Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

Hvad er proceduren for at anlægge et erstatningskrav mod gerningsmanden (f.eks. retlig procedure, civil procedure, indtræden som civil part)?

Hvis der er begået en forbrydelse, og der afsiges dom som følge heraf, betyder det, at ofret har ret til erstatning for den skade, vedkommende har lidt. Ifølge loven kan du opnå erstatning på to måder:

  • du kan indtræde som civil part i straffesagen mod skadevolderen
  • du kan anlægge et selvstændigt civilt søgsmål.

Valget er op til dig, idet lovgiveren har opretholdt sondringen mellem de to procedurer: den strafferetlige procedure og den civile procedure.

Det er først efter anmodning om retsforfølgelse eller retsforfølgelsen (ved domsforhandlingen), at du bistået af en advokat kan indtræde som civil part og dermed blive part i sagen med alle de garantier, som forsvaret er omfattet af. Med domfældelsen tildeler dommeren i straffesager den civile part et såkaldt "foreløbigt" beløb, der forfalder med det samme, idet afgørelsen om den fulde og endelige erstatning henvises til den civile retssag, der skal anlægges, efter at dommen i straffesagen har fået retskraft.

I stedet for at indtræde som civil part kan du anlægge en selvstændig civil retssag for at kræve erstatning for de skader, som gerningsmandens adfærd har forvoldt.

Retten har dømt den anklagede til at betale mig erstatning. Hvordan kan jeg tvinge vedkommende til at betale?

Når dommeren dømmer den anklagede til at betale erstatning til dig, der er indtrådt som civil part, har han tre muligheder: han kan tilkende skadeserstatning, idømme generel betaling af en erstatning eller idømme betaling af et forskud. 
For offeret er det bedste, at dommeren tilkender fuld skadeserstatning: I dette tilfælde er det muligt at forkynde dommen og betalingskravet (en betalingspåmindelse, som skal gå forud for indledningen af tvangsinddrivelsesproceduren) for den domfældte, hvorved denne tilpligtes at betale det skyldige beløb. Dette udgør samtidig det første nødvendige skridt med henblik på tvangsinddrivelse i tilfælde af fortsat manglende betaling (en procedure, hvor det altid tilrådes at foretage en foreløbig undersøgelse af, hvilke formuegoder der vil kunne gøres udlæg i).

Medmindre dommen om betaling af skadeserstatning udtrykkeligt erklæres foreløbigt eksigibel, er tvangsfuldbyrdelsen dog betinget af, at dommen ikke kan genkaldes, dvs. at den ikke appelleres inden for de fastsatte frister.

Betalingspåbuddet kan forkyndes på samme tid som dommen, selv om sidstnævnte indeholder krav om betaling af et forskud, som i øvrigt altid vil blive erklæret umiddelbart eksigibelt. Forskuddet dækker dog ikke altid offerets krav, og hvis du anser forskuddet for utilstrækkeligt, kan du anlægge en selvstændig civil retssag for at få fastsat den resterende erstatning og opnå en ny, selvstændig domfældelse af gerningsmanden.

Endelig er den civile sag altid nødvendig i den tredje hypotese, nemlig når dommeren i straffesager blot har dømt den anklagede til at betale skadeserstatning generelt uden at fastsætte beløbet på grund af mangel på tilstrækkelige beviser herfor.

Kan staten udbetale et forskud, hvis den skyldige ikke betaler? På hvilke betingelser?

I henhold til direktiv 2004/80/EF, som gennemføres i Italien med ovennævnte foranstaltninger, skal staten sikre en rimelig og passende erstatning (eller i det mindste en kompensation) til italienske og udenlandske statsborgere, der har været ofre for forsætlige og voldelige forbrydelser (mord, forsætlig legemsbeskadigelse, seksuel vold) begået på italiensk område, og når gerningsmanden til forbrydelsen ikke er blevet identificeret eller har unddraget sig retsforfølgelse, eller under alle omstændigheder når den pågældende ikke råder over de økonomiske ressourcer til at yde de forurettede eller, i tilfælde af død, vedkommendes slægtninge, erstatning for de forvoldte skader.

Har jeg ret til erstatning fra staten?

(se ovenfor)

Har jeg ret til erstatning, hvis den tiltalte ikke dømmes?

Hvis tiltalte frifindes i straffesagen, forhindrer det dig ikke i at fremsætte krav om erstatning i en civil retssag, medmindre du er indtrådt som civil part.

Har jeg ret til et forskud, mens jeg afventer en afgørelse om mit erstatningskrav?

Når offeret er indtrådt som civil part i en straffesag ved at indgive en anmodning om tilbagelevering og godtgørelse for den skade, vedkommende har lidt, træffer dommeren ligeledes afgørelse om det civilretlige krav, når han afsiger dommen i henhold til den tidligere artikel 533 i strafferetsplejeloven. Hvis der kun fremlægges beviser for forekomsten af den skade, som forbrydelsen har forårsaget, men ikke dens omfang, afsiger dommeren en generel dom om det civilretlige ansvar og henviser parterne til den dommer, der træffer afgørelse i civilsager, med henblik på betaling af skadeserstatning i henhold til artikel 539 i strafferetsplejeloven. Den civile part kan imidlertid altid anmode dommeren i straffesagen om at fastsætte et forskud inden for rammerne af de skader, der vurderes at foreligge beviser for. Ved en afgørelsen om betaling af en foreløbig erstatning pålægges den anklagede og den civilretligt ansvarlige at betale et beløb som erstatning for skaden, inden skadens omfang er endeligt fastlagt, og denne afgørelse er umiddelbart eksigibel. Der er tale om en ordning, der på parternes udtrykkelige anmodning berettiger, at skyldneren dømmes til at betale et forskud, når dommeren mener, at der foreligger et konkret bevis for gældens eksistens inden for rammerne af det beløb, som forskuddet vedrører. I forbindelse med en straffesag er det faktisk heller ikke nødvendigt, med henblik på betalingen af forskuddet, at fremlægge dokumentation for skadens omfang, idet der hersker tilstrækkelig vished om, at det krævede beløb svarer til skadens omfang (Cass. pen. nr. 12634/2001).

Sidste opdatering: 13/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.