På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Nordirland

Indholdet er leveret af
Nordirland

Hvilke oplysninger vil jeg få fra myndighederne, efter forbrydelsen har fundet sted, (f.eks. fra politiet eller den offentlige anklager), men selv før jeg anmelder forbrydelsen?

Du har ret til at modtage skriftlig information om, hvad du kan forvente fra det strafferetlige system, såsom "pjece med information til ofre for kriminalitet" eller henvisning til et websted, der indeholder disse oplysninger.

Afhængigt af typen af kriminalitet, din personlige situation eller dens relevans mht. den bestemte fase i efterforskningen eller straffesagen, skal du tilbydes adgang til følgende oplysninger fra din første kontakt med politiet:

 • hvor og hvordan du kan få råd eller støtte, herunder adgang til lægehjælp, evt. specialisthjælp (såsom psykologisk støtte) samt anden indkvartering
 • hvad du skal gøre for at anmelde en lovovertrædelse, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål om sagen
 • hvordan du søger erstatning
 • disponible ordninger, hvis offeret ikke er til stede i Nordirland
 • mulighed for tolke- og oversættelsesydelser
 • hvordan du indgiver klage over en tjenesteyder
 • konfliktråd (restorative justice services)
 • hvordan man får sine udgifter godtgjort som vidne i en straffesag.

Du har til enhver tid ret til at få adgang til støttetjenester for ofre, uanset om du har anmeldt forbrydelsen eller ej, og efter afslutningen af efterforskningen og retsforfølgningen.

Jeg bor ikke i det EU-medlemsland, hvor forbrydelsen fandt sted (EU- og ikke-EU-borgere). Hvordan er mine rettigheder beskyttet?

Du er berettiget til at modtage de tjenester, der er angivet i ofrenes rettighedsbrev (Victim Charter), hvis forbrydelsen har fundet sted i Nordirland, eller hvis tjenesterne vedrører straffesager, der finder sted i Nordirland. [1]

[1] Erstatningsberettigelse fra erstatningstjenester, (Compensation Services) kan afhænge af din opholdstilladelse eller nationalitet, medmindre du er endegyldigt klassificeret som offer for menneskehandel eller har fået tilkendt asyl, humanitær beskyttelse eller skønsmæssig tilladelse til at forblive (discretionary leave to remain).

Hvilke oplysninger modtager jeg, hvis jeg anmelder en forbrydelse?

Du har ret til at modtage følgende fra politiet:

 • en skriftlig bekræftelse på, at du har anmeldt en forbrydelse, der inkluderer en kort beskrivelse af lovovertrædelsen. Den skriftlige bekræftelse kan være i form af et brev, en elektronisk besked, såsom en e-mail eller en sms, eller den kan være skrevet i hånden. Du kan anmode om ikke at modtage en sådan bekræftelse. Hvis politiet finder, du kan komme i fare, hvis de sender den skriftlige bekræftelse (for eksempel i tilfælde af vold i hjemmet), kan de aftale med dig, at de ikke sender den.
 • en tydelig forklaring på, hvad man kan forvente af strafferetssystemet, når du anmelder en forbrydelse eller bliver kontaktet som offer i forbindelse med efterforskningen
 • en vurdering af, om du har brug for støtte, og i så fald hvilken hjælp eller støtte du måtte have behov for. Dette vil hjælpe med at afgøre, om du hører til i en af de tre kategorier af ofre, som behøver særlig støtte, og for at afgøre, om og i hvilket omfang, du kan drage nytte af særlige foranstaltninger (Special Measures). Tjenesten for støtte til ofre kan foretage en mere detaljeret vurdering på politiets vegne.
 • enten skriftlig information om, hvad man kan forvente af det strafferetlige system såsom pjecen med "information til ofre for forbrydelser" eller henvisning til et websted, der indeholder disse oplysninger, så hurtigt som muligt og senest 5 hverdage efter, forbrydelsen er blevet anmeldt, eller du er blevet kontaktet som offer i forbindelse med efterforskningen
 • at blive informeret om, hvor ofte du vil modtage opdateringer om status på sagen efter drøftelse med politiet
 • uden unødig forsinkelse, en forklaring på en eventuel afgørelse om ikke at efterforske forbrydelsen
 • at blive underrettet, når en efterforskning af sagen er afsluttet uden at nogen er blevet sigtet, og få årsagerne dertil forklaret.

Du har ret til at modtage information fra politiet om støttetjenester til ofre, herunder kontaktoplysninger, så denne assistance altid står til rådighed for dig.

Du har ret til uden unødig forsinkelse fra politiet at modtage følgende oplysninger samt begrundelse for, at en mistænkt bliver:

 • arresteret
 • afhørt med en sigtets rettigheder
 • løsladt uden sigtelse
 • løsladt på politiets betingelser, mod kaution, eller hvis politiets betingelser ændres eller annulleres.

Har jeg ret til gratis tolke- eller oversættelsestjenester (når jeg kontakter politiet eller andre myndigheder eller i løbet af efterforskningen eller retssagen)?

Hvis du ikke forstår eller taler engelsk, har du ret til at anmode om tolkning til et sprog, du forstår:

 • ved anmeldelse af en lovovertrædelse [1]
 • ved politiafhøring og
 • ved vidneforklaring.

Hvis du ikke forstår eller taler engelsk, har du ret til at anmode om oversættelse af følgende oplysninger:

 • den skriftlige bekræftelse på den anmeldte forbrydelse
 • hvis det er vigtigt i forbindelse med afhøringen eller retsmødet at se et bestemt dokument, der er videregivet til dig, en kopi af dokumentets relevante afsnit
 • dokumentet med meddelelse om dato, klokkeslæt og sted for retssagen og
 • udfaldet af straffesager, hvor dette tilladt i henhold til loven, og i det mindste en kort begrundelse for afgørelsen, hvor den er til rådighed.

[1] Du har ret til at anmelde forbrydelsen på et sprog, du forstår, eller med den nødvendige sproglige assistance, hvis du ikke taler engelsk.

Hvordan sørger myndigheden for, at jeg forstår og bliver forstået? (hvis jeg er barn eller handicappet)

Tjenesteydere (service providers) inden for rammerne af Victim Charter skal kommunikere med dig på et enkelt og tilgængeligt sprog og træffe passende foranstaltninger (f.eks. EasyRead, blindskrift eller brug af en autoriseret mellemmand) for at hjælpe dig med at forstå og blive forstået. Ved fastsættelsen af passende foranstaltninger skal tjenesteyderen tage hensyn til relevante persontræk, som måtte påvirke din evne til at forstå og blive forstået.

Der findes en række informationsbrochurer med enkelt sprogbrug i forskellige formater.

Støttetjenester til ofre

Hvem giver ofrene støtte?

Litra 76 i Victim Charteret berettiger ofre til støttetjenester, uanset om de har anmeldt forbrydelsen til politiet eller ej. Charteret dækker støtte til ofre, Nordirland (Victim Support NI) og vidnetjeneste for unge (NSPCC - Young Witness Service). For NSPCC gælder rettighederne kun, hvis et barn eller en ung person skal afgive forklaring i retten. Der kan være andre NSPCC-støttetjenester til rådighed uden for rammerne af charteret såsom telefonlinjer for børn.

Henviser politiet mig automatisk til støtte for ofre?

Politiet vil forklare dig, at de automatisk videregiver dine oplysninger til støttetjenester for ofre, når du anmelder forbrydelsen. Du har ret til at anmode politiet om ikke at videregive dine oplysninger til støttetjenesterne for ofre.

Hvordan er mit privatliv beskyttet?

Hvor det er nødvendigt at dele oplysninger i henhold til Victim Charter, skal tjenesteydere gøre det efter bestemmelserne, i overensstemmelse med deres forpligtelser og i henhold til databeskyttelsesloven af 1998 samt anden relevant lovgivning.

Er jeg forpligtet til at anmelde en forbrydelse, før jeg har adgang til støtte til ofre?

Nej, du har til enhver tid ret til at få adgang til støttetjenester for ofre, uanset om du har anmeldt forbrydelsen eller ej, og efter afslutningen af efterforskningen og retsforfølgningen.

Personlig beskyttelse, hvis jeg er i fare

Hvilken form for beskyttelse er til rådighed?

Hvis et offer anmelder en forbrydelse til en tjenesteyder, der er ansvarlig for efterforskning af lovovertrædelser, skal tjenesteyderen sørge for, at offeret bedømmes individuelt for at bestemme specifikke beskyttelsesbehov og for at afgøre om, og i hvilket omfang, ofret vil kunne drage nytte af specifikke beskyttelsesforanstaltninger eller særlige foranstaltninger i forbindelse med afhøring eller særlige foranstaltninger i forbindelse med vedkommendes afgivelse af forklaring.

Bedømmelsens art vil afhænge af alle omstændighederne, forbrydelsens grovhed samt graden af åbenbar skade, som offeret har lidt. Bedømmelsen skal tage hensyn til offerets persontræk, dennes synspunkter og forbrydelsens natur og omstændigheder.

Hvis en tjenesteyder som et resultat af bedømmelsen af den enkelte person har vurderet, at offeret har et særligt beskyttelsesbehov og ville kunne drage nytte af specifikke beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med afhøring, skal den tjenesteudbyder, der er ansvarlig for efterforskning af lovovertrædelsen, også sikre, under hensyn til operationelle og praktiske begrænsninger, at følgende er tilgængelig:

 • sikre, at det så vidt muligt er den samme person, som foretager samtlige afhøringer af offeret, medmindre dette ville stå i vejen for en korrekt håndtering af efterforskningen.
 • at afhøringen kan finde sted, hvis nødvendigt, i lokaler, der er indrettet eller tilpasset til dette formål
 • at afhøringerne udføres af eller gennem fagpersoner, der er uddannet til formålet og
 • at, i tilfælde af seksuel vold, kønsbaseret vold eller vold i hjemmet, ofret får mulighed for at blive afhørt af en person af samme køn. En sådan anmodning bør imødekommes om muligt, medmindre dette ville være til skade for en korrekt håndtering af efterforskningen.

Hvis det usandsynlige skulle hænde, at en mistænkt flygter fra forvaring, vil politiet, så snart det bliver bekendt med flugten eller har modtaget besked fra fængslet, snarest muligt underrette dig om flugten og træffe passende foranstaltninger for at beskytte dig, såfremt det vurderes, at den mistænkte udgør en væsentlig fare for dig.

Hvem kan tilbyde mig beskyttelse?

Hvis et offer anmelder en forbrydelse til en tjenesteyder, der er ansvarlig for efterforskning af lovovertrædelser, skal tjenesteyderen sørge for, at offeret bedømmes individuelt for at bestemme eventuel specifik beskyttelse. I de fleste tilfælde vil dette være politiet.

Vil nogen gennemgå min sag for at vurdere, om jeg risikerer at blive yderligere forulempet af gerningsmanden?

Alle ofre for en forbrydelse har ret til politiets vurdering med hensyn til bedømmelse af eventuelle behov eller støtte, herunder om, og i hvilket omfang, de måtte drage fordel af særlige foranstaltninger. Længden og indholdet af denne vurdering afhænger af forbrydelsens grovhed og dine individuelle behov. Bedømmelsen skal tage hensyn til offerets persontræk, forbrydelsens art og omstændigheder samt dine synspunkter. Jo flere oplysninger, du kan give i forbindelse med bedømmelsen, jo mere skræddersyet kan støtteniveauet blive til dine individuelle behov.

Vil nogen gennemgå min sag for at vurdere, om jeg risikerer at lide yderligere skade i straffesystemet (i forbindelse med efterforskningen og retssagen)?

Alle ofre for en forbrydelse har ret til politiets vurdering med hensyn til bedømmelse af eventuelle behov eller støtte, herunder om, og i hvilket omfang, de måtte drage fordel af særlige foranstaltninger. Længden og indholdet af denne vurdering afhænger af forbrydelsens grovhed og dine individuelle behov. Bedømmelsen skal tage hensyn til offerets persontræk, forbrydelsens art og omstændigheder samt dine synspunkter. Jo flere oplysninger, du kan give i forbindelse med bedømmelsen, jo mere skræddersyet kan støtteniveauet blive til dine individuelle behov.

Hvilken beskyttelse er til rådighed for sårbare ofre?

Du har ret til ekstra rettighederne i henhold til Victim Charter som et sårbart offer [1], hvis kvaliteten af dine forklaringer sandsynligvis vil blive påvirket, fordi du lider af:

 • mentale problemer
 • indlærings- og kommunikationsproblemer
 • en neurologisk lidelse eller
 • et fysisk handicap.

[1] Dette er baseret på kravene i § 4 i Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1999 vedrørende rettens vurdering af vidners egnethed ved særlige foranstaltninger.

Jeg er mindreårig – har jeg særlige rettigheder?

Du er berettiget til ekstra hjælp i henhold til Victim Charter som et sårbart offer [1], hvis du er under 18 år på tidspunktet for lovovertrædelsen. Dette omfatter berettigelse til særlige foranstaltninger, hvis du skal afgive forklaring i retten.

[1] Dette er støttet på kriterierne i § 4 i Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1999 vedrørende rettens vurdering af vidners egnethed ved særlige foranstaltninger.

Mit familiemedlem døde på grund af forbrydelsen – hvad er mine rettigheder?

Nære slægtninge til den afdøde er berettiget til at modtage støtte i henhold til Victim Charter som ofre for den mest alvorlige forbrydelse.

Mit familiemedlem blev offer for en forbrydelse – hvad er mine rettigheder?

Familiens talsmand for ofre for en forbrydelse, der har et handicap, eller for ofre, der har været så hårdt såret som følge af en forbrydelse, at de ikke er i stand til at kommunikere.

Hvis du er handicappet eller er så hårdt såret som følge af en forbrydelse, at du ikke er i stand til at kommunikere, har du eller en nær slægtning ret til at udpege en talsmand for familien, der kan agere som et enkelt kontaktpunkt til modtagelse af tjenester i henhold til Victim Charter.

Forældre eller værge for et offer under 18 år.

Hvis du er et offer på under 18 år, er du, og som regel din forælder eller værge, berettiget til at modtage tjenester i henhold til Victim Charter. [1]

[1] Medmindre din forælder eller værge er genstand for efterforskning eller er blevet sigtet af politiet i forbindelse med forbrydelsen, eller hvis den pågældende tjenesteyder efter bedste skøn mener, at det ikke er i din bedste interesse, hvis din forælder eller værge modtager sådanne tjenester.

Har jeg adgang til mæglingtjenester? På hvilke betingelser? Vil jeg være sikker, mens mæglingen finde sted?

Formålet med et konfliktråd er at forsøge at bidrage til at råde bod på skaden (herunder mentale og følelsesmæssige skader) pådraget ved forbrydelsen. Eventuel konfliktråd er helt frivillig – du behøver ikke deltage – og bistås af en uddannet mægler. Konfliktråd kan indebære direkte og indirekte kontakt mellem dig og gerningsmanden. Det kan være skriftligt, mundtligt eller involvere et egentligt møde. Alle parter har en chance for at sige, hvad der skete, og forklare virkningen af forbrydelsen. Dette vil blive forberedt sammen med den relevante tjenesteyder forinden, så du kan føle dig understøttet.

Der træffes passende foranstaltninger for at sikre, at alt, hvad du accepterer at deltage i, er sikkert der vil altid være en uddannet mægler til stede ved alle møder mellem dig og gerningsmanden. Hvis gerningsmanden har tilstået og er villig til at deltage i et møde eller kommunikere med dig, kan du muligvis forklare denne, hvordan hændelsen har påvirket dig. Du kan så beslutte at få en undskyldning eller aftale en aktivitet, som gerningsmanden skal foretage sig, som hjælp til at gøre den forvoldte skade god igen.

Hvor kan jeg finde reglerne om mine rettigheder?

Victim Charter blev forelagt for Nordirlands Forsamling af Justitsministeriet i henhold til § 31, stk. 2, i Nordirlands retsplejelov af 2015.

Victim Charter beskriver de tjenester, der skal ydes i Nordirland til ofre for kriminalitet af de vigtigste strafferetlige organisationer og andre organisationer med tilknyttede funktioner. Disse organisationer kaldes tjenesteydere (service providers).

Rettighederne i Victim Charter gælder for alle ofre uanset deres opholdsstatus.

Sidste opdatering: 14/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.