Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

Kan jeg appellere afgørelsen?

Ja. Hvis du er indtrådt i sagen til støtte for anklagemyndighedens påstande eller er civil part i sagen, kan du appellere afgørelsen, hvis du ikke er enig i resultatet. En sådan appel iværksættes altid af en advokat.

Appellen indgives skriftligt til den ret, der behandlede sagen, inden for en frist på 30 dage. Appelskriftet skal indeholde en begrundelse for, hvorfor du ikke er enig i afgørelsen for så vidt angår bevisbedømmelsen og/eller anvendelsen af retsreglerne.

Hvilke rettigheder har jeg efter domfældelsen?

Du har ret til at blive underrettet om dommen og, som nævnt ovenfor, i overensstemmelse med din status i sagen at appellere dommen.

Har jeg ret til støtte og beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

Selve dommen kan som accessorisk foranstaltning give anledning til en ret til særlig støtte eller beskyttelse, såsom et påbud til den dømte om ikke at komme i nærheden af dig, hvis varighed fastsættes i dommen.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis gerningsmanden bliver dømt?

Du underrettes om dommen og dermed om den straf, som gerningsmanden er blevet idømt. Hvis den dømte skal afsone sin straf i en fængselsinstitution, får du besked om, i hvilket fængsel det sker.

Bliver jeg underrettet, hvis gerningsmanden løslades (herunder før tid eller på prøve) eller flygter fra fængslet?

Ja, forudsat at du som offer har udtrykt ønske om at blive informeret, vil du blive underrettet om gerningsmandens løsladelse eller flugt og, navnlig hvis den pågældende anses for at være særligt farlig, om eventuelle foranstaltninger, som han vil være underkastet.

Bliver jeg inddraget i afgørelser om (prøve)løsladelse? Kan jeg eksempelvis fremsætte en erklæring eller gøre indsigelse?

Du kan skrive til fuldbyrdelsesretten (Tribunal de Execução de Penas) og redegøre for dine betænkeligheder.

Sidste opdatering: 07/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.