Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

Jeg har været udsat for en forbrydelse – hvor kan jeg henvende mig for at få hjælp og bistand?

Så snart du kommer i kontakt med den kompetente myndighed, får du oplysninger om behandlingsfaciliteter i området, modtagecentre, voldsforebyggelsescentre og krisecentre. Hvis der er mindreårige blandt ofrene, skal der sendes en meddelelse til ungdomsdomstolen, som så vil vurdere situationen og de beskyttelsesforanstaltninger, der skal gennemføres. Hvis du anmoder om det, skal myndighederne til enhver tid sætte dig i kontakt med følgende enheder:

 • Hjælpetjenester for ofre
 • Myndigheder med speciale i retshjælp
 • Advokatsamfundet
 • NGO'er
 • Juridiske klinikker – Retsmedicinske tjenester
 • Offentlige myndigheder, der beskæftiger sig med retshjælp (justitsministeriet, indenrigsministeriet)

Støtteorganisationer for ofre

Ikkestatslige organisationer – Foreninger, der yder juridisk bistand til ofre for forbrydelser

 1. Fagforbund: CGIL – CISL – UIL
 2. Foreningen Libera – 0832 683429-683430
 3. Krisecentret for kvinder i Rom – 06 6840 172006
 4. Forbrugerorganisationer
 5. Det nationale netværk ADA – Foreninger for ældres rettigheder – 06 48907327
 6. Dafne-netværket (hjælp til voldsofre) – 011 5683686

Hotline for ofre for menneskehandel – 800 290 290

Hotline for voldsofre – 1522

Hotline for ofre for forskelsbehandling – 800 90 10 10

Hotline for ofre for mutilering af kønsorganer – 800 300 558

Hotline for ofre for terror og organiseret kriminalitet – 06 46548373 – 06 46548374 – 06 46548375

Hotline for ofre for mafiarelaterede forbrydelser – 800 191 000

Hotline for ofre for afpresning og åger – 800 999 000

Hotline (på alle sprog) til anmeldelse af tilfælde af diskrimination og racisme – 800 90 10 10

Hotline for mindreårige – 114

Er hjælpen til ofre gratis?

Hjælpen er gratis.

Hvilke former for hjælp kan jeg få af staten og de statslige myndigheder?

Strafbare handlinger, der omfatter vold, kan være traumatiserende for ofret, og du kan kontakte de relevante offentlige tjenester under den lokale sundhedsmyndighed (ASL) (såsom familiecentre) og i din bopælskommune (sociale tjenester). Hvis der er mindreårige blandt ofrene, skal der sendes en meddelelse til ungdomsdomstolen, som så vil vurdere situationen og de beskyttelsesforanstaltninger, der skal gennemføres. Hvis du anmoder om det, har politiet (Carabinieri, det statslige politi, kommunale betjente osv.) pligt til til enhver tid at sætte dig i kontakt med de organisationer, der nævnes i dette dokument. Nogle voldsforebyggelsescentre råder over sikrede boliger, hvor du som offer i de mest alvorlige tilfælde kan søge tilflugt for at undgå yderligere voldshandlinger. Hvis du ønsker yderligere information og/eller at komme i kontakt med voldsforebyggelsescentrene i området, kan du også ringe til 1522 – et gratisnummer, der forvaltes af formandskabet for ministerrådet. Hvis du befinder dig i en vanskelig personlig situation, kan du også bede om at blive bistået af en støtteperson ("amministratore di sostegno"), dvs. en person, der arbejder under dommeren for værgemål ved den civile domstol, og som har til opgave at yde gratis bistand til personer, der har svært ved, også midlertidigt, at varetage deres egne interesser. Du kan indgive anmodningen direkte til den civile domstol eller fremlægge dine problemer for de sociale tjenester i din bopælskommune, som så vil underrette anklagemyndigheden for civile anliggender, som kan udfærdige anmodningen vedrørende den person, der har behov for hjælp.

Hvilken type hjælp kan jeg få fra ikkestatslige organisationer?

Ikkestatslige organisationer yder forskellige former for støtte, herunder psykologbistand, midlertidig indkvartering på faciliteter som krisecentre, bistand og juridisk rådgivning, materiel bistand, uddeling af fornødenheder mv.

Sidste opdatering: 13/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.