Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

Hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

  • Der er tale om en anmeldelse (denuncia), når en person, der har kendskab til en strafbar handling, underretter anklagemyndigheden eller kriminalpolitiet om dette. Det er frivilligt at foretage en anmeldelse undtagen i visse tilfælde, som udtrykkeligt er fastsat ved lov. I anmeldelsen angives de væsentlige aspekter ved forbrydelsen, datoen, hvor forbrydelsen blev opdaget, og de beviser, der allerede er kendt. Om muligt indeholder den også personoplysninger, adresse og alle andre oplysninger, der kan hjælpe til at identificere gerningsmanden, dine egne personoplysninger og oplysninger om de personer, der kan redegøre for omstændigheder, der er relevante for at rekonstruere forløbet. Det forhold, at der ikke findes oplysninger, som kan identificere den mulige gerningsmand, har ingen indflydelse på, om straffesagen indledes, idet det er muligt at rejse sigtelse mod en ukendt, som politiet skal meddele den kompetente anklagemyndighed sammen med oplysninger om, hvilke efterforskningsmæssige foranstaltninger, der eventuelt er truffet for at identificere forbrydelsens gerningsmænd.
  • Begæringen (querela) er en erklæring, hvormed en person, der har været udsat for en forbrydelse (eller dennes juridiske repræsentant), anmoder om, at den skyldige retsforfølges. Den drejer sig om strafbare handlinger, der ikke automatisk fører til retsforfølgelse. Begæringen skal indeholde en beskrivelse af den forbrydelse, der er begået, og anmelderens udtrykkelige ønske om, at gerningsmanden retsforfølges med henblik på at blive straffet, skal klart fremgå. Det er muligt at trække en tidligere indgivet begæring tilbage (tilbagetrækning), undtagen i tilfælde af seksuel vold eller seksuelle handlinger, der involverer mindreårige. For at begæringen skal kunne henlægges, skal tilbagetrækningen accepteres af den person, som begæringen vedrører, som, hvis vedkommende er uskyldig, kan have interesse i at bevise, at han eller hun overhovedet ikke har noget med forbrydelsen at gøre, gennem en retssag.
  • Sagsfremstillingen (esposto) er det dokument, hvorved den offentlige myndighed med ansvar for sikkerheden anmodes om at gribe ind af den ene part eller begge parter i tilfælde af konflikter mellem personer. Efter anmodningen om indgriben indkalder den offentlige embedsmand med ansvar for sikkerheden parterne til sit kontor for at forsøge at mægle og udfærdiger en protokol. Hvis det fremgår af forholdet, at der er sket en forbrydelse, og hvis forholdet automatisk fører til retsforfølgelse, skal embedsmanden med ansvar for sikkerheden underrette den retslige myndighed. Hvis det er tale om en strafbar handling, der fører til retsforfølgelse efter indgivelse af en begæring, kan denne embedsmand på anmodning forsøge at nå frem til en præliminær bilæggelse af tvisten, uden at dette berører muligheden for efterfølgende at indgive en begæring.

En anmeldelse, begæring eller sagsfremstilling forudsætter, at man henvender sig til ordensmagten (døgnpolitistationer, politistationer, Arma dei Carabinieri). Du kan ligeledes indgive en anmeldelse og en sagsfremstilling til anklagemyndigheden.

Hvordan kan jeg følge med i, hvad der sker i sagen?

Efter anmeldelsen modtager du vejledning om, hvilke myndigheder du skal kontakte for at få oplysninger om proceduren, din rolle under efterforskningen og retssagen, din ret til at blive informeret om tid og sted for retssagen og domsafsigelsen, og, hvis du indtræder som civil part, din ret til at blive underrettet om dommen, i det mindste i form af et uddrag. Derudover vil du blive informeret om status for proceduren og registrering af den anmeldte forbrydelse i det officielle register. Du informeres i øvrigt om enhver anmodning om henlæggelse af sagen og om mulighederne for at gøre indsigelse mod eventuelle krænkelser af dine rettigheder. Endelig kan du afslutte sagen ved at trække din begæring tilbage, hvis det er muligt, eller ved at indlede mægling (artikel 90a i strafferetsplejeloven).

Kan jeg få retshjælp (under efterforskningen eller retssagen)? På hvilke betingelser?

Du vil allerede fra den første kontakt med den kompetente myndighed få oplysninger om din ret til at søge juridisk rådgivning og retshjælp på statens regning på et sprog, som du forstår (artikel 90a). Du kan anmode om få retshjælp i henhold til bestemmelserne i loven om retshjælp til ugunstigt stillede personer (artikel 98 i strafferetsplejeloven). Du kan retshjælp, hvis din indkomst er lavere end den lovbestemte grænse. For at få adgang til retshjælp skal du indgive anmodning herom til retten i fasen umiddelbart efter indgivelse af begæringen. Ved afslutningen af første fase, hvor advokaten har ret til at være til stede, og under alle omstændigheder forud for indkaldelsen til afhøring, dvs. senest på tidspunktet for afslutningen af den indledende efterforskning, underretter anklagemyndigheden den person, der er genstand for undersøgelsen, om udpegelsen af den beskikkede advokat, og hvis dette ikke sker, vil de efterfølgende faser være ugyldige (artikel 369a i strafferetsplejeloven).

Meddelelsen om udpegelsen skal indeholde:

a) oplysninger om den obligatoriske karakter af det tekniske forsvar i straffesager med angivelse af de rettigheder og muligheder, som personen, der er genstand for undersøgelsen, har i henhold til lovgivningen

b) navnet på den beskikkede advokat, dennes adresse og telefonnummer

c) angivelse af retten til at udpege en særlig advokat, idet der samtidig gøres opmærksom på, at personen, der er genstand for undersøgelsen, vil blive bistået af en beskikket advokat

d) oplysning om, at vedkommende er forpligtet til at betale den beskikkede advokat, hvis betingelserne for at få retshjælp ikke er opfyldt, idet den pågældende advares om, at der i tilfælde af insolvens vil blive foretaget tvangsfuldbyrdelse

da) oplysninger om retten til tolkebistand og oversættelse af vigtige dokumenter

e) angivelse af betingelserne for berettigelse til retshjælp.

Retshjælp er en ordning, der er baseret på retten til et forsvar i henhold til artikel 24 i forfatningen, i henhold til hvilken enhver har ret til at blive bistået i alle stadier af retssagen og uanset domstolsniveau. Den giver mulighed for, at personer med økonomiske problemer på statens regning kan få bistand af en advokat og af specialister såsom sagkyndige vidner og fritages for at betale sagens omkostninger. Der kan anmodes om gratis retshjælp i straffesager, i civile sager i tilknytning til straffesager, i supplerende sager såsom fuldbyrdelse af domme, sager vedrørende sikkerhed, forebyggelse eller overvågning samt i civile sager, der er udløbere af straffesager.

Muligheden for gratis retshjælp gælder ikke kun for italienske statsborgere, men også for udenlandske statsborgere, selv om de er genstand for en administrativ udvisningsprocedure, ikke er bosat i Italien, eller er statsløse, der opholder sig i Italien.

Alle parter i retssagen har mulighed for gratis retshjælp, men når der er tale om et offer for forbrydelser mod den seksuelle frihed, finder de lovbestemte grænser ikke anvendelse.

Staten beskytter også mindreårige, som har adgang til denne mulighed, og det samme gælder personer, der er genstand for en forundersøgelse, hvis disse er anholdt, sidder varetægtsfængslet eller tilbageholdes.

For at kunne få gratis retshjælp må man ikke tjene mere end den lovbestemte grænse på 11 369,24 EUR, der forhøjes med 1 032,90 EUR for hver yderligere person på bopælen.

Kan jeg få refunderet mine udgifter (til deltagelse i efterforskningen/retssagen)? På hvilke betingelser?

Gratis retshjælp er en ordning, der er baseret på retten til forsvar, som igen er beskyttet af artikel 24 i forfatningen, og giver enhver person, der opfylder betingelserne (økonomiske problemer), mulighed for at få bistand af en advokat og specialister såsom ekspertvidner på alle tidspunkter af retssagen og på alle domstolsniveauer på statens regning. Artiklen giver ligeledes mulighed for at blive fritaget for at betale sagens omkostninger.

Har jeg mulighed for at klage, hvis en sag vedrørende mig henlægges?

Ved at gøre indsigelse mod en anmodning om, at sagen henlægges, beder du om, at den indledende efterforskning fortsætter. Du skal i så fald angive formålet med denne supplerende undersøgelse og de dertil hørende beviser, da indsigelsen eller vil blive erklæret uantagelig. Hvis indsigelsen erklæres uantagelig, og begæringen er grundløs, henlægger dommeren sagen med en begrundet kendelse og sender sagens akter til anklagemyndigheden. Hvis dommeren afviser anmodningen, fastsætter dommeren datoen for det lukkede retsmøde og underretter anklagemyndigheden, dig, og den person, der er genstand for efterforskningen. Dommeren meddeler også datoen for retsmødet til den offentlige anklager ved appelretten. Efter retsmødet underretter dommeren anklagemyndigheden i form af en kendelse, hvis vedkommende mener, at der er behov for yderligere undersøgelser, og fastsætter fristen for, hvornår disse skal gennemføres. Hvis dommeren afviser anmodningen om at henlægge sagen, afsiger han kendelse om, at anklagemyndigheden skal udfærdige anklageskriftet inden for en frist på 10 dage. Senest to dage efter udfærdigelsen af anklageskriftet fastsætter dommeren datoen for det indledende retsmøde ved dekret.

Derudover har du som offer for fysisk vold altid ret til at blive informeret om en eventuel anmodning om, at sagen henlægges, også selv om du ikke udtrykkeligt har bedt om det, og du har 20 dage fra det tidspunkt, hvor du er blevet informeret om anmodningen, til at sætte dig ind i sagens akter og fremsætte en begrundet anmodning om, at den indledende efterforskning fortsætter (artikel 408, stk. 3a, i strafferetsplejeloven).

Kan jeg deltage i retssagen?

Du kan udpege en advokat til at udøve dine rettigheder og gøre brug af dine muligheder. For at være sikker på at modtage de meddelelser, som loven kræver, og for at kunne udøve bestemte rettigheder, skal du angive eller vælge en bopælsadresse. Du skal ligeledes meddele eventuelle adresseændringer under straffesagen. Hvis du har udpeget en advokat, er det ikke nødvendigt at meddele dette, idet al korrespondance sendes til advokaten.

Du har ret til at fremsætte skriftlige indlæg og fremlægge beviser både under efterforskningen og under retssagen (artikel 90 i strafferetsplejeloven). Du kan ligeledes se registreringerne af de anmeldte forbrydelser i det officielle register (artikel 335 i strafferetsplejeloven). Du skal informeres om, at de tekniske undersøgelser afsluttes, da de ikke kan gentages (artikel 360 i strafferetsplejeloven). Du kan ligeledes anmode anklagemyndigheden om at foretage undersøgelser i form af anticiperet bevisoptagelse. Du kan straks ved anmeldelsen eller i et senere dokument anmode om at blive informeret om enhver anmodning om, at efterforskningen forlænges, eller at sagen henlægges. Du skal navnlig bede om at blive informeret om anmodninger om forlængelse af efterforskningen (artikel 406 i strafferetsplejeloven) og anmodninger om henlæggelse af sagen (artikel 408 i strafferetsplejeloven). Hvis retssagen gennemføres, har du ret til at blive informeret om sted, dato og tidspunkt for afholdelsen af første retsmøde. Du underrettes ikke automatisk om de efterfølgende retsmøder og må selv forhøre dig om datoerne hos retten. Du er ikke forpligtet til at deltage i retsmøderne, undtagen når du skal vidne. Når efterforskningen er afsluttet, har du ret til at få indsigt i alle sagens akter og tage kopier af dem. I efterforskningsfasen har du generelt ikke ret til dette. Anklagemyndigheden kan dog give tilladelse til det, hvis det har særlig relevans.

Mens straffesagen kører, kan du som offer, der mener at have lidt skade som følge af forbrydelsen, anmode om skadeserstatning og indtræde i sagen som civil part.

Hvilken officiel rolle har jeg i retssystemet? Er jeg f.eks. offer, vidne, civil part eller privat påtaleberettiget, eller kan jeg indtræde som sådan(t) i sagen?

Som offer, kan du som den, der har lidt skade som følge af forbrydelsen, indtræde i alle de ovennævnte roller med de rettigheder og muligheder, det giver. Du kan endvidere afhøres som vidne under retssagen, og hvis du har ret til erstatning som følge af den skade, som du har lidt ved forbrydelsen, kan du anlægge et civilt søgsmål i forbindelse med straffesagen ved at indtræde som civil part.

Hvilke rettigheder og forpligtelser har jeg?

Medmindre andet er anført ovenfor vedrørende dine rettigheder og muligheder som offer, gælder følgende bestemmelser, hvis du føres som vidne.

Du har pligt til at møde for dommeren, til at overholde de krav, som dommeren stiller med henblik på retssagen, og til at svare oprigtigt på de spørgsmål, du stilles. Du kan ikke blive tvunget til at vidne om forhold, som kan betyde, at du selv kan ifalde straf. Hvis der indtræffer en hændelse, som forhindrer dig i at møde for retten på den dato, hvor du er indkaldt, skal du hurtigt informere dommeren og angive, hvorfor du er forhindret. Hvis dommeren vurderer, at udeblivelsesgrunden er gyldig, sendes en ny indkaldelse til et senere møde. Hvis du som behørigt indkaldt vidne ikke møder op til retsmødet uden gyldig grund, kan dommeren afsige kendelse om tvunget fremmøde og kan ligeledes dømme dig til at indbetale til bødekassen (cassa delle ammende) samt til at godtgøre de udgifter, som udeblivelse medfører, jf. artikel 133 i strafferetsplejeloven. Du har som vidne pligt til at fortælle sandheden, når du besvarer spørgsmål. Artikel 372 i strafferetsplejeloven giver mulighed for at straffe vidner, der nægter at svare, lyver eller undlader at fortælle, hvad de ved. Hvis du ikke er samarbejdsvillig eller tilbageholder oplysninger, kan idømmes fængelsstraf. Du kan ikke blive anholdt under retsmødet. Hvis du trækker dine urigtige erklæringer tilbage eller fortæller sandheden inden domsafsigelsen, slipper du for straf. Mened er ikke strafbart, forudsat at det begås for at forhindre, at du selv eller et familiemedlem bliver straffet (artikel 384 i strafferetsplejeloven).

Kan jeg fremsætte erklæringer eller bevismateriale under retssagen? På hvilke betingelser?

Du kan som offer for en forbrydelse altid blive indkaldt som vidne. Dine erklæringer kan betragtes som en beviskilde med henblik på at få tiltalte dømt, når der foretages en vurdering af deres troværdighed, som både er objektiv og subjektiv. Dommeren kan frit vurdere dit vidneudsagn, som i sig selv kan udgøre det bevis, som domfældelsen af tiltalte er baseret på. Du har pligt til at fortælle sandheden med forbehold af retten til ikke at bidrage til, at du selv bliver straffet (nemo tenetur se detegere). Nære slægtninge til tiltalte er ikke tvunget til at vidne. Men de har pligt til at vidne, hvis de har anmeldt forbrydelsen, indgivet en begæring eller en anmodning, eller hvis de selv eller en af deres slægtninge har lidt skade som følge af den pågældende forbrydelse. Hvis du som vidne har tavshedspligt, har du ret til ikke at udtale dig. Personer, der har fremsat en erklæring under den indledende efterforskning, kan omfattes af forskellige beskyttelsesforanstaltninger.

Hvilke oplysninger får jeg under retssagen?

(se ovenfor)

Har jeg adgang til sagsakterne?

Anklagemyndigheden indfører straks alle forbrydelser, som anmeldes, eller som den selv opdager, i det dertil beregnede register, som opbevares hos den. Anklagemyndigheden indfører samtidig eller på et passende tidspunkt navnet på den person, som er sigtet for forbrydelsen. Hvis henvisningen til den relevante straffebestemmelse for de faktiske omstændigheder ændrer sig under forundersøgelsen, eller hvis det viser sig, at de faktiske omstændigheder er anderledes, er anklagemyndigheden ansvarlig for at ajourføre registreringerne. Registreringerne meddeles den person, der er tiltalt for forbrydelsen, den forurettede og deres advokater, hvis disse anmoder herom. Hvis der modtages en anmodning om at få indsigt i registreringerne i registret over forbrydelser, fremsender sekretariatet for den offentlige anklagemyndighed de ønskede oplysninger, hvis intet er til hinder for at efterkomme en sådan anmodning. I modsat fald erklærer sekretariatet, at registreringerne ikke kan udleveres. I forbindelse med specifikke krav vedrørende undersøgelsen kan anklagemyndigheden, når der skal træffes afgørelse om anmodningen, ved et begrundet dekret bestemme, at registreringerne er fortrolige i en periode på højst tre måneder, som ikke kan forlænges (artikel 335 i strafferetsplejeloven).

Hvis anklagemyndigheden retsforfølger sager om mishandling af slægtninge og medlemmer af husstanden eller chikane, vil den, såfremt den ikke skal udfærdige en anmodning om henlæggelse af sagen, ligeledes underrette din advokat eller, hvis du ikke har en sådan, dig direkte om afslutningen af den indledende efterforskning (artikel 415a i strafferetsplejeloven).

Sidste opdatering: 13/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.