Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Hvilke oplysninger får jeg af myndighederne (f.eks. politiet eller anklagemyndigheden), efter at lovovertrædelsen er begået, men inden jeg anmelder den?

Politiet eller anklagemyndigheden giver omgående og i henhold til artikel 3-7 i strafferetsplejeloven (Code de procédure pénale) ofret følgende oplysninger på et sprog, som ofret forstår:

 • hvilken form for støtte de kan få og af hvem, herunder, hvor det er relevant, grundlæggende information om adgangen til lægehjælp, enhver specialisthjælp, herunder psykologhjælp, og alternativ indkvartering
 • oplysninger om procedurer for anmeldelse af en forbrydelse og om ofrets rolle i sådanne procedurer
 • oplysninger om, hvordan og på hvilke betingelser ofret kan opnå beskyttelse
 • oplysninger om, hvordan og på hvilke betingelser ofret kan få adgang til advokat og retshjælp efter loven og alle andre former for rådgivning
 • oplysninger om, hvordan og på hvilke betingelser ofret kan opnå beskyttelse
 • hvordan og på hvilke betingelser ofre er berettigede til tolkning og oversættelse
 • oplysninger om procedurer for indgivelse af en klage, hvis ikke ofrets rettigheder respekteres
 • relevante kontaktoplysninger til fremsendelse af oplysninger om ofrets sag
 • oplysninger om muligheder for mægling og genoprettende retfærdighed (justice restaurative)
 • oplysninger om, hvordan og på hvilke betingelser ofret kan få refunderet sine udgifter til deltagelse i straffesagen
 • oplysninger om ofrets ret til en individuel vurdering foretaget af en hjælpetjeneste for ofre for at undersøge, om ofret har behov for særlig behandling for at forebygge, at vedkommende igen bliver offer for en forbrydelse
 • alt efter behov supplerende oplysninger, som ofret om nødvendigt får udleveret i sagens forskellige faser
 • oplysninger om ofrets ret til at lade sig ledsage af en person efter eget valg, når ofret som følge af lovovertrædelsens følgevirkninger har behov for hjælp til at forstå eller gøre sig forståelig.

Du kan også få hjælp og vejledning hos Service d'Accueil et d'Information juridique (kontoret for juridisk rådgivning og information), Service d'Aide aux victimes du Service Central d'Assistance Sociale (den centrale tjeneste for social bistands hjælpetjeneste for ofre) og justitsministeriet.

Jeg bor ikke i den EU-medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået (europæiske statsborgere og statsborgere i tredjelande). Hvordan er mine rettigheder beskyttet?

Hvis ofret er udlænding (europæisk statsborger eller statsborger i et tredjeland), kan det gøre ovenstående rettigheder gældende og få oplyst, hvordan det kan udøve sine rettigheder, når det bor i en anden medlemsstat, dvs. ofrets ret til at anmelde lovovertrædelsen til politimyndighederne i Luxembourg.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis jeg anmelder en forbrydelse?

Ofret har bl.a. ret til:

 • automatisk at blive underrettet om, at ofrets sag henlægges, og grunden hertil
 • at blive underrettet om, at forundersøgelsen er blevet indledt (efter anmodning)
 • at blive underrettet om status i straffesagen (efter anmodning)
 • automatisk at blive underrettet af anklagemyndigheden om datoen for det retsmøde, hvor ofrets sag vil blive pådømt
 • at få oplysninger om alle endelige afgørelser i straffesagen (efter anmodning).

Har jeg ret til gratis tolke- eller oversætterbistand (i min kontakt med politiet eller andre myndigheder eller under efterforskningen og retssagen)?

Som offer eller civil part, der ikke taler eller forstår det sprog, der anvendes i retssagen, har man ret til gratis tolkebistand og gratis oversættelse af de dokumenter, der bliver forkyndt, eller som ofret har ret til indsigt i, til et sprog, ofret forstår.

Hvad gør myndighederne for at sikre, at jeg forstår dem og kan gøre mig forståelig (hvis jeg er barn, hvis jeg er handicappet)?

Hvis ikke ofret forstår det sprog, der anvendes i retssagen, har det ret til gratis tolkebistand. Hvis ofret er tale- eller hørehæmmet, bistås det af en tegnsprogstolk eller en hvilken som helst anden kvalificeret person, der behersker et sprog, en metode eller udstyr, der gør det muligt at kommunikere med den pågældende.

Hvis ofret er mindreårigt, har det ret til at blive ledsaget af sin værge eller af en person efter eget valg.

Hjælpetjenester for ofre

Hvem tilbyder ofrene hjælp?

Ofret har ret til bistand fra forskellige hjælpetjenester for ofre. Bistanden tilbydes af staten via statsadvokaturens centrale hjælpetjeneste, som modtager ofret og yder gratis social, psykologisk og juridisk bistand. Der findes også ngo'er, som yder hjælp til ofre, herunder til kvinder og børn, som har været udsat for vold, sårbare personer osv.

Underretter politiet mig spontant om hjælpetjenesterne for ofre?

Det er politiets pligt at oplyse ofret om dets rettigheder og lede ofret videre til hjælpeorganisationerne for ofre. Politiet har pligt til systematisk at udlevere folderen "Informations et aide aux victimes" (oplysninger og hjælp til ofre) (http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/flyer-aide-victime-fr.pdf), der findes på luxembourgsk, fransk, tysk, engelsk og portugisisk, og et informationsblad "Infodroit" (oplysninger om rettigheder) (http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/infodroit-victime.pdf).

Hvordan er mit privatliv beskyttet?

Ofres privatliv er beskyttet i henhold til den luxembourgske forfatning. I artikel 11, stk. 3, fastsættes det, at staten garanterer privatlivets fred med forbehold af de undtagelser, der er fastsat ved lov.

Politi og retsvæsen er forpligtet til at yde ofret beskyttelse i tilfælde af trusler eller hævnaktioner fra bl.a. gerningsmandens side. Denne beskyttelse skal kunne ydes, så snart efterforskningen indledes, og så længe den varer. Ofret har ligeledes ret til beskyttelse mod alle former for krænkelse af privatlivets fred, under alle omstændigheder umiddelbart efter forbrydelsen.

Skal jeg anmelde forbrydelsen, før jeg kan nyde godt af hjælpen til ofre?

Hjælpetjenester for ofre er for alle ofre (børn, unge, voksne), hvis mentale og/eller fysiske sundhedstilstand er blevet svækket som følge af en forbrydelse. Teamet tilbyder psykologisk og psykoterapeutisk støtte, oplyser ofrene om deres rettigheder og kan ledsage dem under retssagen. Tjenesten tilbyder endvidere en terapigruppe for ofre for vold i hjemmet. Derudover tilbyder tjenesten hjælp til alle, der som følge af deres forhold til ofret har måttet dele ofrets smerte, og til personer, der har været vidne til en forbrydelse. De skal ikke nødvendigvis have anmeldt forbrydelsen for at få adgang til hjælpetjenesten for ofre.

Beskyttelse af min person, hvis jeg er i fare

Hvilke former for beskyttelse findes der?

Varetægtsfængsling af tiltalte

 • hvis forbrydelsen kan straffes med fængsel i mindst to år
 • hvis der er risiko for, at tiltalte begår den samme forbrydelse igen
 • hvis der er risiko for, at tiltalte flygter.

Hvem skal beskytte mig?

Det er luxembourgsk politi, der beskytter ofret.

Evaluerer man min situation for at fastslå, om der er risiko for, at gerningsmanden påfører mig fornyet skade?

De forskellige elementer tages i betragtning, når der træffes beslutning om eventuelt at varetægtsfængsle gerningsmanden.

Hvilken beskyttelse tilbydes særligt sårbare ofre?

Mindreårige ofre har i henhold til artikel 48-1 i strafferetsplejeloven ret til følgende former for beskyttelse:

 • Efter godkendelse fra den offentlige anklager kan vidners og alle mindreåriges vidneforklaringer optages på bånd eller video.
 • Optagelsen finder sted med vidnets eller den mindreåriges samtykke, hvis sidstnævnte har den nødvendige dømmekraft, og ellers efter tilladelse fra den mindreåriges værge. Hvis der er en på behørigt vis fastslået risiko for modstridende interesser mellem den mindreåriges værge og den mindreårige selv, kan optagelsen kun finde sted med ad hoc-værgens samtykke, hvis en sådan er udpeget for den mindreårige, eller, hvis der ikke er udpeget nogen ad hoc-værge, med den offentlige anklagers udtrykkelige og behørigt begrundede tilladelse.
 • Når en mindreårig har været udsat for hændelser, der er omfattet af straffelovens artikel 354-360, 364, 365, 372-379, 382-1 og 382-2, 385, 393, 394, 397, 398-405, 410-1, 410-2 og 442-1, eller når en mindreårig er vidne til hændelser, der er omfattet af straffelovens artikel 393-397 og 400-401bis, optages vidneforklaringen uanset ovenstående på den måde, der fremgår af punkt 1, medmindre den offentlige anklager beslutter, at denne fremgangsmåde ikke skal anvendes, hvis den mindreårige eller dennes værge eller eventuelt den mindreåriges ad hoc-værge gør indsigelse mod en sådan optagelse.
 • Optagelsen fungerer som bevismiddel. Originaloptagelsen forsegles. Kopierne registreres og tilføjes sagsakterne. Parterne og en sagkyndig kan lytte til og gennemse optagelserne, uden at den mindreårige behøver at være til stede, efter tilladelse fra den offentlige anklager og på det sted, denne fastsætter.
 • Alle mindreårige, jf. punkt 3, har ret til at blive ledsaget af en voksen efter eget valg, når den mindreårige skal afgive forklaring, medmindre den offentlige anklager træffer anden afgørelse for at varetage den mindreåriges interesser eller sikre, at sandheden kommer frem.

Ofre for menneskehandel eller vold i hjemmet ydes under visse omstændigheder særlig beskyttelse.

Jeg er mindreårig – har jeg særlige rettigheder?

Hvis ofret er mindreårigt, har det en række supplerende rettigheder:

 • I forbindelse med lovovertrædelser såsom blufærdighedskrænkelse, voldtægt, menneskehandel, seksuelle overgreb, drab, der ikke betegnes som mord, forsætlig legemsbeskadigelse, misbrug og "drugging", der er begået mod ofret, har ofret ret til at få den frist, hvorefter retsforfølgning ikke længere er mulig, til først at løbe fra det tidspunkt, hvor ofret fylder 18 år.
 • Når ofrets interesser ikke kan beskyttes fuldstændigt af mindst én af ofrets værger, har ofret ret til bistand fra en særlig repræsentant, en såkaldt ad hoc-værge, der udpeges af den offentlige anklager eller undersøgelsesdommeren. Denne særlige repræsentant varetager ofrets interesser og udøver dets rettigheder som civil part.
 • Ofret har ret til at blive underrettet om straffesagens indledning og om dets ret til at indtræde som civil part ved sin værge eller ad hoc-værge.
 • Ofret har efter godkendelse fra den offentlige anklager og med ofrets eller værgens eller ad hoc-værgens samtykke ret til, at ofrets vidneforklaring optages på bånd eller video, så ofret slipper for at skulle forklare det samme igen og igen under retssagen, hvilket kan være traumatiserende. En sådan optagelse er obligatorisk i forbindelse med forbrydelser som blufærdighedskrænkelse eller voldtægt, prostitution, udnyttelse og menneskehandel, mord, forsætligt manddrab og legemsbeskadigelse, medmindre den offentlige anklager træffer anden afgørelse på grundlag af en indsigelse fra ofret eller dets repræsentant.
 • Ofret har ret til at blive ledsaget af sin værge eller af en person efter eget valg, når det skal afgive forklaring.

En af mine nærmeste er død som følge af forbrydelsen – hvilke rettigheder har jeg?

Hvis en af ens nærmeste er død som følge af en forbrydelse, og man føler, man har lidt skade, har man ret til at fremsætte et civilt krav for den kompetente undersøgelsesdommer.

I dette tilfælde har man bl.a. ret til:

 • at kræve erstatning af tiltalte
 • at deltage i den forundersøgelse, som undersøgelsesdommeren foretager
 • at anmode undersøgelsesdommeren om, at der foretages yderligere undersøgelser
 • at indgive en klage til en afdeling ved retten over visse undersøgelser, der har indvirkning på ens civilretlige interesser
 • kun at afgive forklaring, hvis man ønsker det
 • at møde gerningsmanden, hvis det er nødvendigt
 • at få adgang til sagsakterne på undersøgelsesdommerens kontor efter den første afhøring af tiltalte og én dag før hver undersøgelsesforanstaltning, hvor juridisk bistand er nødvendig
 • at anmode undersøgelsesdommeren om en kopi af sagsakterne, når forundersøgelsen er afsluttet
 • at anmode om en udtalelse fra en sagkyndig, om afhøring af vidner og om tilbagelevering af beslaglagte ejendele
 • at deltage i undersøgelser på gerningsstedet.

En af mine nærmeste har været udsat for en forbrydelse – hvilke rettigheder har jeg?

En tredjemand, som er berørt af en forbrydelse begået mod en af dennes nærmeste, har ret til:

 • at anmode anklagemyndigheden om en kopi af den protokol, der vedrører den hændelse, som den pågældende tredjemand er berørt af
 • automatisk at blive underrettet af anklagemyndigheden om datoen for det retsmøde, hvor sagen vil blive pådømt
 • at anmode justitskontoret ved den relevante afdeling af distriktsdomstolen eller politiretten om den dom, der er blevet afsagt i sagen.

Er der mulighed for mægling? På hvilke betingelser? Er jeg i sikkerhed under mæglingsproceduren?

Mægling i straffesager er et alternativ til strafferetlig forfølgning, som i princippet gør det muligt at bilægge en tvist uden domstolenes mellemkomst. Mægling mellem gerningsmanden og dig er kun mulig, før straffesagen indledes. Den offentlige anklager kan vælge at indlede en mæglingsprocedure, hvis han mener, at en sådan foranstaltning kan genoprette den skade, som du har lidt, gøre en ende på de problemer, som forbrydelsen har forårsaget, eller være med til at få rehabiliteret gerningsmanden. Mægling er udelukket, hvis gerningsmanden bor sammen med ofret. Dette alternativ kræver gerningsmandens og ofrets samtykke.

Hvor kan jeg finde oplysninger om mine rettigheder?

I strafferetsplejeloven på Legilux.

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale
Sidste opdatering: 05/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.