Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

Hvilken fremgangsmåde skal jeg følge for at søge om erstatning fra gerningsmanden? (f.eks. intervention i retssagen, civilt søgsmål, indtrædelse som civil part)

Den procedure, der skal følges, hvis man ønsker erstatning fra gerningsmanden, består i at indlede et civilt erstatningssøgsmål mod den pågældende, medmindre straffedomstolen allerede har udstedt en betalingsordre, der forpligter gerningsmanden til at yde erstatning til offeret.

Retten har dømt gerningsmanden til at betale erstatning eller en kompensation. Hvordan kan jeg få gerningsmanden til at betale beløbet?

Hvis der er afsagt en sådan kendelse, har du ret til at få den fuldbyrdet, på samme måde som hvis du har vundet sagen ved civildomstolen. Det betyder, at du endog kan anmode om en kendelse om udlæg eller beslaglæggelse.

Kan staten udbetale erstatningen som forskudsbetaling, hvis gerningsmanden nægter at betale? På hvilke betingelser?

Hvis gerningsmanden ikke betaler, kan myndighederne udbetale et forskud til offeret på visse betingelser, som fastlægges af anklagemyndigheden.

Har jeg ret til erstatning fra statens side?

Ja, du har ret til erstatning fra staten i henhold til ordningen for erstatning for skader relateret til kriminalitet.

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Elektronisk formular: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Har jeg ret til erstatning, hvis gerningsmanden ikke kendes skyldig?

Du har ret til erstatning, selv om gerningsmanden ikke er dømt eller ikke er kendt.

Har jeg ret til økonomisk støtte, mens jeg venter på, at der træffes en afgørelse i min erstatningssag?

Undtagelsesvis kan du få udbetalt et beløb i en nødsituation, indtil der er truffet endelig afgørelse om erstatningen.

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.