Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Som offer for en forbrydelse betragtes enhver person, der har lidt fysisk, psykisk eller materiel skade som følge af en hændelse, der udgør en strafbar handling efter gældende national lovgivning. Som ofre for en forbrydelse betragtes også familiemedlemmer til en person, der er død som følge af en forbrydelse, og som har lidt skade som følge af denne persons dødsfald.

Som offer for en forbrydelse har man visse lovbestemte rettigheder før, under og efter straffesagen.

De to første faser af den strafferetlige procedure i Rumænien består af efterforskningen og selve retssagen. Som led i efterforskningen udfører politiet diverse undersøgelser for at tilvejebringe beviser med henblik på at finde gerningsmanden. Efter den strafferetlige efterforsknings afslutning sender politiet sagens akter med alle oplysninger og beviser til anklagemyndigheden. Efter en gennemgang af sagen afgør anklagemyndigheden, om der skal rejses tiltale i sagen, eller om sagen skal henlægges.

Hvis der rejses en straffesag, vurderer dommerkollegiet sagens faktiske omstændigheder og afhører de relevante personer for at kunne afgøre, om den anklagede er skyldig. Hvis den tiltalte gerningsmand kendes skyldig, idømmer retten ham en straf. Hvis retten når frem til, at tiltalte ikke er skyldig, frikendes han.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for:

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

2 - Anmeldelse af en forbrydelse, mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

3 - Mine rettigheder efter retssagen

4 - Erstatning

5 - Mine rettigheder til hjælp og støtte

Sidste opdatering: 25/07/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.