Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

Man anses for at være offer for en strafbar handling (den forurettede person), hvis man er retmæssig indehaver af det retsgode, der er beskyttet af den strafferetlige bestemmelse, der er blevet overtrådt i form af en strafbar handling efter italiensk ret, dvs. man lider under følgerne af, at det væsentligste gerningsindhold i bestemmelsen er blevet udløst.

Man har lidt et civilretligt tab, hvis man er blevet påført et tab (det være sig et formuetab eller en anden form for tab, der dog under alle omstændigheder skal kunne gøres op i penge) som følge af lovovertrædelsen. Normalt er forurettede og skadelidte den samme person, men det forholder sig ikke altid sådan. Er der f.eks. tale om manddrab, er ofret den dræbte, mens skadelidte er dennes familie, som har adgang til at fremsætte et krav om skadeserstatning.

I sin egenskab af forurettet eller civil part i straffesagen (parte civile) har man en række lovbestemte individuelle rettigheder før, under og efter sagen.

Den strafferetlige procedure i Italien indledes med en forundersøgelse, der udføres af en særlig enhed ved politiet (polizia giudiziaria) og anklagemyndigheden (pubblico ministero). Efter efterforskningens afslutning kan anklagemyndigheden (AM) rejse en straffesag ved at udarbejde et anklageskrift eller henstille til undersøgelsesdommeren, at sagen henlægges. I forbindelse med visse strafbare handlinger kan der kun rejses en straffesag, hvis forurettede indgiver en anmeldelse til politiet eller domstolene (magistratura).

Under sagens behandling i første instans vurderer retten de fremlagte beviser og tager stilling til, om tiltalte er skyldig. Sagen afsluttes med, at retten domfælder eller frifinder vedkommende med mulighed for at indanke dommen for en højere retsinstans.

I sin egenskab af forurettet har man en væsentlig rolle i straffesagen, og man har følgelig en række rettigheder. Man kan deltage i sagen i sin egenskab af offer for forbrydelsen (den forurettede person) uden nogen speciel retlig status, eller indtage en mere aktiv rolle, idet man formelt indtræder som civil part i sagen.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

3 - Mine rettigheder efter retssagen

4 - Erstatning

5 - Ret til støtte og bistand

Sidste opdatering: 13/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.