Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Polen

Indholdet er leveret af
Polen

Hvordan skal jeg fremsætte et erstatningskrav overfor gerningsmanden? (f.eks. ved intervention i sagen, civilt søgsmål, indtræden som civil part i sagen)

Et offer for en forbrydelse har følgende muligheder for at kræve erstatning fra gerningsmanden:

  1. ofret kan anlægge en erstatningssag ved en civil domstol. For civile søgsmål skal der betales retsafgift. En civil sag kan anlægges, uanset om der er rejst en straffesag, men den kan udsættes indtil den endelige afslutning af straffesagen. Hvis offeret får medhold i sagen, fuldbyrdes dommen af fuldbyrdelsesmyndigheden, som er fogeden.
  2. Under straffesagen kan ofret fremsætte en begæring om, at gerningsmanden betaler en godtgørelse. Der er tale om en forpligtelse til at afhjælpe skaden eller betale erstatning for det lidte tab. Alternativt kan retten tilkende ofret en erstatning. Ofrets begæring kan imødekommes, hvis der afsiges en fældende dom, dvs. hvis den tiltalte kendes skyldig.
  3. Såfremt gerningsmanden idømmes en betinget frihedsstraf, kan retten tilpligte gerningsmanden at afhjælpe den skade, der er forvoldt ved den strafbare handling.
  4. I tilfælde af et betinget tiltalefrafald, pålægger retten gerningsmanden at afhjælpe skaden helt eller delvist.

Retten har pålagt gerningsmanden at betale erstatning til mig. Hvordan får jeg gerningsmanden til at betale erstatningen?

  1. Hvis retten har pålagt gerningsmanden at afhjælpe skaden, og vedkommende ikke efterkommer pålægget, kan ofret indlede en tvangsfuldbyrdelsessag.
  2. Hvis gerningsmanden er idømt en betinget fængselsstraf, eller sagen er endt med et betinget tiltalefrafald, og den pågældende ikke opfylder sin forpligtelse til at afhjælpe skaden, kan der træffes foranstaltninger til fuldbyrdelse af straffen eller genoptagelse af sagen. Sådanne foranstaltninger, og navnlig den reelle trussel om at blive sat i fængsel, har en motiverende indflydelse på gerningsmanden, der - selv når fuldbyrdelsen ikke giver resultat - får fremskaffet sig økonomiske midler til at opfylde ofrets krav. For at få truffet sådanne foranstaltninger skal ofret blot meddele retten eller kriminalforsorgen, at gerningsmanden ikke har opfyldt sin forpligtelse.

Hvis gerningsmanden nægter at betale, kan jeg så få et forskud fra statskassen? Under hvilke betingelser?

Hvis gerningsmanden ikke opfylder sin forpligtelse til at betale erstatning, kan ofret ikke få et forskud fra statskassen.

Ofrene kan få akut økonomisk hjælp fra fonden til støtte for ofre og til resocialisering, der ydes af enheder med speciale i at støtte ofre for kriminalitet.

Har jeg ret til erstatning fra staten?

Ofre for grove forbrydelser og deres pårørende kan opnå en særlig ydelse fra staten. Det gælder for personer, der har fast bopæl i Polen eller en anden EU-medlemsstat, og som som følge af en strafbar handling har lidt alvorlig personskade, eller som har været sygemeldt i mere end syv dage, samt for pårørende til en person, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse.

Er jeg berettiget til erstatning, hvis gerningsmanden ikke kendes skyldig?

Den statslige ydelse kommer også til udbetaling, selv om gerningsmanden ikke kendes skyldig.

Har jeg ret til at modtage en ad hoc-betaling, mens jeg afventer udfaldet af min erstatningssag?

Et offer, der har ret til erstatning, kan få udbetalt et garantibeløb, dvs. et engangsbeløb, der udbetales, før afgørelsen træffes. Dette beløb kan bruges til delvis betaling af udgifter til lægebehandling, genoptræning eller betaling af begravelsesomkostninger.

Sidste opdatering: 20/11/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.