Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

Generalsekretariatet for ligestilling mellem kønnene – rådgivningscentre for vold mod kvinder hører under indenrigsministeriet

Generalsekretariatet for ligestilling mellem kønnene har oprettet og forvalter et helt net på 62 centre for voldsramte kvinder.

Dette net omfatter en SOS-hotline på telefon 15900, der er åben 24 timer i døgnet, 40 rådgivningscentre og 21 indkvarteringscentre, som modtager voldsramte kvinder og deres børn.

SOS-telefonlinjen 15900 kan også nås via e-mailadressen sos15900@isotita.gr. Den er åben 24 timer i døgnet, 365 dage om året og tilbyder hjælp på græsk og engelsk. Prisen på opkaldet svarer til et lokalt opkald.

Rådgivningscentrene yder gratis psykosocial og juridisk støtte, mens deres tjenester fremover også vil omfatte beskæftigelsesrådgivning for kvinder, men også rådgivning for kvinder, der har været ofre for forskellige former for forskelsbehandling (flygtninge, enlige mødre, romaer osv.). Du finder oplysninger om rådgivningscentrenes adresser og telefonnumre på følgende adresse: http://www.womensos.gr/ og på facebooksiden: WomenSOS.gr

KONTAKT:

Websted: Generalsekretariatet for ligestilling mellem kønnene: http://www.isotita.gr/

Forskningscenter for ligestilling (KETHI)

Forskningscentret for ligestilling (KETHI) yder psykologisk støtte og juridisk bistand til ofre for vold i hjemmet og driver et indkvarteringscenter for voldsramte kvinder og deres mindreårige børn.

Forskningscentret for ligestilling (KETHI)

 • er en privatretlig juridisk person, som blev oprettet i 1994 og hører under generalsekretariatet
  for ligestilling mellem kønnene (G.G.I.F)
 • har regionale og lokale tjenester, der yder psykologisk støtte og juridisk bistand til ofre for vold i hjemmet
 • yder gratis psykologisk støtte og juridisk bistand
 • informerer og yder rådgivning og støtte til kvinder, der har problemer med hensyn til beskæftigelse og social udstødelse
 • har i samarbejde med præfekturet i Athen siden 1993 drevet et indkvarteringscenter for voldsramte kvinder og deres mindreårige børn.
 • KONTAKT:

Websted: https://kethi.gr/

Det nationale center for social solidaritet (EKKA)

Det nationale center for social solidaritet koordinerer et net af tjenester, som yder social støtte til personer, familier og befolkningsgrupper, der står i en psykosocial krisesituation eller har brug for omgående social bistand.

Det nationale center for social solidaritet (EKKA)

 • er en privatretlig juridisk person, der har hovedkontor i Athen og hører under ministeriet for arbejde, socialsikring og social solidaritet.
 • Centret har følgende tjenester:
 • linjen for akut social bistand (tast 197), der er tilgængelig for alle borgere. Den er åben 24 timer i døgnet. Opkaldet er gratis.
 • Den nationale linje for beskyttelse af børn (tast 1107) med hensyn til spørgsmål vedrørende børn. Den er åben 24 timer i døgnet.
 • Sociale støttecentre i Athen, Piræus og Thessaloniki.
 • Indkvarteringscentre for borgere med alvorlige socioøkonomiske problemer i Attika.
 • Krisecentre for kvinder – alene eller sammen med deres børn – der er i fare, i Athen eller Thessaloniki.
 • Der tilbydes følgende tjenester:
 • rådgivning og information om social bistand
 • social og psykologisk støtte til personer eller familier, omgående indkvartering til kvinder – alene eller sammen med deres børn – som er i fare (især ofre for vold i hjemmet eller menneskehandel)
 • langvarig indkvartering i modtagecentre for personer i en krisesituation eller med et presserende socialt behov
 • samarbejde og mægling med henblik på at lette adgangen til sociale solidaritetstjenester, som tilbydes af andre organisationer.
 • Endelig mobiliserer centret hurtige indsatshold, der i al væsentlighed består af psykologer og socialarbejdere, som har til opgave at yde psykosocial støtte i tilfælde af naturkatastrofer (jordskælv, oversvømmelser, brande osv.), ulykker, omfattende skibsforlis samt i alle krisesituationer, der omfatter et stort antal mennesker, som kræver denne slags mobilisering.

KONTAKT:

Websted: http://www.ekka.org.gr/

Lægecenter for rehabilitering af torturofre

Lægecentret for rehabilitering af torturofre varetager rehabiliteringen af torturofre og deres familier. Det sørger for uddannelse af græske og udenlandske sundhedsmedarbejdere, så de kan undersøge og behandle torturofre. Det udfører videnskabelige undersøgelser og fremmer forskning i tortur og følgerne heraf.

Lægecentret for rehabilitering af torturofre

 • varetager rehabiliteringen af torturofre og deres familier
 • sørger for uddannelse af græske og udenlandske sundhedsmedarbejdere, så de kan undersøge og behandle torturofre
 • bidrager gennem et stort netværk til udbredelse af kendskabet til udøvelsen af tortur og forskellige torturformer samt sandsynligheden for rehabilitering af torturofre
 • udfører videnskabelige undersøgelser og fremmer forskning i tortur og følgerne heraf
 • driver og udvikler et dokumentations- og informationscenter
 • bidrager til forebyggelse af tortur gennem fremme af ovenstående fem formål.

KONTAKT:

Websted: http://www.mrct.org/

Forsknings- og støttecenter for ofre for mishandling og social udstødelse

Forsknings- og støttecentret for ofre for mishandling og social udstødelse yder lægelig, psykologisk, social og juridisk støtte til ofre for tortur og organiseret vold samt til ofre for mishandling og social udstødelse.

Forsknings- og støttecenter for ofre for mishandling og social udstødelse (E.K.Y.TH.K.K.A.)

 • er en nonprofitorganisation i civilsamfundet
 • yder lægelig, psykologisk, social og juridisk støtte til ofre for tortur og organiseret vold samt til ofre for mishandling og social udstødelse
 • øger offentlighedens viden om menneskerettigheder og udbreder kendskabet til fænomener som vold og social udstødelse og til mulighederne for at bekæmpe dem, ikke blot i Grækenland, men også i andre lande
 • yder humanitær bistand til befolkningsgrupper, der er ofre for organiseret vold, tortur, mishandling og social udstødelse, ikke blot i Grækenland, men også i andre lande
 • foretager undersøgelser om vold og tortur, mishandling og social udstødelse
 • bidrager til forebyggelse af tortur, mishandling og social udstødelse.


KONTAKT:

Websted: http://www.cvme.gr/

Det græske flygtningeråd

Det græske flygtningeråd er en ikkestatslig organisation, der yder støtter til flygtninge og asylansøgere i Grækenland og tilbyder forskellige psykosociale og juridiske tjenester.

Det græske flygtningeråd

 • er en ikkestatslig organisation, som blev oprettet i 1989 for at yde støtte til flygtninge og asylansøgere i Grækenland
 • hjælper flygtninge med at blive integreret i Grækenland gennem tilbud om forskellige psykosociale og juridiske tjenester
 • er den eneste græske ikkestatslige nonprofitorganisation, som udelukkende beskæftiger sig med asylansøgere i Grækenland, der betragtes som flygtninge
 • er opført i udenrigsministeriets register og ministeriet for sundhed og social solidaritets register som en anerkendt specifikt filantropisk organisation
 • er blandt de seks ikkestatslige menneskerettighedsorganisationer i Grækenland, som deltager i den nationale menneskerettighedskomité
 • er samarbejdspartner for FN's Højkommissariat for Flygtninge og medlem af Det Europæiske Råd for Flygtninge og Personer i Eksil.

KONTAKT:

Websted: http://www.gcr.gr/

Det græske center for overvågning af Helsinkiaftalerne

Det græske center for overvågning af Helsinkiaftalerne følger nyhederne, offentliggør artikler og fremmer menneskerettighederne i Grækenland.

Det græske center for overvågning af Helsinkiaftalerne

 • blev oprettet i 1992
 • udgør den nationale græske Helsingforskomité under Den Internationale Helsingforsføderation for Menneskerettigheder
 • følger nyhederne, offentliggør artikler og fremmer menneskerettighederne i Grækenland og undertiden i Balkanlandene
 • har, ofte som koordinator, deltaget i overvågningen af medierne i Grækenland og Balkanlandene med hensyn til fordomme og verbal vold har udarbejdet detaljerede årsberetninger, parallelle/uformelle rapporter i FN's organer og specialiserede rapporter vedrørende mishandling samt etniske, sproglige og religiøse grupper og indvandrergrupper.

KONTAKT:

Websted: https://greekhelsinki.wordpress.com/

Amnesty International Grækenland

Amnesty International henvender sig til regeringer, ikkestatslige organisationer, væbnede politiske grupper, foreninger og andre ikkestatslige organisationer og undersøger systematisk og upartisk enkeltsager og bredere former for krænkelser af menneskerettighederne.

Amnesty International

 • er en verdensomspændende, uafhængig bevægelse bestående af frivillige menneskerettighedsforkæmpere
 • forsvarer samvittighedsfanger og ofre for vold og fattigdom
 • ønsker at sætte en stopper for vold mod kvinder
 • slår til lyd for ophævelse af dødsstraf, tortur og indskrænkning af frihedsrettighederne begrundet i "krig og terrorisme"
 • bekæmper den forskelsbehandling, flygtninge, migranter, mindretal og menneskerettighedsforkæmpere udsættes for.

KONTAKT:

Websted: http://www.amnesty.org.gr/

Sidste opdatering: 22/06/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.