Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Polen

Indholdet er leveret af
Polen

Hvilke oplysninger vil jeg få fra myndighederne (f.eks. politiet, anklagemyndigheden) efter, at forbrydelsen er blevet begået, men før jeg har anmeldt den?

Ofret er skriftligt blevet orienteret om sine rettigheder før den første afhøring, der finder sted efter anmeldelsen af forbrydelsen. I mellemtiden kan myndigheden give ofret oplysninger om hans/hendes rettigheder, som vil være nyttige under sådanne omstændigheder.

Jeg bor ikke i det EU-land, hvor forbrydelsen er begået ( EU-borgere og tredjelandsstatsborgere) Hvordan beskyttes mine rettigheder?

Tredjelandsstatsborgeres rettigheder er beskyttet på samme måde som borgerne i EU's medlemsstater, med undtagelse af retten til at få adgang til den erstatning fra staten, der tildeles til ofre for visse strafbare handlinger. Denne kompensationen udbetales kun til borgere i EU's medlemsstater.

Hvilke oplysninger vil jeg få, hvis jeg anmelder en forbrydelse?

Før den første afhøring modtager offeret skriftlige oplysninger om hans/hendes vigtigste rettigheder, herunder om hans/hendes status i efterforskningsfasen, om muligheden for at indgive anmodninger om specifikke retsskridt (f.eks. vidneforklaringer), om at få bistand fra en repræsentant, om at anmode om at få udpeget en beskikket advokat, om retten til at henvise sagen til mægling, om at få adgang til sagens akter, om at klage over et tiltalefrafald, om at fremsætte et krav om erstatning mod den tiltalte eller en anmodning om erstatning fra staten, om adgang til juridisk bistand, tilgængelige beskyttelsesforanstaltninger og støtte, om adgang til støtte fra fonden til støtte for ofre og støtte til resocialisering efter endt afsoning, om muligheden for at få udstedt en europæisk beskyttelsesordre, om organisationer, der giver støtte til ofre og om muligheden for at få godtgjort de udgifter, der er afholdt i forbindelse med deltagelse i sagen.

Har jeg ret til gratis oversættelse eller tolkning (ved min kontakt med politiet eller andre myndigheder i efterforskningsfasen og under straffesagen)?

I forbindelse med sagen vil der blive indkaldt en tolk i forbindelse med sagsskridt, der kræver deltagelse af et offer, der ikke taler polsk. Breve, der sendes til, eller som modtages fra personen, bliver oversat. Ofret bærer ikke omkostningerne til oversættelsen.

Hvordan vil myndighederne sørge for, at jeg forstår dem, og at de forstår mig (hvis jeg er et barn, eller jeg har et handicap) Børn, der har været udsat for en forbrydelse, repræsenteres af deres forældre eller af dem, der rent faktisk tager sig af børnene.

Sårbare personers rettigheder (f.eks. ældre mennesker) kan udøves af dem, der rent faktisk tager sig af disse personer. Forældrene eller dem, der rent faktisk bistår dem, skal sikre, at ofrene på passende vis deltager i de forskellige stadier af sagen, og hvis de er i tvivl om, hvorvidt de pågældende forstår betydningen af det, der foregår i sagen, kan de underrette det organ, der fører sagen. Støtte til ofre for kriminalitet

Hvem yder støtte til ofre for kriminalitet?

I Polen er det fonden til støtte for ofre og til støtte for resocialisering, der indsamler midler til bl.a. at støtte ofre for kriminalitet og deres familiemedlemmer.

Fondens ledelse og justitsministeren overfører midlerne til ikke-statslige organisationer, der har specialiseret sig i at støtte til ofre, og disse organisationer udpeges ved hjælp af en udvælgelsesprøve. Støtten fra fonden er af juridisk, psykologisk og materiel karakter. Vil politiet automatisk henvise mig til det organ, der støtter ofre for kriminalitet?

Den myndighed, der fører sagen, er forpligtet til at orientere ofret før det første retsmøde om muligheden for at opnå økonomisk støtte fra fonden til støtte for ofre og til støtte for resocialisering.

Hvordan beskyttes mit privatliv?

Gerningsmanden har ikke adgang til oplysninger om ofrets bopæl og arbejdsplads.

Med hensyn til vidner - og dermed som regel alle ofre - kan anklagemyndigheden eller retten i sager, der vedrører særlig grov kriminalitet, beslutte, at vidnernes personlige oplysninger og andre omstændigheder, der kan afsløre deres identitet, skal være fortrolige.

Dette kan ske, hvis der er en begrundet risiko for disse personers eller deres nærtståendes liv, sundhed, frihed eller ejendom. Skal jeg først anmelde en forbrydelse, før jeg kan få støtte til ofre for kriminalitet?

Adgangen til støtte til ofre for kriminalitet er ikke betinget af, at forbrydelsen er blevet anmeldt.

En person, der ønsker at opnå støtte, skal kun kunne godtgøre, at han eller hun har været udsat for en forbrydelse. Min personlige beskyttelse, hvis jeg er I fare

Hvilket type beskyttelsesforanstaltninger er tilgængelige?

Foreligger der en trussel mod ofret og dettes nærtstående, har de ret til:

beskyttelse under sagen,

  • personlig beskyttelse,
  • bistand i forbindelse med flytning til en anden adresse.
  • Hvem kan give mig beskyttelse?

Beskyttelsen ydes af lederen af politidistriktet eller af hovedstadens politi (wojewódzki (Stołeczny) Policji).

Vil nogen vurdere min sag for at se, om jeg stadig er truet af gerningsmanden?

Vurderingen af, om det er nødvendigt at anvende og opretholde beskyttelses- og støtteforanstaltninger, foretages af lederen af politidistriktet eller af hovedstadens politi.

Vil nogen vurdere min situation for at se, om der er en risiko for, at jeg igen vil lide skade under straffesagen (i forbindelse med efterforskningen eller selve retssagen)?

Den myndighed, der fører sagen, er forpligtet til at inddrage ofret i efterforskningen for at undgå, at den får negative konsekvenser for vedkommende.

Myndigheden skal altid reagere, hvis et offer ikke behandles med den respekt, som han/hun har krav på, eller vedkommende ikke føler sig sikker. I tilfælde af voldtægt eller lignende forbrydelser afgiver ofret sin forklaring i et særligt lokale uden gerningsmandens tilstedeværelse.

Under retsmødet kan retsformanden bestemme, at den tiltalte skal forlade retssalen, når ofret skal afgive forklaring.

Hvilke beskyttelsesforanstaltninger er der til rådighed for de mest sårbare ofre?

Hvis ofret er sårbart, for eksempel på grund af vedkommendes alder eller helbredstilstand, og han eller hun ikke er i stand til aktivt at deltage i retssagen, kan vedkommendes rettigheder udøves af den person, der rent faktisk tager sig af ham eller hende.

Jeg er mindreårig – har jeg særlige rettigheder?

Mindreårige ofres rettigheder udøves enten af deres retlige repræsentanter eller af dem, der rent faktisk tager sig af dem.

Hvis det er forældrene, der har begået forbrydelsen, repræsenteres det mindreårige offer under retssagen af en børnesagkyndig, der er udpeget af retten. En nærtstående er død som følge af kriminalitet – hvilke rettigheder har jeg?

Hvis ofret er afgået ved døden, kan ofrets pårørende indtræde i vedkommendes rettigheder under sagen.

De har således alle ofrets rettigheder. En nærtstående er blevet udsat for en forbrydelse – hvilke rettigheder har jeg?

Et offers nærtstående har ret til juridisk, psykologisk og materiel støtte fra fonden til støtte for ofre og til støtte for resocialisering.

I er de groveste sager, hvor der er fare for disse personers liv eller sundhed, kan de få beskyttelse og bistand (beskyttelse under straffesagen, personlig beskyttelse, hjælp til flytning). Kan jeg få adgang til mægling?

På hvilke betingelser? Er jeg i sikkerhed, mens mæglingen pågår? Sagen kan henvises til mægling på sagens indledende stadium, eller mens straffesagen verserer, forudsat at ofret og den tiltalte samtykker heri.

Mæglingen gennemføres af en mægler på en upartisk og fortrolig måde. Under mæglingen kan ofret give sin mening til kende, dvs. angive, hvad han eller hun forventer fra gerningsmanden. Mæglingen bringer ikke sagen til afslutning, men resultaterne tages i betragtning af både anklageren og retten. Hvor kan jeg finde de bestemmelser, hvori mine rettigheder er fastsat?

Bestemmelserne om rettighederne for ofre for strafferetlige handlinger findes i strafferetsplejeloven, straffeloven, straffuldbyrdelsesloven, lov af 7. juli 2005 om betaling af erstatning fra staten til ofre for bestemte lovovertrædelser [konsolideret udgave:

Lovtidende (Dziennik Ustaw) 2016, retsakt 325], lov af 28. november 2014 om beskyttelse af og støtte til ofre og vidner (lovtidende 2015, retsakt 21), bekendtgørelse af 29. september 2015 om fonden til støtte for ofre og til støtte for resocialisering (lovtidende 2019, retsakt 683) samt lov af 17. juni 2004 om klager over tilsidesættelse af en parts ret til, at vedkommendes sag uden ugrundet ophold behandles inden for rammerne af en efterforskning, der udføres eller forestås af en anklager, eller inden for rammerne af en retssag (konsolideret udgave: Lovtidende 2018, retsakt 75 med senere ændringer).

Sidste opdatering: 20/11/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.