Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn

Du vil blive betragtet som offer for en forbrydelse, hvis du lider overlast ved en handling, der er strafbar efter ungarsk ret, f.eks. hvis du tilføjes legemsskade eller dine ejendele beskadiges eller stjæles. I din egenskab af forurettet har du efter ungarsk ret forskellige rettigheder før, under og efter straffesagen. Du kan få oplysninger om dine rettigheder og forpligtelser i en straffesag fra den efterforskende myndighed, den offentlige anklager eller retten, afhængigt af hvilket stadium sagen befinder sig på.

Den strafferetlige procedure i Ungarn indledes med en efterforskning. Det er sædvanligvis politiet, der udfører efterforskningen under den offentlige anklagers tilsyn. Når efterforskningen er afsluttet, vil den offentlige anklager beslutte, om der skal rejses tiltale i sagen, og sagens akter skal oversendes til retten, eller om sagen skal henlægges på efterforskningsstadiet som følge af manglende beviser, eller fordi sagen er forældet.

Hvis det kommer til en straffesag, vil retten vurdere det tilvejebragte materiale og afgøre, om den anklagede er skyldig eller ej. Som led i en ungarsk straffesag kan retten (bortset fra visse særlige sager) også tillade bevisførelse direkte i et offentligt retsmøde, hvorfor du kan blive indkaldt til retsmødet og afhørt som vidne. Hvis den anklagede kendes skyldig, vil han blive dømt og straffet. Hvis han ikke kendes skyldig, vil han blive frifundet.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

3 - Mine rettigheder efter retssagen

4 - Erstatning

5 - Ret til støtte og bistand

Sidste opdatering: 09/10/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.