På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Victims' rights - by country

Nordirland

Indholdet er leveret af
Nordirland

If you have been a victim of crime, the law confers certain individual rights to you, before, during and after court proceedings (trial). You can also benefit from various forms of assistance and may be able to claim compensation for the damages caused by the crime.

Criminal proceedings in Northern Ireland start with investigation, where the police gather evidence. Once the police have completed their investigation, the case is passed to the prosecution service. The public prosecutor examines whether or not there is enough evidence against the suspect for a reasonable prospect of conviction and whether it is in the public interest to prosecute him or her. If the prosecutor decides that a prosecution should not go ahead, the case will be closed. Otherwise the prosecutor will prepare the case for hearing, and prosecute the case in court. In either situation you will be notified of the prosecution decision and, if the case is going to court, you will be contacted about the date of the hearing.

Cases for less serious offences are heard at the magistrates’ courts. Cases for more serious crimes (like rape or robbery) are heard at the Crown Court by a judge and a jury. The jury is composed of 12 people selected at random from the electoral register who listen to the evidence presented during the trial and decide if the defendant is guilty of the crime. The judge decides on matters of law during the trial, such as whether the presentation of certain evidence is allowed. At the end of the trial if the jury finds the defendant guilty the judge decides the sentence for the crime according to the law.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 14/03/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Hvilke oplysninger vil jeg få fra myndighederne, efter forbrydelsen har fundet sted, (f.eks. fra politiet eller den offentlige anklager), men selv før jeg anmelder forbrydelsen?

Du har ret til at modtage skriftlig information om, hvad du kan forvente fra det strafferetlige system, såsom "pjece med information til ofre for kriminalitet" eller henvisning til et websted, der indeholder disse oplysninger.

Afhængigt af typen af kriminalitet, din personlige situation eller dens relevans mht. den bestemte fase i efterforskningen eller straffesagen, skal du tilbydes adgang til følgende oplysninger fra din første kontakt med politiet:

 • hvor og hvordan du kan få råd eller støtte, herunder adgang til lægehjælp, evt. specialisthjælp (såsom psykologisk støtte) samt anden indkvartering
 • hvad du skal gøre for at anmelde en lovovertrædelse, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål om sagen
 • hvordan du søger erstatning
 • disponible ordninger, hvis offeret ikke er til stede i Nordirland
 • mulighed for tolke- og oversættelsesydelser
 • hvordan du indgiver klage over en tjenesteyder
 • konfliktråd (restorative justice services)
 • hvordan man får sine udgifter godtgjort som vidne i en straffesag.

Du har til enhver tid ret til at få adgang til støttetjenester for ofre, uanset om du har anmeldt forbrydelsen eller ej, og efter afslutningen af efterforskningen og retsforfølgningen.

Jeg bor ikke i det EU-medlemsland, hvor forbrydelsen fandt sted (EU- og ikke-EU-borgere). Hvordan er mine rettigheder beskyttet?

Du er berettiget til at modtage de tjenester, der er angivet i ofrenes rettighedsbrev (Victim Charter), hvis forbrydelsen har fundet sted i Nordirland, eller hvis tjenesterne vedrører straffesager, der finder sted i Nordirland. [1]

[1] Erstatningsberettigelse fra erstatningstjenester, (Compensation Services) kan afhænge af din opholdstilladelse eller nationalitet, medmindre du er endegyldigt klassificeret som offer for menneskehandel eller har fået tilkendt asyl, humanitær beskyttelse eller skønsmæssig tilladelse til at forblive (discretionary leave to remain).

Hvilke oplysninger modtager jeg, hvis jeg anmelder en forbrydelse?

Du har ret til at modtage følgende fra politiet:

 • en skriftlig bekræftelse på, at du har anmeldt en forbrydelse, der inkluderer en kort beskrivelse af lovovertrædelsen. Den skriftlige bekræftelse kan være i form af et brev, en elektronisk besked, såsom en e-mail eller en sms, eller den kan være skrevet i hånden. Du kan anmode om ikke at modtage en sådan bekræftelse. Hvis politiet finder, du kan komme i fare, hvis de sender den skriftlige bekræftelse (for eksempel i tilfælde af vold i hjemmet), kan de aftale med dig, at de ikke sender den.
 • en tydelig forklaring på, hvad man kan forvente af strafferetssystemet, når du anmelder en forbrydelse eller bliver kontaktet som offer i forbindelse med efterforskningen
 • en vurdering af, om du har brug for støtte, og i så fald hvilken hjælp eller støtte du måtte have behov for. Dette vil hjælpe med at afgøre, om du hører til i en af de tre kategorier af ofre, som behøver særlig støtte, og for at afgøre, om og i hvilket omfang, du kan drage nytte af særlige foranstaltninger (Special Measures). Tjenesten for støtte til ofre kan foretage en mere detaljeret vurdering på politiets vegne.
 • enten skriftlig information om, hvad man kan forvente af det strafferetlige system såsom pjecen med "information til ofre for forbrydelser" eller henvisning til et websted, der indeholder disse oplysninger, så hurtigt som muligt og senest 5 hverdage efter, forbrydelsen er blevet anmeldt, eller du er blevet kontaktet som offer i forbindelse med efterforskningen
 • at blive informeret om, hvor ofte du vil modtage opdateringer om status på sagen efter drøftelse med politiet
 • uden unødig forsinkelse, en forklaring på en eventuel afgørelse om ikke at efterforske forbrydelsen
 • at blive underrettet, når en efterforskning af sagen er afsluttet uden at nogen er blevet sigtet, og få årsagerne dertil forklaret.

Du har ret til at modtage information fra politiet om støttetjenester til ofre, herunder kontaktoplysninger, så denne assistance altid står til rådighed for dig.

Du har ret til uden unødig forsinkelse fra politiet at modtage følgende oplysninger samt begrundelse for, at en mistænkt bliver:

 • arresteret
 • afhørt med en sigtets rettigheder
 • løsladt uden sigtelse
 • løsladt på politiets betingelser, mod kaution, eller hvis politiets betingelser ændres eller annulleres.

Har jeg ret til gratis tolke- eller oversættelsestjenester (når jeg kontakter politiet eller andre myndigheder eller i løbet af efterforskningen eller retssagen)?

Hvis du ikke forstår eller taler engelsk, har du ret til at anmode om tolkning til et sprog, du forstår:

 • ved anmeldelse af en lovovertrædelse [1]
 • ved politiafhøring og
 • ved vidneforklaring.

Hvis du ikke forstår eller taler engelsk, har du ret til at anmode om oversættelse af følgende oplysninger:

 • den skriftlige bekræftelse på den anmeldte forbrydelse
 • hvis det er vigtigt i forbindelse med afhøringen eller retsmødet at se et bestemt dokument, der er videregivet til dig, en kopi af dokumentets relevante afsnit
 • dokumentet med meddelelse om dato, klokkeslæt og sted for retssagen og
 • udfaldet af straffesager, hvor dette tilladt i henhold til loven, og i det mindste en kort begrundelse for afgørelsen, hvor den er til rådighed.

[1] Du har ret til at anmelde forbrydelsen på et sprog, du forstår, eller med den nødvendige sproglige assistance, hvis du ikke taler engelsk.

Hvordan sørger myndigheden for, at jeg forstår og bliver forstået? (hvis jeg er barn eller handicappet)

Tjenesteydere (service providers) inden for rammerne af Victim Charter skal kommunikere med dig på et enkelt og tilgængeligt sprog og træffe passende foranstaltninger (f.eks. EasyRead, blindskrift eller brug af en autoriseret mellemmand) for at hjælpe dig med at forstå og blive forstået. Ved fastsættelsen af passende foranstaltninger skal tjenesteyderen tage hensyn til relevante persontræk, som måtte påvirke din evne til at forstå og blive forstået.

Der findes en række informationsbrochurer med enkelt sprogbrug i forskellige formater.

Støttetjenester til ofre

Hvem giver ofrene støtte?

Litra 76 i Victim Charteret berettiger ofre til støttetjenester, uanset om de har anmeldt forbrydelsen til politiet eller ej. Charteret dækker støtte til ofre, Nordirland (Victim Support NI) og vidnetjeneste for unge (NSPCC - Young Witness Service). For NSPCC gælder rettighederne kun, hvis et barn eller en ung person skal afgive forklaring i retten. Der kan være andre NSPCC-støttetjenester til rådighed uden for rammerne af charteret såsom telefonlinjer for børn.

Henviser politiet mig automatisk til støtte for ofre?

Politiet vil forklare dig, at de automatisk videregiver dine oplysninger til støttetjenester for ofre, når du anmelder forbrydelsen. Du har ret til at anmode politiet om ikke at videregive dine oplysninger til støttetjenesterne for ofre.

Hvordan er mit privatliv beskyttet?

Hvor det er nødvendigt at dele oplysninger i henhold til Victim Charter, skal tjenesteydere gøre det efter bestemmelserne, i overensstemmelse med deres forpligtelser og i henhold til databeskyttelsesloven af 1998 samt anden relevant lovgivning.

Er jeg forpligtet til at anmelde en forbrydelse, før jeg har adgang til støtte til ofre?

Nej, du har til enhver tid ret til at få adgang til støttetjenester for ofre, uanset om du har anmeldt forbrydelsen eller ej, og efter afslutningen af efterforskningen og retsforfølgningen.

Personlig beskyttelse, hvis jeg er i fare

Hvilken form for beskyttelse er til rådighed?

Hvis et offer anmelder en forbrydelse til en tjenesteyder, der er ansvarlig for efterforskning af lovovertrædelser, skal tjenesteyderen sørge for, at offeret bedømmes individuelt for at bestemme specifikke beskyttelsesbehov og for at afgøre om, og i hvilket omfang, ofret vil kunne drage nytte af specifikke beskyttelsesforanstaltninger eller særlige foranstaltninger i forbindelse med afhøring eller særlige foranstaltninger i forbindelse med vedkommendes afgivelse af forklaring.

Bedømmelsens art vil afhænge af alle omstændighederne, forbrydelsens grovhed samt graden af åbenbar skade, som offeret har lidt. Bedømmelsen skal tage hensyn til offerets persontræk, dennes synspunkter og forbrydelsens natur og omstændigheder.

Hvis en tjenesteyder som et resultat af bedømmelsen af den enkelte person har vurderet, at offeret har et særligt beskyttelsesbehov og ville kunne drage nytte af specifikke beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med afhøring, skal den tjenesteudbyder, der er ansvarlig for efterforskning af lovovertrædelsen, også sikre, under hensyn til operationelle og praktiske begrænsninger, at følgende er tilgængelig:

 • sikre, at det så vidt muligt er den samme person, som foretager samtlige afhøringer af offeret, medmindre dette ville stå i vejen for en korrekt håndtering af efterforskningen.
 • at afhøringen kan finde sted, hvis nødvendigt, i lokaler, der er indrettet eller tilpasset til dette formål
 • at afhøringerne udføres af eller gennem fagpersoner, der er uddannet til formålet og
 • at, i tilfælde af seksuel vold, kønsbaseret vold eller vold i hjemmet, ofret får mulighed for at blive afhørt af en person af samme køn. En sådan anmodning bør imødekommes om muligt, medmindre dette ville være til skade for en korrekt håndtering af efterforskningen.

Hvis det usandsynlige skulle hænde, at en mistænkt flygter fra forvaring, vil politiet, så snart det bliver bekendt med flugten eller har modtaget besked fra fængslet, snarest muligt underrette dig om flugten og træffe passende foranstaltninger for at beskytte dig, såfremt det vurderes, at den mistænkte udgør en væsentlig fare for dig.

Hvem kan tilbyde mig beskyttelse?

Hvis et offer anmelder en forbrydelse til en tjenesteyder, der er ansvarlig for efterforskning af lovovertrædelser, skal tjenesteyderen sørge for, at offeret bedømmes individuelt for at bestemme eventuel specifik beskyttelse. I de fleste tilfælde vil dette være politiet.

Vil nogen gennemgå min sag for at vurdere, om jeg risikerer at blive yderligere forulempet af gerningsmanden?

Alle ofre for en forbrydelse har ret til politiets vurdering med hensyn til bedømmelse af eventuelle behov eller støtte, herunder om, og i hvilket omfang, de måtte drage fordel af særlige foranstaltninger. Længden og indholdet af denne vurdering afhænger af forbrydelsens grovhed og dine individuelle behov. Bedømmelsen skal tage hensyn til offerets persontræk, forbrydelsens art og omstændigheder samt dine synspunkter. Jo flere oplysninger, du kan give i forbindelse med bedømmelsen, jo mere skræddersyet kan støtteniveauet blive til dine individuelle behov.

Vil nogen gennemgå min sag for at vurdere, om jeg risikerer at lide yderligere skade i straffesystemet (i forbindelse med efterforskningen og retssagen)?

Alle ofre for en forbrydelse har ret til politiets vurdering med hensyn til bedømmelse af eventuelle behov eller støtte, herunder om, og i hvilket omfang, de måtte drage fordel af særlige foranstaltninger. Længden og indholdet af denne vurdering afhænger af forbrydelsens grovhed og dine individuelle behov. Bedømmelsen skal tage hensyn til offerets persontræk, forbrydelsens art og omstændigheder samt dine synspunkter. Jo flere oplysninger, du kan give i forbindelse med bedømmelsen, jo mere skræddersyet kan støtteniveauet blive til dine individuelle behov.

Hvilken beskyttelse er til rådighed for sårbare ofre?

Du har ret til ekstra rettighederne i henhold til Victim Charter som et sårbart offer [1], hvis kvaliteten af dine forklaringer sandsynligvis vil blive påvirket, fordi du lider af:

 • mentale problemer
 • indlærings- og kommunikationsproblemer
 • en neurologisk lidelse eller
 • et fysisk handicap.

[1] Dette er baseret på kravene i § 4 i Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1999 vedrørende rettens vurdering af vidners egnethed ved særlige foranstaltninger.

Jeg er mindreårig – har jeg særlige rettigheder?

Du er berettiget til ekstra hjælp i henhold til Victim Charter som et sårbart offer [1], hvis du er under 18 år på tidspunktet for lovovertrædelsen. Dette omfatter berettigelse til særlige foranstaltninger, hvis du skal afgive forklaring i retten.

[1] Dette er støttet på kriterierne i § 4 i Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1999 vedrørende rettens vurdering af vidners egnethed ved særlige foranstaltninger.

Mit familiemedlem døde på grund af forbrydelsen – hvad er mine rettigheder?

Nære slægtninge til den afdøde er berettiget til at modtage støtte i henhold til Victim Charter som ofre for den mest alvorlige forbrydelse.

Mit familiemedlem blev offer for en forbrydelse – hvad er mine rettigheder?

Familiens talsmand for ofre for en forbrydelse, der har et handicap, eller for ofre, der har været så hårdt såret som følge af en forbrydelse, at de ikke er i stand til at kommunikere.

Hvis du er handicappet eller er så hårdt såret som følge af en forbrydelse, at du ikke er i stand til at kommunikere, har du eller en nær slægtning ret til at udpege en talsmand for familien, der kan agere som et enkelt kontaktpunkt til modtagelse af tjenester i henhold til Victim Charter.

Forældre eller værge for et offer under 18 år.

Hvis du er et offer på under 18 år, er du, og som regel din forælder eller værge, berettiget til at modtage tjenester i henhold til Victim Charter. [1]

[1] Medmindre din forælder eller værge er genstand for efterforskning eller er blevet sigtet af politiet i forbindelse med forbrydelsen, eller hvis den pågældende tjenesteyder efter bedste skøn mener, at det ikke er i din bedste interesse, hvis din forælder eller værge modtager sådanne tjenester.

Har jeg adgang til mæglingtjenester? På hvilke betingelser? Vil jeg være sikker, mens mæglingen finde sted?

Formålet med et konfliktråd er at forsøge at bidrage til at råde bod på skaden (herunder mentale og følelsesmæssige skader) pådraget ved forbrydelsen. Eventuel konfliktråd er helt frivillig – du behøver ikke deltage – og bistås af en uddannet mægler. Konfliktråd kan indebære direkte og indirekte kontakt mellem dig og gerningsmanden. Det kan være skriftligt, mundtligt eller involvere et egentligt møde. Alle parter har en chance for at sige, hvad der skete, og forklare virkningen af forbrydelsen. Dette vil blive forberedt sammen med den relevante tjenesteyder forinden, så du kan føle dig understøttet.

Der træffes passende foranstaltninger for at sikre, at alt, hvad du accepterer at deltage i, er sikkert der vil altid være en uddannet mægler til stede ved alle møder mellem dig og gerningsmanden. Hvis gerningsmanden har tilstået og er villig til at deltage i et møde eller kommunikere med dig, kan du muligvis forklare denne, hvordan hændelsen har påvirket dig. Du kan så beslutte at få en undskyldning eller aftale en aktivitet, som gerningsmanden skal foretage sig, som hjælp til at gøre den forvoldte skade god igen.

Hvor kan jeg finde reglerne om mine rettigheder?

Victim Charter blev forelagt for Nordirlands Forsamling af Justitsministeriet i henhold til § 31, stk. 2, i Nordirlands retsplejelov af 2015.

Victim Charter beskriver de tjenester, der skal ydes i Nordirland til ofre for kriminalitet af de vigtigste strafferetlige organisationer og andre organisationer med tilknyttede funktioner. Disse organisationer kaldes tjenesteydere (service providers).

Rettighederne i Victim Charter gælder for alle ofre uanset deres opholdsstatus.

Sidste opdatering: 14/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Hvordan anmelder jeg en forbrydelse?

Du bør først og fremmest anmelde en forbrydelse til politiet.

Du kan gøre dette på forskellige måder:

Nødsituation: I en nødsituation skal du ringe på 999 eller 18000 for brugere af teksttelefon. En nødsituation vil sige, at der er sket alvorlig skade, eller at en forbrydelse er igangværende, og de mistænkte er på stedet.

Akut SMS-tekstservice Politiet har en nødsituation SMS-registreringsordning for at hjælpe mennesker med visse handicap med at kontakte dem i en nødsituation. Denne service giver også politiet mulighed for at videregive anmodninger om assistance til brandvæsen og ambulance. Tjenesten er kun til rådighed for forudregistrerede brugere, der har udfyldt et ansøgningsskema (yderligere detaljer samt ansøgningsskema findes på politiets hjemmeside Link åbner i nyt vinduehttp://www.psni.police.uk/).

Ikke-nødsituation: Hvis hændelsen ikke er akut, skal du ringe til 101.

Hadforbrydelse: Hvis hændelsen ikke er akut, skal du ringe til 101, og derefter trykke på 2.

Dette er i tillæg til de andre måder at anmelde forbrydelser på, som beskrives i dette afsnit.

Anmeldelse foretaget af tredjemand: Hvis du absolut ikke vil eller kan anmelde forbrydelsen selv, kan en anden anmelde den for dig, f.eks. et familiemedlem eller en frivillig organisation. De tager så indledende kontakt til politiet. Du vil dog blive involveret senere i forløbet.

Mød op på den lokale politistation: Hvis sagen ikke er af hastende karakter, kan du også anmelde hændelsen til din lokale politistation i åbningstiden.

Forbrydelsen kan også anmeldes på følgende måder:

Crimestoppers: Hvis du ikke ønsker at angive dit navn, kan du anmelde en forbrydelse anonymt ved at ringe gratis til Crimestoppers frivillige hjælpelinje, tlf. 0800 555 111. Denne service er ikke del af politiet.

Havne- eller lufthavnshændelse: Hvis hændelsen har fundet sted på Belfast Internationale Lufthavn eller Belfast Havns område, skal du kontakte Belfast internationale lufthavnspoliti på 028 9448 4400 (lokal 4412)/mobil 077 1081 9183 eller Belfast Havnepoliti på 028 9055 3000. Hvis der er sket en meget alvorlig hændelse, såsom et drab, en terrorhandling eller et væbnet røveri, kan disse også indberettes til Nordirlands almindelige politikorps (Police Service of Northern Ireland). Hændelser i Belfast City Lufthavn håndteres af Nordirlands politikorps, der kan kontaktes på kontaktnumrene herover:

Politiombudsmanden: Hvis du mener, at en forbrydelse er begået af en politibetjent, skal du anmelde den til politiombudsmanden (Police Ombudsman), som vil undersøge sagen og fremsætte henstillinger til Rigsadvokaten for straffeforfølgning (Director of Public Prosecutions).

Hvordan finder jeg ud af, hvad der sker i sagen?

Hvis du har været offer for en forbrydelse, er du berettiget til at blive informeret af politiet om nedenstående samt uden unødig forsinkelse at få forklaret begrundelsen for, at en mistænkt bliver:

 • arresteret
 • afhørt med en sigtets rettigheder
 • løsladt uden sigtelse
 • løsladt af politiet mod kaution, eller hvis vilkårene for kautionen ændres eller annulleres.

Du har ret til at blive underrettet af politiet om nedenstående samt uden unødig forsinkelse efter politiets modtagelse deraf:

 • dato, klokkeslæt og sted for det første retsmøde
 • hvis den mistænkte er løsladt af politiet mod kaution og skal møde i retten samt eventuelle vilkår og ændringer af disse vilkår.

Har jeg ret til retshjælp (under efterforskningen og retssagen)? På hvilke betingelser?

Ofre og vidner er ikke parter i straffesager og er derfor ikke berettiget til retshjælp i Nordirland.

Kan jeg kræve udgifter godtgjort (for at deltage i efterforskningen/retssagen)? På hvilke betingelser?

Hvis du er forpligtet til at møde op i retten for at afgive forklaring, skal du måske afholde udgifter såsom rejseudgifter. Du kan ansøge om at få disse udgifter godtgjort. Dette er underlagt frister for godtgørelse og standardsatser for rejse- og opholdsudgifter samt maksimale daglige beløb for tabt arbejdsfortjeneste. Der er ingen godtgørelse for at afgive forklaring til politiet vedrørende den strafbare handling.

Nærmere oplysninger om, hvordan og under hvilke omstændigheder udgifter kan refunderes af den offentlige anklagemyndighed, samt gældende satser findes på Link åbner i nyt vinduehttp://www.ppsni.gov.uk/Publications-7873.html.

Har jeg adgang til appel, hvis min sag afsluttes før, den kommer for en domstol?

Hvis anklagemyndigheden har besluttet ikke at rejse en straffesag og du ikke er enig heri, har du ret til at anmode om en revurdering (review) af anklagemyndighedens beslutning.

Retten til en revurdering af anklagemyndighedens beslutning om at henlægge sagen gælder uanset forbrydelsestype eller domstolsniveau. Hvor beslutningen om ikke at rejse en straffesag træffes af Rigsadvokaten (Director of Public Prosecutions), og denne beslutning ikke kan prøves af en højere myndighed, kan revurderingen foretages af Rigsadvokaten selv. Yderligere oplysninger om retten til revurdering, og hvordan dette fungerer, kan findes på Link åbner i nyt vinduehttp://www.ppsni.gov.uk/.

Kan jeg blive inddraget i retssagen?

Hvis du ved noget om hændelsen, kan du blive bedt om at afgive forklaring i retten af anklageren eller tiltaltes forsvarer.

Hvad er min officielle rolle i retssystemet? Er jeg, eller kan jeg vælge f.eks. at være: offer, vidne, civil part eller privat påtaleberettiget?

I forbindelse med Victim Charter er et 'offer':

 • en person, som har lidt skade, herunder fysisk, psykisk eller følelsesmæssig skade eller økonomisk tab som direkte resultat af en forbrydelse.
 • en nær slægtning til en person, hvis død er direkte resultat af en forbrydelse.

Hvis du ved noget om hændelsen, kan du blive bedt om at afgive forklaring i retten af anklageren eller tiltaltes forsvarer. Hvis du kender en af de involverede personer, kan du blive bedt om at afgive forklaring som et karaktervidne (character witness), som oftest af forsvaret. Din forklaring kan i nogle tilfælde være afgørende for domfældelse eller frifindelse af den tiltalte.

Hvad er mine rettigheder og forpligtelser i denne rolle?

Victim Charter fastsætter rettigheder for ofre. Det findes her: Link åbner i nyt vinduehttps://www.garda.ie/en/victim-services/garda-victim-service/victim-charter-2020.pdf.

Hvis du har været vidne til en strafbar handling, men ikke selv er offeret, kan du få adgang til tjenester inden for rammerne af vidnecharteret (Witness Charter). Det findes her: Link åbner i nyt vinduehttps://www.justice-ni.gov.uk/publications/witness-charter.

Kan jeg fremsætte en erklæring under retssagen eller afgive forklaring? På hvilke betingelser?

Hvis du ved noget om hændelsen, kan du bede om at afgive forklaring i retten af anklageren eller tiltaltes forsvarer. Hvis du kender en af de involverede personer, kan du blive bedt om at afgive forklaring som et karaktervidne, som oftest af forsvaret.

Hvis du er offer for en forbrydelse, giver offerets personlige erklæring (Victim Personal Statement - VPS) dig mulighed for at forklare med egne ord, hvordan forbrydelsen har påvirket dig, enten fysisk, følelsesmæssigt, økonomisk eller på anden måde. Dette adskiller sig fra en vidneforklaring om, hvad der skete på tidspunktet, såsom det, du så eller hørte.

Du har ret til at få tilbudt mulighed for at afgive en erklæring (VPS), når der er truffet afgørelse om at retsforfølge en person for forbrydelsen.

VPS giver dig en stemme under straffesagen. Men du må ikke give udtryk for, hvad du mener om tiltalte, om andre eller angivelige strafbare handlinger eller den straf, du mener tiltalte bør idømmes. Dette skyldes, at sådanne synspunkter ikke kan tages i betragtning af retten. Før erklæringen gives til dommeren, fjerner anklagemyndigheden alle oplysninger, der ikke bør være i den.

Offerets personlige erklæring vil blive brugt i retten, hvis tiltalte er fundet skyldig eller erkender sig skyldig. Den vil blive læst af anklageren, tiltalte, dennes juridiske repræsentant og dommeren. Hvis en person er dømt for en forbrydelse, skal retten tage hensyn til relevante dele af offerets personlige erklæring ved strafudmålingen. I nogle tilfælde er det ikke muligt at tage en erklæring i betragtning, hvis sagen behandles meget hurtigt af domstolene – eksempelvis hvis der er en hurtig tilståelse, eller sagen færdigbehandles på det første retsmøde.

Hvilke oplysninger modtager jeg under retssagen?

Du har ret til at:

 • blive underrettet om udfaldet af et eventuelt retsmøde om fastsættelse af kaution (relevante vilkår herfor eller ændringer af disse) med fornøden begrundelse og uden unødig forsinkelse
 • blive informeret om dato, sted og resultatet af eventuelle retsmøder i straffesagen fra afdelingen for offer- og vidnepleje (Victim and Witness Care Unit)
 • blive informeret om en arrestordre, der udstedes for en mistænkt, og udfaldet af et retsmøde, hvis den mistænkte arresteres på ny. Hvis en mistænkt arresteres på ny, efter at der er udstedt en arrestordre, vil der normalt blive afholdt et retsmøde umiddelbart derefter
 • I sager, hvor den mistænkte erklærer sig ikke-skyldig, skal du drøfte eventuelle behov, du måtte have med afdelingen for offer- og vidnepleje og blive henvist til en relevant støttegruppe eller -organisation, hvis det er relevant.

Hvis du er vidne under retssagen, har du ret til at:

 • bede rettens personale, om du må benytte en anden dør til retsbygningen end den indgang, den mistænkte og dennes familie og venner benytter
 • hvis omstændighederne tillader det, kan du møde anklageren og stille ham/hende spørgsmål vedrørende straffesagen. De vil angive, hvis muligt, hvor længe du cirka skal vente, før du kan komme til at afgive forklaring
 • hvis det er muligt, vil den offentlige anklager forklare dig, om der er forsinkelse i sagen den pågældende dag, og hvor længe ventetiden ser ud til at vare
 • vente og tage plads i et område, der er adskilt fra den mistænkte og dennes familie og venner – retten vil sørge for dette, hvis det overhovedet er muligt
 • iværksætte særlige foranstaltninger (Special Measures) for dig, hvis retten har besluttet dette
 • blive tildelt en kontaktperson ved retten, så du kan finde ud af, hvad der sker i sagen, mens den verserer.
Sidste opdatering: 14/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

3 - Mine rettigheder efter retssagen

Kan jeg appellere afgørelsen?

Ofre har ikke ret til at appellere rettens dom over gerningsmanden, heller ikke for så vidt angår strafudmålingen.

Hvad er mine rettigheder efter, at dommen er blevet afsagt?

Efter retssagen har du ret til at:

 • få de udgifter betalt, som den offentlige anklagemyndighed (PPS) måtte have besluttet, at du har ret til, hvis du har afgivet forklaring i retten
 • blive informeret af afdelingen for offer- og vidnepleje (Victim and Witness Care Unit) om udfaldet af retssagen, inkl. et kort resumé af afgørelsens præmisser, hvis dette er til rådighed
 • få vejledning af afdelingen for offer- og vidnepleje vedrørende støttetjenester for ofre (victim support services), hvor det er relevant, og hvor disse er til rådighed.

(i) Hvis der indgives en begæring til Crown Court om at appellere en dom eller strafudmåling fra Magistrates' Court.

Du har ret til at modtage følgende oplysninger fra afdelingen for offer- og vidnepleje:

 • indsendte appelskrifter
 • dato, klokkeslæt og sted for retsmøder
 • resultatet af appelsagen, herunder eventuelle ændringer af den oprindelige dom.

Du har også ret til at:

 • vente og tage plads i et område, der er adskilt fra appellanten og dennes familie og venner. Retten vil sikre, at dette så vidt muligt kan arrangeres
 • få en kontaktperson ved Crown Court
 • modtage information om tjenester til støtte af ofre (victim support services), hvor disse er relevante og til rådighed.

(ii) Hvis der indgives en begæring om at appellere en dom eller strafudmålingen heri til Court of Appeal, eller en begæring eller appel indgives til UK Supreme Court (Det Forenede Kongerigets højesteret) for så vidt angår et retligt spørgsmål.

Du har ret til at modtage følgende oplysninger af afdelingen for offer- og vidnepleje:

 • få besked, om hvorvidt appellanten har fået adgang til at appellere sagen
 • modtage oplysninger om dato, klokkeslæt og sted for et eventuelt retsmøde
 • få besked, om appellanten skal løslades for mod kaution, indtil appelsagen kan behandles, eller om kautionsbetingelserne har ændret sig
 • modtage en opdatering om eventuelle ændringer i datoer for retsmøder
 • få en kontaktperson i Criminal Appeal Office eller hos personalet ved UK Supreme Court.
 • få besked om appelsagens udfald. Dette omfatter også eventuelle ændringer af den oprindelige dom.
 • vente og tage plads i et område, der er adskilt fra appellanten og dennes familie og venner. Domstolspersonalet vil sikre, at dette så vidt muligt kan arrangeres. Det er sjældent, at appellanten deltager i retsmøder ved Supreme Court. Der vil blive truffet særlige foranstaltninger for dig, hvis appellanten er til stede, og du ikke ønsker at sidde inde i retssalen
 • anmode om en kopi fra Criminal Appeal Office eller personalet ved UK Supreme Court af rettens dom i sagen, når den er offentliggjort.

Efter tildeling af appeladgang er du, såfremt du har mistet en nært pårørende, i en relevant sag berettiget til at blive tilbudt et møde med den offentlige anklagemyndighed for at få en forklaring på appellens nærmere karakter og retsprocedurerne.

Kommissionen for genvurdering af straffesager (Criminal Cases Review Commission)

Ved modtagelse af en ansøgning fra en lovovertræder foretager kommissionen for genvurdering af straffesager vurderinger af den dom og den strafudmåling, der er fastsat heri, som følge af lovovertræderens strafbare handling. Kommissionen kan henvise en dom eller en sanktion til fornyet prøvelse, hvis der er fremkommet nye oplysninger eller et nyt argument, der kunne betyde, at dommen hviler på et usikkert grundlag eller strafudmålingen er for lang. Kommissionen modtager ca. 1000 ansøgninger fra dømte personer hvert år og henviser 30-40 sager til fornyet prøvelse. Ved revurderingen af en sag vil kommissionen vurdere den potentielle indvirkning på dig og beslutte, om du bør informeres. Kommissionen vil registrere begrundelsen for sine afgørelser i forbindelse med kontakt med dig og i relevante tilfælde underrette politiet om sine afgørelser.

 • Du har ret til at blive underrettet af kommissionen, hvis den skønner, at der er rimelig udsigt til, at du måtte få besked om en genvurdering.
 • Hvis kommissionen beslutter, at det er hensigtsmæssigt at kontakte dig i løbet af revurderingen, vil den meddele dig, at der er modtaget en ansøgning, og at sagen er under behandling. Efter revurderingen vil kommissionen afgøre, om dommen eller strafudmålingen skal henvises til fornyet prøvelse ved domstolene, og vil underrette dig om sin afgørelse, medmindre du udtrykkeligt har bedt om ikke at blive informeret.
 • Hvis kommissionen beslutter, at det er hensigtsmæssigt at kontakte dig i løbet af revurderingen, men derefter henviser dommen eller strafudmålingen til fornyet prøvelse ved domstolene, antages det, at kommissionen informerer dig om henvisningen.

Har jeg ret til støtte og beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

 • Du har til enhver tid ret til at få adgang til støttetjenester for ofre, uanset om du har anmeldt forbrydelsen eller ej, og efter afslutningen af efterforskningen og straffesagen.

Hvilke oplysninger vil jeg modtage, hvis gerningsmanden bliver dømt?

 • Du har ret til at modtage følgende oplysninger fra afdelingen for offer- og vidnepleje vedrørende den mistænktes straf (hvis der sker domfældelse i sagen). Dette omfatter en kort forklaring om straffens betydning og retsvirkning.
 • Du har ret til at blive henvist til den offentlige anklagemyndighed, der vil besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have om straffen, og som afdelingen for offer- og vidnepleje ikke er i stand til at besvare.
 • Ud over de rettigheder, der er angivet ovenfor, er du i særlige tilfælde også berettiget til at blive tilbudt et møde med en repræsentant for den offentlige anklagemyndighed, som vil forklare den strafudmåling, der har fundet sted. Dette møde finder normalt sted ved retten.

Vil jeg få besked, hvis gerningsmanden bliver løsladt (herunder prøveløsladelse eller betinget løsladelse) eller vedkommende flygter fra fængslet?

Hvis en lovovertræder er idømt en fængselsstraf, er indlagt på en behandlingsinstitution eller under kriminalforsorgens (Probation Board) tilsyn, har du ret til at blive informeret af afdelingen for offer- og vidnepleje med hensyn til en passende informationsordning for ofrene efter domfældelse (post-conviction victim information scheme). Du har også ret til at bede afdelingen for information til ofre (Victim Information Unit) om at give dig visse oplysninger. Denne afdeling, som forvaltes af Nordirlands kriminalforsorg (Probation Board for Northern Ireland), koordinerer en service for individuelle ofre, der dækker alle tre informationsordninger til ofrene. De tre ordninger er informationsordning for ofre ved løsladelse af fanger (PRVIS - Prisoner Release Victim Information Scheme), kriminalforsorgens informationsordning for ofre for Nordirland (Probation Board for Northern Ireland victim information scheme) og informationsordning for mentalt forstyrrede lovovertrædere (mentally disordered offenders victim information scheme). Disse vedrører:

 • unge lovovertrædere, der er dømt til det, der svarer til afsoning på livstid, for en grov forbrydelse eller dømt til forvaring på et center for unge lovovertrædere (Young Offenders Center) af Crown Court, (når den unge gerningsmand bliver 18 år). Fængselsordningen dækker også voksne lovovertrædere (fra 18 år), der er idømt en straf af seks måneder eller derover
 • lovovertrædere, der idømmes en straf med tilsyn af kriminalforsorgen og
 • lovovertrædere, der har fået en behandlingsdom (Hospital Order) tilknyttet restriktioner (Restriction Order).

Informationsordning for ofre ved løsladelse af fanger

Hvis du tilslutter dig den ordning, er du berettiget til at få oplysninger af afdelingen for information til ofre, uden unødig forsinkelse (hvis den har fået oplysninger om en afgørelse eller udfaldet af en sag), om:

 • det år og den måned, hvor en indsat forventes at blive løsladt fra fængslet eller vil være berettiget til at komme i betragtning til at få udgangstilladelse
 • en udgangstilladelse er under overvejelse
 • eventuel afgørelse, der træffes i forbindelse med udgangstilladelse og
 • alle kendte vilkår for den indsattes løsladelse eller eventuel udgangstilladelse og enhver overtrædelse deraf, som resulterer i, at den indsatte sendes tilbage til afsoning, medmindre deling af sådanne oplysninger kunne bringe nogen i fare, eller der er konstateret en risiko for, at lovovertræderen kunne blive bragt i fare på grund af dette.

Hvis indsatte har fået en livstidsdom, en tidsubestemt straf eller en udvidet frihedsstraf, som kommissæren for løsladelse (Parole Commissioner) har til hensigt at løslade, er du berettiget til at blive informeret af afdelingen for information til ofre om, hvornår den indsatte påtænkes løsladt. Du vil også have ret til at fremsætte dine bemærkninger vedrørende løsladelsen til kommissæren for løsladelse via afdelingen for information til ofre, før den indsatte påtænkes løsladt. Du har ret til at blive informeret om den afgørelse kommissæren for løsladelse træffer, og hvis dette er at løslade den indsatte, få besked om hvilke vilkår (licensing arrangements) der gælder.

Du har også ret til at få mulighed for at fremsætte dine bemærkninger til afdelingen for information til ofre eller til at registrere de bekymringer, du har med hensyn til din personlige sikkerhed, og få disse betragtet som en del af vurderingsprocessen, når gerningsmanden ansøger om udgangstilladelse eller speciel løsladelse.

I sjældne tilfælde er det kun muligt at give dig besked, efter løsladelsen har fundet sted. I det meget usandsynlige tilfælde, at en gerningsmand i en sag, hvor du er involveret, undviger fra fængslet, er du berettiget til at blive informeret om dette uden unødig forsinkelse af politiet eller fængselsvæsenet, medmindre deling af denne information kunne bringe nogen i fare, eller der er konstateret en risiko for, at lovovertræderen kunne bringes i fare på grund af dette. Du har også ret til at blive underrettet af politiet eller fængselsvæsenet om eventuelle foranstaltninger, der træffes for at beskytte dig.

Kriminalforsorgen for Nordirlands informationsordning for ofre (Probation Board for Northern Ireland Victim Information Scheme)

Hvis du tilslutter dig denne ordning, er du berettiget til at modtage information fra afdelingen for information til ofre uden unødig forsinkelse (hvor denne har fået besked om en afgørelse eller udfaldet af en sag), om:

 • hvordan sagen skal håndteres
 • typen og længden af tilsynet med lovovertræderen og de generelle vilkår herfor (herunder eventuelle ændringer)
 • eventuelle ekstra betingelser, der gælder for tilsynet, herunder hvis disse varierer
 • antal timer for samfundstjeneste, hvis dette er relevant og
 • eventuelle yderligere sanktioner i forbindelse med sagen.

Du har også ret til at vælge, hvordan du modtager disse oplysninger (f.eks. personlig kontakt, telefonisk eller skriftligt) og for at drøfte eventuelle bekymringer, du måtte have, med en medarbejder fra afdelingen for information til ofre. I visse tilfælde tilbyder afdelingen dig også mulighed for at give udtryk for dine synspunkter og bekymringer i en såkaldt offerrapport, så disse kan tages med i kommissæren for løsladelses overvejelser.

Informationsordning for ofre for mentalt forstyrrede lovovertrædere

Denne ordning giver oplysninger om eventuelle perioder med fravær fra en behandlingsinstitution, som er under overvejelse for en gerningsmand og dennes betingede eller endelige udskrivelse herfra. Hvis du tilslutter dig denne ordning, er du berettiget til at få oplysninger af afdelingen for information til ofre uden unødig forsinkelse (hvis den har fået oplysninger om en afgørelse eller udfaldet af en sag):

 • når en udgangsperiode er under overvejelse
 • om at en udgangsperiode vil blive godkendt, eller en gerningsmand vil blive udskrevet fra en behandlingsinstitution inden for de kommende uger sammen med andre generelle forhold, der måtte være relevante for dig og
 • eventuelle relevante omstændigheder i forbindelse med gerningsmandens udskrivelse fra en behandlingsinstitution.

Du har også ret til at få mulighed for at fremsætte dine bemærkninger skriftligt til afdelingen for information til ofre om, hvordan den foreslåede udgang eller udskrivelse kan påvirke din sikkerhed eller velbefindende, og også om hvilke vilkår gerningsmanden kan være underlagt, når denne forlader en behandlingsinstitution.

Sidste opdatering: 14/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

4 - Erstatning

Hvad er proceduren for at kræve erstatning fra gerningsmanden?(f.eks. retssag, civilt krav, adhæsionsproces)

Hvis du har været offer for en voldsforbrydelse, kan du muligvis kræve erstatning. Medmindre der er gode grunde til ikke at gøre det, skal du anmelde hændelsen til politiet så hurtigt som muligt, efter den er indtruffet og indsende en ansøgning om erstatning inden for to år (fra datoen for den hændelse, der resulterede i skaden). Fristen på to år kan forlænges, hvis erstatningstjenesten (Compensation Services) finder, at der er en god grund til forsinkelsen, og det er i retfærdighedens interesse. Yderligere oplysninger om erstatning til voldsofre kan findes på Link åbner i nyt vinduehttp://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Erstatning, der tilkendes af domstolene

Magistrates' court kan tilkende offeret en erstatning på op til 5.000 GBP pr. sigtelse. Crown Court har ubegrænsede beføjelser, men bør tage hensyn til gerningsmandens økonomi.

Erstatninger skal udgøre et beløb, som retten finder passende under hensyntagen til de foreliggende beviser og oplysninger fra anklager og forsvarer.

Domstolene tillægger erstatningsspørgsmålet stor betydning og skal give en begrundelse, hvis de ikke tilkender offeret erstatning.

Retten pålagde gerningsmanden at betale mig erstatning. Hvordan kan jeg sikre mig, at gerningsmanden betaler?

Gennemtvingelse af erstatningskrav påhviler domstolene.

Kan staten yde mig forskud, hvis gerningsmanden ikke betaler? På hvilke betingelser?

Nej - der findes ikke regler om forskudsvis betaling af erstatninger, der tilkendes af en domstol i Nordirland.

Er jeg berettiget til erstatning fra staten?

Du kan være berettiget hertil efter erstatningsordningen for voldsofre (Criminal Injuries Compensation Scheme), yderligere oplysninger er tilgængelige på Link åbner i nyt vinduehttps://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries

Er jeg berettiget til erstatning, hvis gerningsmanden ikke bliver dømt?

Ifølge erstatningsordningen for voldsofre kan du stadig være berettiget til en erstatning, selv hvis gerningsmanden er ukendt eller ikke bliver dømt. Yderligere oplysninger er tilgængelige på Link åbner i nyt vinduehttps://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries

Har jeg ret til en à conto-udbetaling, mens jeg venter på at få mit erstatningskrav afgjort?

Hvis erstatningstjenesten (Compensation Services) har besluttet, at du er berettiget til et beløb, men ikke kan træffe en endelig afgørelse, kan de eventuelt foretage en foreløbig udbetaling. Hvis de ikke er i stand til at træffe en endelig afgørelse, vil det sandsynligvis være fordi, de venter, indtil langtidsvirkningen af din skade er kendt.

Sidste opdatering: 14/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

5 - Ret til støtte og bistand

Jeg har været offer for en forbrydelse, hvem kan jeg kontakte for at få støtte og bistand?

Støtte til ofre, Nordirland (Victim Support NI) giver oplysninger om støttetjenester (support services) i nærheden. Se chartret for ofre (Victim Charter) og chartret for vidner (Witness Charter). Link åbner i nyt vinduehttp://www.victimsupportni.com/.

Hotline, som tilbyder støtte til ofre

Informationstjenesten for ofre (Victim Information Service) har en informationslinje: +44 808 168 9293.

Er støtten til ofre vederlagsfri?

Ja.

Hvilken form for støtte kan jeg modtage fra offentlige tjenester eller myndigheder?

Politiet og afdelingen for offer- og vidnepleje (Victim and Witness Care Unit) skal give dig oplysninger om, hvor og hvordan man får rådgivning og støtte, herunder adgang til lægehjælp, evt. specialisthjælp (såsom psykologisk støtte) samt anden indkvartering.

Hvilken form for støtte kan jeg få fra private organisationer?

Mange private og velgørende organisationer yder bistand, støtte, rådgivning og andre generelle eller specialiserede tjenester til ofre for kriminalitet, nationalt, regionalt og lokalt.

Sidste opdatering: 14/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.