Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

Hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Hvis du har været offer for en strafbar handling, kan du melde det til politiet, men den kan også anmeldes af en ægtefælle, forældre, børn, søskende eller værger. Du kan ligeledes fortælle det til politiet, hvis du har fået kendskab til en strafbar handling, også selv om du ikke selv er offeret.

Du kan anmelde en strafbar handling på nærmeste politistation eller ringe til alarmnummer 112 i situationer, der kræver øjeblikkelig hjælp, du kan indgive en skriftlig anmeldelse til politistationen eller sende den pr. brev. Hvis du beslutter dig for at indgive en skriftlig anmeldelse, kan du selv udforme den eller få hjælp til det hos en advokat. Der findes ikke en fast anmeldelsesblanket. Anmeldelsen skrives normalt på engelsk eller maltesisk, men hvis du ikke forstår eller taler et af disse sprog, har du ret til at skrive den på et sprog, som du forstår, eller til at få hjælp af en oversætter. Du skal angive dine personoplysninger. I princippet accepteres anonyme klager, men politiet behandler dem kun, hvis der er tale om en meget alvorlig forbrydelse.

Der er ingen forældelsesfrist for anmeldelse af en strafbar handling. Loven fastsætter dog, at hvis der er gået et vist tidsrum siden den strafbare handling, er det ikke længere muligt at retsforfølge gerningsmanden. Tidsrummet afhænger af den strafbare handlings art og varierer fra tre måneder for de mindst alvorlige overtrædelser (f.eks. verbale fornærmelser) til 20 år for særligt alvorlige forbrydelser (f.eks. manddrab). Efter denne periode kan du stadig anmelde den strafbare handling, men politiet vil ikke efterforske sagen. Selv hvis sagen bliver efterforsket, vil retten frifinde gerningsmanden.

Hvis der er tale om visse mindre lovovertrædelser, skal du foretage en særlig anmeldelse til politiet. Det drejer sig om tilfælde, hvor politiet ikke kan indlede en undersøgelse, hvis der ikke er indgivet en klage. Klager indgives normalt, men ikke nødvendigvis, skriftligt. Du kan bede om hjælp fra en advokat til at udarbejde din klage. Din klage skal indeholde følgende: dine personoplysninger (navn, adresse og cpr-nummer), oplysninger om gerningsmanden, en beskrivelse af de faktiske omstændigheder og en liste over vidner (med adresse), som politiet kan afhøre. Det anbefales også, men er ikke obligatorisk, at du henviser til den lovbestemmelse, som du mener, at gerningsmanden har overtrådt.

Hvordan kan jeg følge med i, hvad der sker i sagen?

Når du anmelder en strafbar handling, får du et referencenummer. Dette nummer kan du bruge til at følge sagens videre forløb. I praksis kan du også bruge anmeldelsesdatoen. Du kan få oplysninger om efterforskningen på politistationen eller telefonisk.

Kan jeg få retshjælp (under efterforskningen eller retssagen)? På hvilke betingelser?

Ofre for strafbare handlinger har ret til retshjælp.

Kan jeg få refunderet mine udgifter (til deltagelse i efterforskningen/retssagen)? På hvilke betingelser?

Ja, du kan ansøge om godtgørelse af udgifter.

Har jeg mulighed for at klage, hvis min sag ikke kommer for retten?

Hvis det efter politiets efterforskning bliver besluttet at henlægge sagen uden at gå rettens vej, kan du som offer appellere denne afgørelse til appelretten, Qorti tal-Maġistrati. Retten vil bede dig under ed bekræfte de oplysninger, du har angivet i din anmeldelse, og bede dig erklære, at du er rede til at afgive vidneforklaring for en domstol. Du skal også betale et beløb, som retten fastsætter, så der er sikkerhed for, at du virkelig har til hensigt at anlægge sag mod gerningsmanden. Retten undersøger sagens akter, og hvis den finder dem fyldestgørende, bestemmer den, at politiet skal gå videre med sagen.

Kan jeg deltage i retssagen?

Du kan deltage i proceduren som civil part. Det forudsætter, at du indgiver en begæring herom til den kompetente domstol. Retten behandler din begæring og afgør, om du kan indgå i sagen som civil part. Som civil part har du ret til at deltage i alle retsmøder, også lukkede retsmøder, og også selv om du bliver afhørt som vidne i sagen.

Hvilken officiel rolle har jeg i retssystemet? Er jeg f.eks. offer, vidne, civil part eller privat anklager, eller kan jeg indtræde som sådan(t) i sagen?

Du kan være vidne eller civil part, se ovenfor.

Hvilke rettigheder og forpligtelser har jeg?

Dine rettigheder og pligter under retssagen afhænger af, hvilken ret der behandler din sag:

  • hvis din sag behandles af en polititjenestemand i Qorti tal-Maġistrati, har du næsten samme rettigheder som sagsøgte: du eller din advokat kan føre bevis i retten, indkalde vidner til krydsforhør (ved at stille spørgsmål via polititjenestemanden) osv.
  • hvis det er (en repræsentant for) anklagemyndigheden eller en anklager ved straffedomstolen, der behandler sagen, kan du kun deltage i retsmødet og fremlægge bevis for den strafbare handling, hvis juryen finder den tiltalte skyldig.

Kan jeg fremsætte erklæringer eller bevismateriale under retssagen? På hvilke betingelser?

Da du er offer i sagen, bliver du sandsynligvis indkaldt som vidne til den strafbare handling.

Hvilke oplysninger får jeg under retssagen?

Du har ret til at blive informeret om forløbet i straffesagen og om den endelige dom.

Har jeg adgang til de retslige dokumenter?

Som civil part har du adgang til retslige dokumenter.

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.