Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

Du er offer for en forbrydelse, hvis du har lidt en form for skade, f.eks. en voldshandling eller beskadigelse eller tyveri af din ejendom, som følge af en handling, der er klassificeret som en strafbar handling efter national lovgivning. Som offer for en forbrydelse sikrer loven dig visse rettigheder før, under og efter straffesagen.

En straffesag i Portugal består af to faser: efterforskning og retssag. Under efterforskningen efterforsker politiet og anklagemyndigheden sagen og forsøger at tilvejebringe bevismateriale, hvorved gerningsmanden kan identificeres. Hvis beviserne er tilstrækkelige til at antage, at den mistænkte har begået forbrydelsen, indbringer anklagemyndigheden sagen for retten. Retten vurderer derefter bevismaterialet og afgør sagen i overensstemmelse hermed, idet den frikender den tiltalte eller afsiger en fældende dom.

Klik på nedenstående links for at finde de oplysninger, du har brug for:

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

2 - Anmeldelse af en forbrydelse - mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

3 - Mine rettigheder efter retssagen

4 - Erstatning

5 - Min ret til hjælp og støtte

Sidste opdatering: 07/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.