Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

Du kan kræve erstatning for den skade, gerningsmanden har forvoldt, ved at indtræde i sagen som civil part. Du kan indgive begæringen om at indtræde som civil part i straffesagen i løbet af efterforskningen eller under sagen. Når du indgiver begæringen, bliver du civil part. Du kan ligeledes kræve økonomisk godtgørelse for den skade, der er påført dine aktiver og/eller erstatning for den immaterielle skade, du har lidt. Du kan også i anmeldelsen tilføje en begæring om godtgørelse for de udgifter, du har haft i forbindelse med sagen (advokatsalær, forkyndelser, rejseudgifter osv.).

Såfremt retten kender den tiltalte skyldig, træffer den afgørelse om betaling af din erstatning. I praksis er denne erstatning meget ofte symbolsk, og beløbet kan ikke dække den skade, som du reelt har lidt. For at få godtgjort det resterende beløb må du anlægge en særskilt sag ved civilretten.

Ellers kan du anlægge sag direkte ved civilretten. Civilretten vil pålægge den tiltalte at betale dig skadeserstatning svarende til den reelle skade, du har lidt.

Hvis du har anlagt sag ved en civilret, og denne ret endnu ikke har truffet afgørelse om din sag, kan du anlægge den igen i forbindelse med straffesagen, hvilket afslutter sagen ved civilretten.

Du har ret til erstatning fra staten, hvis du har været offer for en forsætlig voldsforbrydelse. Du kan få nærmere oplysninger herom i brochuren om erstatning til ofre for kriminalitet i Grækenland (tilgængelig under "C." græsk, under L1 på engelsk og andre sprog) på Det Europæiske Retlige Netværk (genoprettende retfærdighed).

Sidste opdatering: 14/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.