På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Nordirland

Indholdet er leveret af
Nordirland

Kan jeg appellere afgørelsen?

Ofre har ikke ret til at appellere rettens dom over gerningsmanden, heller ikke for så vidt angår strafudmålingen.

Hvad er mine rettigheder efter, at dommen er blevet afsagt?

Efter retssagen har du ret til at:

 • få de udgifter betalt, som den offentlige anklagemyndighed (PPS) måtte have besluttet, at du har ret til, hvis du har afgivet forklaring i retten
 • blive informeret af afdelingen for offer- og vidnepleje (Victim and Witness Care Unit) om udfaldet af retssagen, inkl. et kort resumé af afgørelsens præmisser, hvis dette er til rådighed
 • få vejledning af afdelingen for offer- og vidnepleje vedrørende støttetjenester for ofre (victim support services), hvor det er relevant, og hvor disse er til rådighed.

(i) Hvis der indgives en begæring til Crown Court om at appellere en dom eller strafudmåling fra Magistrates' Court.

Du har ret til at modtage følgende oplysninger fra afdelingen for offer- og vidnepleje:

 • indsendte appelskrifter
 • dato, klokkeslæt og sted for retsmøder
 • resultatet af appelsagen, herunder eventuelle ændringer af den oprindelige dom.

Du har også ret til at:

 • vente og tage plads i et område, der er adskilt fra appellanten og dennes familie og venner. Retten vil sikre, at dette så vidt muligt kan arrangeres
 • få en kontaktperson ved Crown Court
 • modtage information om tjenester til støtte af ofre (victim support services), hvor disse er relevante og til rådighed.

(ii) Hvis der indgives en begæring om at appellere en dom eller strafudmålingen heri til Court of Appeal, eller en begæring eller appel indgives til UK Supreme Court (Det Forenede Kongerigets højesteret) for så vidt angår et retligt spørgsmål.

Du har ret til at modtage følgende oplysninger af afdelingen for offer- og vidnepleje:

 • få besked, om hvorvidt appellanten har fået adgang til at appellere sagen
 • modtage oplysninger om dato, klokkeslæt og sted for et eventuelt retsmøde
 • få besked, om appellanten skal løslades for mod kaution, indtil appelsagen kan behandles, eller om kautionsbetingelserne har ændret sig
 • modtage en opdatering om eventuelle ændringer i datoer for retsmøder
 • få en kontaktperson i Criminal Appeal Office eller hos personalet ved UK Supreme Court.
 • få besked om appelsagens udfald. Dette omfatter også eventuelle ændringer af den oprindelige dom.
 • vente og tage plads i et område, der er adskilt fra appellanten og dennes familie og venner. Domstolspersonalet vil sikre, at dette så vidt muligt kan arrangeres. Det er sjældent, at appellanten deltager i retsmøder ved Supreme Court. Der vil blive truffet særlige foranstaltninger for dig, hvis appellanten er til stede, og du ikke ønsker at sidde inde i retssalen
 • anmode om en kopi fra Criminal Appeal Office eller personalet ved UK Supreme Court af rettens dom i sagen, når den er offentliggjort.

Efter tildeling af appeladgang er du, såfremt du har mistet en nært pårørende, i en relevant sag berettiget til at blive tilbudt et møde med den offentlige anklagemyndighed for at få en forklaring på appellens nærmere karakter og retsprocedurerne.

Kommissionen for genvurdering af straffesager (Criminal Cases Review Commission)

Ved modtagelse af en ansøgning fra en lovovertræder foretager kommissionen for genvurdering af straffesager vurderinger af den dom og den strafudmåling, der er fastsat heri, som følge af lovovertræderens strafbare handling. Kommissionen kan henvise en dom eller en sanktion til fornyet prøvelse, hvis der er fremkommet nye oplysninger eller et nyt argument, der kunne betyde, at dommen hviler på et usikkert grundlag eller strafudmålingen er for lang. Kommissionen modtager ca. 1000 ansøgninger fra dømte personer hvert år og henviser 30-40 sager til fornyet prøvelse. Ved revurderingen af en sag vil kommissionen vurdere den potentielle indvirkning på dig og beslutte, om du bør informeres. Kommissionen vil registrere begrundelsen for sine afgørelser i forbindelse med kontakt med dig og i relevante tilfælde underrette politiet om sine afgørelser.

 • Du har ret til at blive underrettet af kommissionen, hvis den skønner, at der er rimelig udsigt til, at du måtte få besked om en genvurdering.
 • Hvis kommissionen beslutter, at det er hensigtsmæssigt at kontakte dig i løbet af revurderingen, vil den meddele dig, at der er modtaget en ansøgning, og at sagen er under behandling. Efter revurderingen vil kommissionen afgøre, om dommen eller strafudmålingen skal henvises til fornyet prøvelse ved domstolene, og vil underrette dig om sin afgørelse, medmindre du udtrykkeligt har bedt om ikke at blive informeret.
 • Hvis kommissionen beslutter, at det er hensigtsmæssigt at kontakte dig i løbet af revurderingen, men derefter henviser dommen eller strafudmålingen til fornyet prøvelse ved domstolene, antages det, at kommissionen informerer dig om henvisningen.

Har jeg ret til støtte og beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

 • Du har til enhver tid ret til at få adgang til støttetjenester for ofre, uanset om du har anmeldt forbrydelsen eller ej, og efter afslutningen af efterforskningen og straffesagen.

Hvilke oplysninger vil jeg modtage, hvis gerningsmanden bliver dømt?

 • Du har ret til at modtage følgende oplysninger fra afdelingen for offer- og vidnepleje vedrørende den mistænktes straf (hvis der sker domfældelse i sagen). Dette omfatter en kort forklaring om straffens betydning og retsvirkning.
 • Du har ret til at blive henvist til den offentlige anklagemyndighed, der vil besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have om straffen, og som afdelingen for offer- og vidnepleje ikke er i stand til at besvare.
 • Ud over de rettigheder, der er angivet ovenfor, er du i særlige tilfælde også berettiget til at blive tilbudt et møde med en repræsentant for den offentlige anklagemyndighed, som vil forklare den strafudmåling, der har fundet sted. Dette møde finder normalt sted ved retten.

Vil jeg få besked, hvis gerningsmanden bliver løsladt (herunder prøveløsladelse eller betinget løsladelse) eller vedkommende flygter fra fængslet?

Hvis en lovovertræder er idømt en fængselsstraf, er indlagt på en behandlingsinstitution eller under kriminalforsorgens (Probation Board) tilsyn, har du ret til at blive informeret af afdelingen for offer- og vidnepleje med hensyn til en passende informationsordning for ofrene efter domfældelse (post-conviction victim information scheme). Du har også ret til at bede afdelingen for information til ofre (Victim Information Unit) om at give dig visse oplysninger. Denne afdeling, som forvaltes af Nordirlands kriminalforsorg (Probation Board for Northern Ireland), koordinerer en service for individuelle ofre, der dækker alle tre informationsordninger til ofrene. De tre ordninger er informationsordning for ofre ved løsladelse af fanger (PRVIS - Prisoner Release Victim Information Scheme), kriminalforsorgens informationsordning for ofre for Nordirland (Probation Board for Northern Ireland victim information scheme) og informationsordning for mentalt forstyrrede lovovertrædere (mentally disordered offenders victim information scheme). Disse vedrører:

 • unge lovovertrædere, der er dømt til det, der svarer til afsoning på livstid, for en grov forbrydelse eller dømt til forvaring på et center for unge lovovertrædere (Young Offenders Center) af Crown Court, (når den unge gerningsmand bliver 18 år). Fængselsordningen dækker også voksne lovovertrædere (fra 18 år), der er idømt en straf af seks måneder eller derover
 • lovovertrædere, der idømmes en straf med tilsyn af kriminalforsorgen og
 • lovovertrædere, der har fået en behandlingsdom (Hospital Order) tilknyttet restriktioner (Restriction Order).

Informationsordning for ofre ved løsladelse af fanger

Hvis du tilslutter dig den ordning, er du berettiget til at få oplysninger af afdelingen for information til ofre, uden unødig forsinkelse (hvis den har fået oplysninger om en afgørelse eller udfaldet af en sag), om:

 • det år og den måned, hvor en indsat forventes at blive løsladt fra fængslet eller vil være berettiget til at komme i betragtning til at få udgangstilladelse
 • en udgangstilladelse er under overvejelse
 • eventuel afgørelse, der træffes i forbindelse med udgangstilladelse og
 • alle kendte vilkår for den indsattes løsladelse eller eventuel udgangstilladelse og enhver overtrædelse deraf, som resulterer i, at den indsatte sendes tilbage til afsoning, medmindre deling af sådanne oplysninger kunne bringe nogen i fare, eller der er konstateret en risiko for, at lovovertræderen kunne blive bragt i fare på grund af dette.

Hvis indsatte har fået en livstidsdom, en tidsubestemt straf eller en udvidet frihedsstraf, som kommissæren for løsladelse (Parole Commissioner) har til hensigt at løslade, er du berettiget til at blive informeret af afdelingen for information til ofre om, hvornår den indsatte påtænkes løsladt. Du vil også have ret til at fremsætte dine bemærkninger vedrørende løsladelsen til kommissæren for løsladelse via afdelingen for information til ofre, før den indsatte påtænkes løsladt. Du har ret til at blive informeret om den afgørelse kommissæren for løsladelse træffer, og hvis dette er at løslade den indsatte, få besked om hvilke vilkår (licensing arrangements) der gælder.

Du har også ret til at få mulighed for at fremsætte dine bemærkninger til afdelingen for information til ofre eller til at registrere de bekymringer, du har med hensyn til din personlige sikkerhed, og få disse betragtet som en del af vurderingsprocessen, når gerningsmanden ansøger om udgangstilladelse eller speciel løsladelse.

I sjældne tilfælde er det kun muligt at give dig besked, efter løsladelsen har fundet sted. I det meget usandsynlige tilfælde, at en gerningsmand i en sag, hvor du er involveret, undviger fra fængslet, er du berettiget til at blive informeret om dette uden unødig forsinkelse af politiet eller fængselsvæsenet, medmindre deling af denne information kunne bringe nogen i fare, eller der er konstateret en risiko for, at lovovertræderen kunne bringes i fare på grund af dette. Du har også ret til at blive underrettet af politiet eller fængselsvæsenet om eventuelle foranstaltninger, der træffes for at beskytte dig.

Kriminalforsorgen for Nordirlands informationsordning for ofre (Probation Board for Northern Ireland Victim Information Scheme)

Hvis du tilslutter dig denne ordning, er du berettiget til at modtage information fra afdelingen for information til ofre uden unødig forsinkelse (hvor denne har fået besked om en afgørelse eller udfaldet af en sag), om:

 • hvordan sagen skal håndteres
 • typen og længden af tilsynet med lovovertræderen og de generelle vilkår herfor (herunder eventuelle ændringer)
 • eventuelle ekstra betingelser, der gælder for tilsynet, herunder hvis disse varierer
 • antal timer for samfundstjeneste, hvis dette er relevant og
 • eventuelle yderligere sanktioner i forbindelse med sagen.

Du har også ret til at vælge, hvordan du modtager disse oplysninger (f.eks. personlig kontakt, telefonisk eller skriftligt) og for at drøfte eventuelle bekymringer, du måtte have, med en medarbejder fra afdelingen for information til ofre. I visse tilfælde tilbyder afdelingen dig også mulighed for at give udtryk for dine synspunkter og bekymringer i en såkaldt offerrapport, så disse kan tages med i kommissæren for løsladelses overvejelser.

Informationsordning for ofre for mentalt forstyrrede lovovertrædere

Denne ordning giver oplysninger om eventuelle perioder med fravær fra en behandlingsinstitution, som er under overvejelse for en gerningsmand og dennes betingede eller endelige udskrivelse herfra. Hvis du tilslutter dig denne ordning, er du berettiget til at få oplysninger af afdelingen for information til ofre uden unødig forsinkelse (hvis den har fået oplysninger om en afgørelse eller udfaldet af en sag):

 • når en udgangsperiode er under overvejelse
 • om at en udgangsperiode vil blive godkendt, eller en gerningsmand vil blive udskrevet fra en behandlingsinstitution inden for de kommende uger sammen med andre generelle forhold, der måtte være relevante for dig og
 • eventuelle relevante omstændigheder i forbindelse med gerningsmandens udskrivelse fra en behandlingsinstitution.

Du har også ret til at få mulighed for at fremsætte dine bemærkninger skriftligt til afdelingen for information til ofre om, hvordan den foreslåede udgang eller udskrivelse kan påvirke din sikkerhed eller velbefindende, og også om hvilke vilkår gerningsmanden kan være underlagt, når denne forlader en behandlingsinstitution.

Sidste opdatering: 14/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.