Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Hvordan kan jeg deltage i retssagen?

Hvad er mine rettigheder som vidne?

Jeg er mindreårig. Har jeg yderligere rettigheder?

Kan jeg få juridisk bistand?

Hvordan kan jeg modtage beskyttelse, hvis jeg er i fare?

Hvordan kan jeg kræve erstatning af gerningsmanden eller modtage godtgørelse fra staten?

Er der muligheder for mægling mellem mig og gerningsmanden?

Jeg er udlænding. Hvordan er mine rettigheder og interesser beskyttet?

Yderligere information

Hvordan kan jeg deltage i retssagen?

Du kan blive inddraget i retssagen som offer uden særlig status og som civil part. Som civil part kan du fremsætte erstatningskrav mod gerningsmanden, og du har flere rettigheder, end du har som offer.

Som offer kan du:

 • få gratis oversættelse af dokumenter og tolkebistand under retsmøder, hvis du ikke behersker det sprog, der anvendes under mødet, deltage i alle åbne retsmøder, deltage i lukkede retsmøder, hvis du indkaldes som vidne (du er kun forpligtet til at være til stede, når du skal vidne)
 • blive indkaldt som vidne under det retsmøde, hvor de mundtlige forklaringer afgives – du modtager en skriftlig stævning fra den offentlige anklager, og du skal svare på de spørgsmål, som dommeren og forsvarsadvokaterne stiller
 • få en gratis kopi af dit vidneudsagn straks eller inden for én måned efter retsmødet
 • få advokatbistand
 • få bistand fra støtteorganisationer for ofre
 • fremsætte et civilt krav i forbindelse med retssagen, før anklageskriftet foreligger fra den offentlige anklager.

Når du fremsætter et civilt krav:

 • modtager du en skriftlig indkaldelse til det retsmøde, hvor de mundtlige forklaringer afgives
 • har du ret til at deltage i alle åbne og lukkede retsmøder – du er forpligtet til at være til stede for at fremlægge din sag, og du afgiver normalt din forklaring, efter at vidnerne har afgivet deres
 • kan du selv fremsætte mundtlige indlæg i sagen, der vedrører dit civile krav, og afgive forklaring om sagens fakta. Din advokat udspørger de sagkyndige og forsvarets vidner
 • har du ret til at få en kopi af sagsakterne gennem din advokat for at kunne forberede dig på retssagen

Hvad er mine rettigheder som vidne?

Når du indkaldes som vidne under en retssag, skal du deltage i retsmødet og fortælle dommeren alt, hvad du ved om den pågældende hændelse.

Under retssagen sidder du bagest i retslokalet for at undgå direkte kontakt med den eller de tiltalte.

Du kan som vidne anmode om at få dine udgifter i forbindelse med vidneudsagnet godtgjort.

Jeg er mindreårig. Har jeg yderligere rettigheder?

Hvis du er mindreårig, har du nogle yderligere rettigheder:

 • Hvis dine interesser ikke kan beskyttes fuldstændigt af mindst én af dine advokater, har du ret til bistand fra en værge, der varetager dine interesser og udøver dine rettigheder som civil part.
 • Du har ret til at blive ledsaget af en voksen (efter eget valg) til retsmøderne.

Kan jeg få juridisk bistand?

Hvis du ikke selv har tilstrækkelige økonomiske midler, har du ret til gratis retshjælp, der organiseres af advokatsamfundet i Luxembourg, hvis du ønsker det, og hvis du er:

 • luxembourgsk statsborger
 • udenlandsk statsborger med bopælsret i Luxembourg
 • borger i en EU-medlemsstat
 • tredjelandsstatsborger med ret til juridisk bistand i Luxembourg i overensstemmelse med en international traktat.

Dine midler bestemmes på grundlag af din bruttoindkomst og indkomsten hos husstandens øvrige medlemmer. Ud over din svære økonomiske situation kan din sociale, familiemæssige eller materielle situation også være så alvorlig, at du kan få adgang til juridisk bistand.

Hvordan kan jeg modtage beskyttelse, hvis jeg er i fare?

Der findes ingen særlige beskyttelsesforanstaltninger under retssagen.

Under retsmøderne sidder den tiltalte tæt på advokaterne, mens du som vidne eller civil part sidder bagest i retslokalet, så der ikke er direkte kontakt mellem dig og den tiltalte.

Hvordan kan jeg kræve erstatning af gerningsmanden eller modtage godtgørelse fra staten?

For at kunne fremsætte erstatningskrav over for gerningsmanden, skal du fremsætte et civilt krav i forbindelse med retssagen. Hvis du ønsker at fremsætte et civilt krav under retsmødet, skal du gøre det ved hjælp af en erklæring, der underskrives af såvel dig som justitssekretæren, eller ved at indsende en erklæring til retten. Under de mundtlige forklaringer skal du og din advokat fremsætte argumenter for, at den tiltalte idømmes en straf, og for, at du får erstatning for den skade, du har lidt.

Du kan også kræve erstatning fra staten. Se faktabladet om erstatning til ofre for forbrydelser i Luxembourg (på engelsk, fransk, tysk og andre sprog) på det Europæiske Retlige Netværk.

Er der muligheder for mægling mellem mig og gerningsmanden?

Mægling er ikke mulig, når først straffesagen er anlagt.

Jeg er udlænding. Hvordan er mine rettigheder og interesser beskyttet?

Hvis du er udlænding, har du yderligere følgende rettigheder:

 • ret til gratis tolkebistand, hvis du ikke taler nogen af de officielle sprog i Luxembourg, dvs. luxembourgsk, fransk og tysk
 • ret til gratis juridisk bistand, hvis du ikke har tilstrækkelige økonomiske midler til rådighed, og du er udenlandsk statsborger med bopælsret i Luxembourg, statsborger i en EU-medlemsstat eller tredjelandsstatsborger med ret til juridisk bistand i Luxembourg i overensstemmelse med en udenlandsk traktat.

Yderligere information:

 • Den luxembourgske strafferetsplejelov (Code d’Instruction Criminelle) – på fransk
 • Lov af 12. marts 1984 om erstatning til ofre for voldsforbrydelser med legemsbeskadigelse til følge og om straf for svigagtig insolvens (Loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse) – på fransk
Sidste opdatering: 08/11/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.