Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

Kan jeg klage?

Kun et offer, der er indtrådt i sagen som civil part, har selvstændig klageadgang, som dog er begrænset til beskyttelse af vedkommendes borgerlige interesser.

Siden lov nr. 46/2006 trådte i kraft, har den civile part generelt ikke haft mulighed for at appellere; den eneste mulighed er en kassationsappel.

Du kan som civil part klage over følgende:

  • de aspekter af dommen, der vedrører den civile sag
  • en frifindelsesdom, dog kun vedrørende borgerlige krav
  • de aspekter af dommen, der vedrører din ret til erstatning og betaling af sagsomkostninger.

Hvad er mine rettigheder, når dommen er afsagt?

Med hensyn til fornyet prøvelse har du som offer, der er indtrådt som civil part i den retssag, der blev afsluttet med den dom, som er genstand for anmodningen om fornyet prøvelse, ret til, når domsforhandlingerne er påbegyndt, at intervenere vedrørende anmodningens antagelighed. Dette gælder selv om den dom, der ankes ved denne ekstraordinære procedure, er en dom om fuldbyrdelse af en udenretlig aftale, idet det ved en særlig procedure anerkendes, at det er muligt at få den formodede gerningsmand dømt til at betale udgifterne sagsomkostningerne.

Har jeg ret til bistand eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

I lovdekret nr. 9 af 11. februar 2015 defineres bestemmelserne for gennemførelsen af direktiv 99/2011/EU, som er baseret på princippet om gensidig anerkendelse og regulerer den europæiske beskyttelsesordre for at sikre, at de foranstaltninger, der træffes for at beskytte en person mod forbrydelser, der kan bringe vedkommendes liv, fysiske eller psykiske integritet, værdighed, personlige frihed eller seksuelle integritet i fare, opretholdes, selv om den pågældende flytter til en anden medlemsstat. I direktivet præciseres det, at en europæisk beskyttelsesordre kun kan udstedes, hvis der allerede er indført en beskyttelsesforanstaltning i den udstedende stat, som pålægger den person, der udgør en fare, et eller flere af følgende forbud eller restriktioner: forbud mod at opholde sig på bestemte steder eller i visse definerede områder, hvor den person, der er omfattet af beskyttelsesforanstaltningen, bor eller færdes; forbud mod eller regulering af kontakt med den person, der er omfattet af beskyttelsesforanstaltningen; forbud mod at komme nærmere den person, der er omfattet af en beskyttelsesforanstaltning, end en vis afstand, eller en vis regulering af spørgsmålet. Hvis den kompetente myndighed i den fuldbyrdende medlemsstat modtager en europæisk beskyttelsesordre, skal den anerkende den "uden unødig forsinkelse" og træffe de foranstaltninger, der ville være blevet indført efter dens nationale lovgivning i et tilsvarende tilfælde for at beskytte den pågældende person.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis gerningsmanden bliver dømt?

Når domsforhandlingerne er afsluttet, udfærdiger og underskriver retsformanden domskonklusionen og udfærdiger en kortfattet fremstilling af de faktiske og retlige forhold, som dommen bygger på. Den dispositive del af dommen oplæses ved et offentligt retsmøde. For de parter, der er til stede ved retsmødet, eller som må betragtes som sådanne, skal oplæsningen af den kortfattede fremstilling og domskonklusionerne betragtes som en forkyndelse af dommen. Dommeren afsiger dom, hvis den formodede gerningsmand uden for enhver rimelig tvivl kendes skyldig i den forbrydelse, vedkommende er anklaget for. Ved dommen fastsætter dommeren straffen og eventuelle sikringsforanstaltninger. Hvis den dømte er insolvent, vil dommeren idømme den person, der har det civilretlige ansvar, pligt til at betale bøden. I dommen bestemmes det også, at domfældte skal betale sagens omkostninger. Dommeren kan afsige kendelse om offentliggørelse af dommen i aviserne, hvis den civile part anmoder om det, og dette sker for domfældtes og om nødvendigt også den civilretligt ansvarliges regning.

Dommen indeholder:

  1. den indledende formulering "På det italienske folks vegne" og navnet på den myndighed, der afsiger dommen
  2. personoplysninger om anklagedes eller andre oplysninger, der gør det muligt at identificere vedkommende, samt oplysninger om andre private parter
  3. anklagepunkterne
  4. parternes konklusioner
  5. en kortfattet fremstilling af de faktiske og retlige forhold, som dommen er baseret på, med angivelse af, hvilke beviser afgørelsen er baseret på, og en redegørelse for, hvorfor dommeren mener, at beviserne for det modsatte ikke er troværdige
  6. den dispositive del med angivelse af, hvilke artikler i lovgivningen der er anvendt
  7. dato og dommerens underskrift.

Dommen afleveres hos justitskontoret efter offentliggørelsen. Hvis den ikke offentliggøres inden for 30 dage eller en anden frist på højst 90 dage fra afsigelsen, får anklagemyndigheden meddelelse, at den er afleveret, og den meddeles til de private parter, der har mulighed for at anke den, samt til tiltaltes advokat på det tidspunkt, hvor dommen afleveres.

Bliver jeg underrettet, hvis gerningsmanden løslades (herunder før tid eller på prøve) eller flygter fra fængslet?

Ifølge artikel 90b i strafferetsplejeloven skal du som offer for fysisk vold, hvis du har anmodet herom, straks underrettes, hvis der træffes afgørelse om løsladelse, hvis frihedsberøvelsen ophører, eller hvis den anklagede eller domfældte undslipper eller den fængslede flygter.

Bliver jeg inddraget i afgørelser om løsladelse eller løsladelse under tilsyn? Kan jeg f.eks. fremsætte erklæringer eller appellere sådanne afgørelser?

Det er ikke praksis at høre ofre forud for sådanne afgørelser.

Sidste opdatering: 13/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.