Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

Hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Hvis du har været offer for en forbrydelse af sværeste grad eller visse forbrydelser af mellemsvær grad, kan du anmelde det til anklagemyndigheden eller politiet. [På græsk skelner man mellem to typer af anmeldelser: "Egklisi", som indgives af det direkte offer, og som i visse tilfælde (f.eks. æresforbrydelse af sværeste eller mellemsvær grad) er nødvendig, for at straffesagen kan indledes, og "minisi", som indgives af en anden person end offeret i forbindelse med forbrydelser af mellemsvær og svær grad, der skal forfølges ved offentlig påtale. I praksis benyttes udtrykket "minisi" i begge tilfælde. Når du indgiver din anmeldelse til anklagemyndigheden, får du et sagsnummer, det såkaldte "nummer i anmeldelsesregistret" (ABM).

Du kan også bede en anden om at anmelde forbrydelsen. I så fald skal du underskrive en skriftlig erklæring (fuldmagt), hvori du udpeger den person, der skal indgive anmeldelsen. Der findes ingen særlig formular til fuldmagten, men du skal underskrive den for en kommunal myndighedsperson eller en advokat (herunder din egen, hvis du allerede har en), som bekræfter ægtheden af din underskrift. Den person, der anmelder forbrydelsen for dig, kan være en advokat eller en person, du har tillid til. Hvis offeret dør, overdrages retten til at foretage enhver retshandel i forbindelse med en anmeldelse til afdødes efterlevende ægtefælle og børn eller forældre (den civile retsplejelovs artikel 118, stk. 4). Disse personer kan indtræde i sagen som civil part i forbindelse med ikke-økonomisk skade, når offeret er død som følge af forbrydelsen.

Du kan anmelde en forbrydelse skriftligt eller mundtligt. Hvis du vælger at afgive oplysninger mundtligt, udfærdiger den ansatte, som modtager anmeldelsen, en rapport.

Du skal betale en afgift for indgivelse af anmeldelsen, og beløbet fastsættes ved fælles bekendtgørelse fra finansministeren og ministeren for retsvæsen, åbenhed og menneskerettigheder. I undtagelsestilfælde kan du få lov til at betale afgiften efter indgivelse af anmeldelsen, men senest tre dage efter. Hvis du ikke betaler afgiften, afvises anmeldelsen. Personer, der får retshjælp, er fritaget for afgiften. Du skal heller ikke betale afgiften, hvis du er offer for et overgreb af seksuel karakter, seksuel udnyttelse i kommercielt øjemed, vold i hjemmet, racediskrimination (straffelovens artikel 81a og 361b) eller tilsidesættelse af princippet om ligebehandling (strafferetsplejelovens artikel 46, stk. 2).

For strafbare forhold, der skal forfølges ved offentlig påtale, hvor myndighederne anlægger sag, uden at offeret behøver anmode herom, er der ikke fastsat nogen frist for at anmelde forbrydelsen; dog forældes forbrydelser af mellemsvær grad efter fem år. I visse tilfælde kan forbrydelsen derimod kun begrunde en retssag, hvis du som skadelidt anmoder herom. I så fald skal du indgive en anmeldelse senest tre måneder efter den dato, hvor du fik kendskab til forbrydelsen og gerningsmanden (hvis du kender ham).

Der findes ingen obligatorisk formular til indgivelse af en anmeldelse.

Følgende oplysninger skal stå i din anmeldelse:

  • din fuldstændige identitet
  • gerningsmanden og hans kontaktoplysninger, hvis du kender dem
  • en præcis beskrivelse af de omhandlede faktiske omstændigheder
  • de tilgængelige beviser til støtte for anmeldelsen (dokumenter)
  • de vidner, du eventuelt kan foreslå til en afhøring
  • kontaktoplysninger for din advokat, hvis du har udpeget en.

Hvis du ikke forstår eller taler græsk, kan du indgive din anmeldelse på et sprog, du forstår, eller få den nødvendige sproglige bistand, stadig ifølge betingelserne i strafferetsplejeloven eller i andre specifikke strafferetlige love. Såfremt du anmoder herom, kan du få en gratis oversættelse af kvitteringen for din anmeldelse [artikel 58 i lov 4478/2017 – Rettigheder for ofre, der anmelder en forbrydelse (artikel 5 i direktiv 2012/29/EU)].

Hvordan kan jeg følge med i, hvad der sker i sagen?

Når du har indgivet anmeldelsen, får den et sagsnummer, det såkaldte "nummer i anmeldelsesregistret" (ABM). Med dette nummer kan du følge forløbet af din sag fra det register, som føres af anklagemyndigheden eller den tjenestegren, der er ansvarlig for anmeldelser. Du kan ligeledes anmode om og få en bekræftelse med angivelse af, på hvilket trin din sag befinder sig (bekræftelse af status for en anmeldelse).

Hvis din sag er anlagt ved retten, kan din advokat ligeledes undersøge, hvor langt sagen er kommet, på webstedet for advokatsamfundet i Athen på følgende adresse: [* http://www.dsa.gr/ ] – for de sager, der henhører under retten i første instans i Athen [Protodikio Athinon]. Du kan ikke selv gå ind på webstedet, da det kræver en adgangskode.

Kan jeg få retshjælp (under efterforskningen eller retssagen)? På hvilke betingelser?

Under retssagen kan du få en advokat, men du skal selv betale for det.

Hvis din årlige husstandsindkomst er lavere end to tredjedele af den årlige minimumsindkomst for én person som fastsat i den nationale overenskomst vil du få en advokat stillet til rådighed gratis til udarbejdelse og indgivelse af en anmeldelse og til indtræden som civil part ved enhver retsinstans, hvis du er offer for tortur eller anden krænkelse af den menneskelige værdighed (straffelovens artikel 137a og b), for forskelsbehandling og tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet, forbrydelser mod liv og personlig frihed, seksualforbrydelser, seksuel udnyttelse i kommercielt øjemed, krænkelser af ejendomsret og formueretlige rettigheder, legemsbeskadigelse eller forbrydelser i forbindelse med ægteskab og familie, og så snart der er tale om forbrydelser af svær og mellemsvær grad, der henhører under kriminalrettens kompetence, og som kan straffes med fængsel i mindst seks (6) måneder [lov 3226/2004, Den Hellenske Republiks statstidende nr. 24/Α af 4.2.2004, således som denne har været gældende efter at være blevet ændret og suppleret ved lov 4274/2014]. Den myndighed, som har kompetence til at behandle anmodningerne om retshjælp i straffesager, er retsformanden ved den domstol, som har fået din sag indbragt, eller ved hvilken appelretten skal udøves.

Den advokat, der skal forsvare dig, hjælper dig med at forberede dig, indgiver de nødvendige dokumenter for, at du kan indtræde i sagen som civil part, og bistår dig under sagen.

Kan jeg gøre indsigelse mod anklagerens afgørelse om at henlægge sagen eller om ikke at indlede retsforfølgning?

Inden for en eksklusiv frist på tre (3) måneder fra offentliggørelsen af afgørelsen fra anklageren ved kriminalretten om, at anmeldelsen afvises som ugrundet eller som åbenbart ugrundet i det væsentlige eller ikke kan gøres til genstand for juridisk behandling, kan du som sagsøger indgive appel til den kompetente anklager ved appelretten (strafferetsplejelovens artikel 47 og 48); fristen kan ikke forlænges, uanset af hvilken grund. Du skal betale en afgift, som du får tilbagebetalt, hvis anklageren giver dig medhold.

Kan jeg deltage i retssagen?

Du kan kun deltage i retssagen, hvis du er indtrådt i sagen som civil part med henblik på at få godtgørelse eller erstatning fra gerningsmanden som følge af ikke-økonomisk skade. Erklæringen er indeholdt i enten anmeldelsen eller i et andet dokument, som du inden afslutningen af efterforskningen (strafferetsplejelovens artikel 308) stiler til den kompetente anklager, enten personligt eller via en repræsentant, der har fået en skriftlig fuldmagt, enten en special- eller generalfuldmagt. Ved indgivelse af erklæringen udarbejdes en rapport, som fuldmagten vedlægges (strafferetsplejelovens artikel 83). Det påvirker ikke din ret til at indtræde som civil part ved kriminalretten, hvis erklæringen mangler på det tidspunkt, hvor du indgiver anmeldelsen (den civile retsplejelovs artikel 82), før retten begynder at gennemgå beviserne.

Din erklæring vil blive afvist, hvis den ikke indeholder et kortfattet resumé af den sag, hvori du er civil part, begrundelsen for din ret til at indtræde som civil part i sagen samt angivelse af en adresse på det sted, hvor retten har sæde, hvis du ikke har fast bopæl der. Alle forkyndelser vedrørende dig som civil part kan finde sted på den valgte adresse (den civile retsplejelovs artikel 84). Indtræden som civil part i retsmødet kræver tilstedeværelse af en advokat med fuldmagt og betaling af en afgift til den stat, som dækker retssagen, indtil der træffes en uigenkaldelig afgørelse. Størrelsen af denne afgift fastsættes ved fælles bekendtgørelse fra økonomi- og finansministeren og justitsministeren.

Din deltagelse som civil part gør dig til part i sagen og giver dig visse rettigheder. Du kan overvære alle retsforhandlinger, også dem, der foregår for lukkede døre, og du har adgang til alle sagens akter. Du har ret til at henvende dig til retten og til at fremlægge dine krav. Du kan ligeledes fremsætte bemærkninger efter afhøringen af hvert enkelt vidne, fremsætte erklæringer og afgive forklaringer vedrørende vidneforklaringerne eller de gennemgåede beviser (den civile retsplejelovs artikel 358). Gennem din advokat kan du stille spørgsmål til den tiltalte, vidnerne og andre deltagere (f.eks. de sagkyndige, som udpeges i forbindelse med sagen). Du bliver indkaldt til at afgive vidneforklaring (uden at aflægge ed), ligesom du kan foreslå vidner, som vil blive afhørt, hvis du får dem indkaldt i rimelig tid. Du kan også anmode om udsættelse af retsforhandlingerne og gøre indsigelse mod en dommer.

Som offer kan du også indkaldes af retten for at blive afhørt som vidne. I så fald er du forpligtet til at møde for retten. I løbet af afhøringen får du lejlighed til at gøre rede for de faktiske omstændigheder i forbindelse med forbrydelsen for retten. Det er endvidere sandsynligt, at dommeren vil stille dig nogle supplerende spørgsmål vedrørende begivenhederne.

Hvilken officiel rolle har jeg i retssystemet? Er jeg f.eks. offer, vidne, civil part eller privat påtaleberettiget, eller kan jeg indtræde som sådan(t) i sagen? 
Hvilke rettigheder og forpligtelser har jeg?

Du kan vælge at indgive en erklæring om indtræden som civil part med henblik på at blive part i sagen og blive omfattet af vigtige formelle rettigheder under hele straffesagen eller simpelthen afgive forklaring som hovedvidne i den sag, som er indledt, bl.a. på grund af den forbrydelse, der er begået mod dig. Begrebet privat påtaleberettiget findes ikke.

Kan jeg fremsætte erklæringer eller fremlægge bevismateriale under retssagen? På hvilke betingelser?

Du kan fremlægge dokumenter, der kan læses (strafferetsplejelovens artikel 364) og indgår i sagsakterne, og du kan foreslå og indkalde vidner (strafferetsplejelovens artikel 326, stk. 2, nr. 1).

Hvilke oplysninger får jeg under retssagen?

Når du overværer de offentlige retsmøder, kan du følge hele sagen og få indsigt i alle de beviser, der bliver undersøgt, du vil kunne høre den tiltaltes forsvar, advokaternes mundtlige indlæg og domsafsigelsen.

Har jeg adgang til de retslige dokumenter?

Hvis du er indtrådt som civil part i sagen, har du ret til at få adgang til sagens akter og til at få en kopi af den afgørelse, retten træffer.

Sidste opdatering: 22/06/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.