Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

Kan jeg appellere retsafgørelsen?

Efter retsforhandlingerne kender retten den tiltalte skyldig eller frikender ham på grundlag af beviserne. Hvis retten frikender den tiltalte, frafalder den alle anklager mod ham og træffer ikke afgørelse om erstatning for forbrydelsen og om begæringen om skadeserstatning for den ikke-økonomiske skade, i tilfælde af at du har indgivet en begæring om at indtræde som civil part. I så fald har den tiltalte ret til at forlange erstatning af dig og godtgørelse af de sagsomkostninger, han har haft i forbindelse med sagen (strafferetsplejelovens artikel 71). Såfremt den tiltalte kendes skyldig, idømmer retten ham en straf og fastsætter størrelsen af den godtgørelse, som du skal have fra den dømte i overensstemmelse med dit krav.

Hvis retten frikender den tiltalte, kan du udelukkende appellere dommen, hvis du er blevet dømt til at betale erstatning og sagsomkostninger og i dette tilfælde kun på de betingelser, der er anført i strafferetsplejelovens artikel 486, stk. 1, litra b). Endvidere kan du som civil part udelukkende iværksætte appel af en dom, for så vidt angår den del af dommen, hvori anmeldelsen kendes ugrundet, eller der tilkendes en økonomisk godtgørelse [straffelovens artikel 488].

Ellers kan du anmode anklageren om at appellere dommen.

Hvilke rettigheder har jeg, når dommen er afsagt?

Din rolle i straffesagen er slut, når fuldbyrdelsen af den dom, retten har afsagt, begynder. Den græske lovgivning giver ikke ofre for kriminelle handlinger nogen ekstra rettigheder på det trin, hvor straffen skal fuldbyrdes. Det er kun, hvis du er mindreårig, offer for en krænkelse af den individuelle frihed eller et seksuelt overgreb, at du har alle rettigheder, selv om du ikke er indtrådt som civil part i sagen, f.eks. retten til – af den anklager, som varetager fuldbyrdelsen af straffen – at blive underrettet om den endelige løsladelse eller prøveløsladelse af den dømte samt om de udgangstilladelser, han får fra fængslet (strafferetsplejelovens artikel 108 a).

Har jeg ret til bistand eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

Som offer kan du efter behov og i en rimelig periode drage fordel af gratis og fortrolige, generelle eller specielle støttetjenester før, under og efter straffesagen. Denne rettighed kan udvides til dine nærmeste, alt efter deres behov og alvorligheden af den skade, de har lidt på grund af den forbrydelse, som blev begået mod dig. Politiet eller enhver anden kompetent myndighed, som fik indgivet din anmeldelse, kan på din anmodning informere dig og henvise dig til sociale tjenester under de lokale eller regionale myndigheder, til centre for mental sundhed, kommunale centre, rådgivningscentre under generalsekretariatet for ligestilling mellem kønnene, støttecentrene under det nationale center for social solidaritet, uafhængige agenturer for beskyttelse af mindreårige ofre i justitsministeriets afdeling for værger for mindreårige og social bistand samt privatretlige juridiske personer og foreninger, som er organiseret på et fagligt grundlag eller på grundlag af frivillighed. Hvis du er kvinde og offer for krænkelse af den individuelle frihed eller et overgreb af seksuel karakter, seksuel udnyttelse i kommercielt øjemed, vold i hjemmet, menneskesmugling og menneskehandel eller forbrydelser af racistisk karakter, har dine børn også ret til støtteforanstaltninger og behandling. [Artikel 61 i lov 4478/2017 – Ret til adgang til støttetjenester for ofre (artikel 8 i direktiv 2012/29/EU)].

Generelle støttetjenester kan bl.a. give dig oplysninger og råd om udøvelsen af dine rettigheder og muligheden for at kræve erstatning for den skade, du har lidt på grund af forbrydelsen, samt hvordan du kan deltage i straffesagen, enten som civil part eller som vidne, oplysninger om de eksisterende særlige støttetjenester eller omgående henvisning til disse tjenester, følelsesmæssig og psykologisk støtte, råd om de finansielle og praktiske spørgsmål, som forbrydelsen giver anledning til, rådgivning, så det bliver muligt at undgå sekundær og gentagen viktimisering, intimidering og repressalier.

Hvis du har behov for et sikkert opholdssted som følge af en umiddelbar risiko for sekundær og gentagen viktimisering, intimidering og repressalier, vil de særlige støttetjenester for ofre henvise dig til modtagecentre eller en anden form for egnet midlertidig indkvartering. Hvis du er offer for racistisk vold, seksuel vold, vold baseret på din identitet eller dit køn eller vold i hjemmet, vil de foreslå fuldstændig støtte, der bl.a. omfatter posttraumatisk støtte og rådgivning. [Artikel 62 i lov 4478/2017 – Støtte fra støttetjenester for ofre (artikel 9 i direktiv 2012/29/EU)]

Hvilke oplysninger får jeg, hvis gerningsmanden bliver dømt?

Når du som offer har anmeldt forbrydelsen, får du uden unødig forsinkelse, og hvis du har anmodet herom, besked om, hvor langt straffesagen er kommet, og om den endelige afgørelse, der træffes, i overensstemmelse med strafferetsplejelovens relevante bestemmelser, forudsat at du juridisk set er part i sagen. Er du indtrådt i sagen som civil part, kan du få tilsendt oplysninger om straffesagen til en personlig e-mailadresse eller få meddelt oplysningerne personligt eller gennem din advokat. [Artikel 59 i lov 4478/2017 – Offerets ret til at få information om sin sag (artikel  6 i direktiv 2012/29/EU)]

Bliver jeg underrettet, hvis gerningsmanden løslades (herunder før tid eller på prøve) eller flygter fra fængslet?

Du kan få oplysninger om, at den kompetente retsmyndighed har ophævet eller ændret varetægtsfængslingen, at den dømte er blevet løsladt eller er flygtet fra fængslet, eller at de kompetente organer i fængslet har givet en bestemt tilladelse, samt i givet fald oplysninger om de beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i tilfælde af gerningsmandens løsladelse eller flugt fra fængslet. Du vil få ovennævnte oplysninger efter godkendelse fra anklagemyndigheden, så snart der foreligger en fare eller identificeret risiko for din person, på betingelse af at meddelelsen af disse oplysninger ikke medfører en identificeret risiko for gerningsmanden. [Artikel 59 i lov 4478/2017 – Offerets ret til at få information om sin sag (artikel  6 i direktiv 2012/29/EU)]

Bliver jeg inddraget i afgørelser om løsladelse eller løsladelse under tilsyn? Kan jeg f.eks. fremsætte erklæringer eller appellere sådanne afgørelser?

Nej. Såfremt en straf med anbringelse under tilsyn af en tilsynsværge suspenderes [straffelovens artikel 100], kan retten alternativt eller kumulativt som betingelse pålægge erstatning for den skade, der påføres offeret for forbrydelsen [straffelovens artikel 100, stk. 3, litra a)]. Tilsynsværgen overvåger, at disse betingelser opfyldes, og i tilfælde af misligholdelse kan den kompetente anklager anmode den domstol, der har truffet afgørelsen, om at tilbagekalde suspensionen af straffen.

Sidste opdatering: 14/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.