Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

Du anses for at have været udsat for en forbrydelse, hvis du har lidt skade (f.eks. hvis du er kommet til skade, eller hvis dine personlige ejendele er blevet stjålet eller beskadiget osv.) som følge af en hændelse, der udgør en forbrydelse efter national lovgivning. Som offer for en forbrydelse har du visse individuelle rettigheder ifølge lovgivningen før, under og efter retssagen.

Straffesager i Grækenland begynder med den strafferetlige efterforskning. Efterforskningen indledes undertiden af en forundersøgelse. Forundersøgelsen har til formål at undersøge sagens omstændigheder og afgøre, om der skal indledes en strafferetlig forfølgning.

Efterforskningen foretages af politiet og af anklager og/eller undersøgelsesdommer. Ved afslutningen af efterforskningen videregiver den politibetjent, der har ansvaret for sagen, alle de indhentede oplysninger til anklagemyndigheden. Den offentlige anklager gennemgår det arbejde, som er udført, og overdrager sagen til retten sammen med sit forslag til, hvordan sagen skal videreføres.

Efter at have undersøgt sagen og anklagerens forslag kan retten henlægge sagen eller rejse en straffesag.

Under retssagen vurderer retten alle de foreliggende beviser og fastslår, om den tiltalte er skyldig. Hvis den tiltalte kendes skyldig, idømmer retten den pågældende en straf. Hvis den tiltalte anses for at være uskyldig, bliver vedkommende frifundet.

Hvis du har brug for oplysninger, kan du benytte følgende links:

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

2 - Anmeldelse af en forbrydelse, mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

3 - Mine rettigheder efter retssagen

4 - Erstatning

5 - Ret til støtte og bistand

Sidste opdatering: 14/06/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.