidste opdatering: 14/06/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.