Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Du betragtes som offer for en forbrydelse, hvis du er skadelidt, dvs. hvis du er kommet til skade, eller dine ejendele er blevet beskadiget eller stjålet osv., som følge af en hændelse, der udgør en forbrydelse i henhold til national lovgivning. Som offer for en forbrydelse har du visse lovmæssige rettigheder før, under og efter retssagen.

Straffesager i Luxembourg består af to faser: efterforskning og retssag. Efterforskningen foretages normalt af politiet og/eller en undersøgelsesdommer. Når efterforskningen er afsluttet, sendes sagen til chambre du conseil du tribunal (distriktsdomstolens undersøgelseskammer). Her afgøres det, om sagen skal henvises til en domstol, eller om den skal afsluttes allerede i denne fase.

Hvis sagen ender i retten, foretager den pågældende domstol en høring for at undersøge de indsamlede beviser og afgøre, om gerningsmanden er skyldig eller ej. Hvis gerningsmanden kendes skyldig, idømmes han en straf. Hvis de indsamlede beviser ikke er tilstrækkelige til at kende den anklagede skyldig, bliver vedkommende frifundet.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

3 - Mine rettigheder efter retssagen

4 - Erstatning

5 - Ret til støtte og bistand

Sidste opdatering: 05/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.