Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

Hvilke oplysninger vil jeg få fra myndigheden (f.eks. politiet, anklagemyndigheden), efter at forbrydelsen har fundet sted, men før jeg har anmeldt den?

Retsmyndighederne og enhver anden offentlig institution, du er i kontakt med, oplyser dig om muligheden for at kontakte hjælpetjenester for ofre for forbrydelser under direcțiile generale de asistență socială și protecție a copilului (generaldirektoratet for social omsorg og børns beskyttelse) (DGASPC) samt de NGO'er, der leverer sådanne tjenester.

Disse oplysninger gives både mundtligt og skriftligt ved indgivelse af en formular til undertegnelse, der som minimum indeholder adressen på den hjælpetjeneste for ofre for forbrydelser, der ligger i området for den institution, der videregiver oplysningerne, samt nærmere oplysninger om tjenestens opgaver.

Den første retsmyndighed, som du tager kontakt til (politiet, anklagemyndigheden), eller, hvor det er relevant, hjælpetjenesten for ofre for forbrydelser informerer dig fra den første kontakt om dine rettigheder og om de hjælpe- og beskyttelsestjenester, du har ret til.

Du får oplysninger om:

 • hvilken form for støtte du kan få og af hvem, herunder grundlæggende oplysninger om adgang til lægehjælp, psykologhjælp og alternativ indkvartering
 • den retsforfølgende myndighed, som du kan indgive en anmeldelse til
 • retten til retshjælp og den institution, der skal kontaktes for at opnå retshjælp
 • betingelserne og fremgangsmåden for tildeling af gratis retshjælp
 • dine rettigheder i straffesagen (herunder beskyttelsesforanstaltninger for ofre, der er i fare)
 • betingelserne og fremgangsmåden for tildeling af erstatning fra staten
 • retten til at henvende dig til en forligsmand
 • hvis du bor i en anden EU-medlemsstat: muligheden for at indgive en anmeldelse eller et krav om erstatning fra staten i den stat, hvor du bor, samt muligheden for at blive hørt af de rumænske retsmyndigheder uden at være til stede på Rumæniens territorium.

Du får oplysningerne på et af dig forståeligt sprog. Derudover får du udleveret en formular med alle oplysningerne. Du vil blive bedt om at underskrive denne. Du kan blive ledsaget af en person efter eget valg under den første kontakt med myndighederne.

Hvis du indgiver en anmeldelse til retsmyndigheden, modtager du en skriftlig kvittering. Anmeldelsen kan indgives skriftligt eller mundtligt. Du kan også bemyndige en anden person til at anmelde forbrydelsen ved hjælp af en skriftlig fuldmagt. Den skriftlige fuldmagt, der er underskrevet af dig, indgår i sagsmappen.

Jeg bor ikke i den EU-medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået (europæiske statsborgere og statsborgere i tredjelande). Hvordan er mine rettigheder beskyttet?

Er du udenlandsk statsborger og offer for en forbrydelse begået på rumænsk territorium, har du de samme rettigheder som rumænske statsborgere, der er blevet ofre for en forbrydelse.

Taler du ikke rumænsk, har du ret til gratis tolkebistand, når du kommunikerer med myndighederne. Dette indbefatter indgivelse af anmeldelse på et af dig forståeligt sprog samt modtagelse af de oplysninger, du har ret til ved anmeldelsen af forbrydelsen, på et af dig forståeligt sprog.

Hvis du bor i en anden EU-medlemsstat, kan du indgive en anmeldelse eller kræve erstatning på denne stats territorium. Du kan også blive hørt af de rumænske retsmyndigheder uden at være til stede på Rumæniens territorium.

Er du offer for menneskehandel, har du mulighed for at blive indkvarteret på et krisecenter, hvor du vil blive sikret beskyttelse. Under straffesagen vil du modtage oplysninger om sagsforløbet på et af dig forståeligt sprog. Du har ret til psykologisk rådgivning og lægehjælp. De rumænske myndigheder vil gøre alt for at sikre din hjemsendelse hurtigst muligt og sikre din beskyttelse ved at eskortere dig til den rumænske grænse.

Er du udenlandsk statsborger, kan du få erstatning fra staten, hvis du er blevet offer for: drabsforsøg eller overlagt drabsforsøg som omhandlet i straffelovens artikel 188 og 189, legemsbeskadigelse som omhandlet i straffelovens artikel 194, forsætligt begåede forbrydelser, der har medført personskade, eller vold i hjemmet som omhandlet i straffelovens artikel 199, voldtægt, seksuel omgang med mindreårige og seksuelt overgreb som omhandlet i straffelovens artikel 218 til 220, menneskehandel og handel med mindreårige som omhandlet i straffelovens artikel 210 og 211, terrorisme og andre forsætligt begåede voldsforbrydelser.

Der kan også ydes gratis juridisk bistand, hvis du er offer for drabsforsøg eller overlagt drabsforsøg, legemsbeskadigelse, forsætligt begåede forbrydelser, der har medført personskade, eller voldtægt, seksuelle overgreb, seksuel omgang med mindreårige eller udnyttelse af mindreårige. Samme ret gælder for ægtefællen, børnene og de pårørende til en person, der er afgået ved døden som følge af drab eller overlagt drab eller en forsætligt begået forbrydelse, der førte døden med sig.

Hvis jeg anmelder et strafbart forhold, hvilke oplysninger vil jeg så få?

Når du anmelder en forbrydelse, vil den polititjenestemand, der registrerer din anmeldelse, forklare dig det videre forløb. Du vil blive underrettet om dine rettigheder og de tjenester, du har ret til. Politiet er forpligtet til at udarbejde en rapport, hvoraf de oplysninger, du har givet, fremgår.

Du får oplysninger om:

 • dine rettigheder i forbindelse med straffesagen
 • de organisationer, der yder støtte, og den støtte, de tilbyder
 • hvordan du kan søge beskyttelse
 • betingelserne for og den fremgangsmåde, der skal følges for at få tildelt erstatning fra staten
 • betingelserne for og den fremgangsmåde, der skal følges for at blive bistået af en beskikket advokat.
 • betingelserne og fremgangsmåden for tildeling af gratis retshjælp
 • retten til at henvende dig til en forligsmand
 • retten til at blive underrettet om tiltaltes løsladelse, hvis vedkommende er frihedsberøvet eller straffet med frihedsberøvelse
 • hvis du bor i en anden EU-medlemsstat: oplysninger om muligheden for at indgive et krav om erstatning fra staten i den stat, hvor du bor, samt muligheden for at blive hørt af de rumænske retsmyndigheder uden at være til stede på Rumæniens territorium.

Du vil efterfølgende under retssagen blive oplyst om den igangværende efterforskning og — såfremt anklagemyndigheden har besluttet ikke at indbringe sagen for en domstol — få en kopi af denne afgørelse. For at få disse oplysninger skal du indgive en anmodning til polititjenestemanden eller anklagemyndigheden med ansvar for din sag, hvori du oplyser en adresse i Rumænien, en e-postadresse eller e-mailadresse til modtagelse af oplysningerne.

Vælger anklagemyndigheden at indbringe sagen for en domstol, vil du blive indkaldt til retsmødet.

Når du bliver afhørt, vil du blive informeret om dine forpligtelser og rettigheder, nemlig:

 • retten til bistand fra en advokat eller — i givet fald — fra en beskikket advokat
 • retten til at henvende dig til en forligsmand i visse lovbestemte tilfælde
 • retten til at foreslå fremlæggelse af bevismateriale, fremsætte indsigelser og påstande i visse lovbestemte tilfælde
 • retten til at blive informeret om sagens udvikling
 • retten til at indgive en forudgående anmeldelse, når dette er nødvendigt (i forbindelse med visse typer forbrydelser er det nødvendigt med en forudgående anmeldelse for at kunne fortsætte sagen mod gerningsmanden). Retsmyndighederne vil i givet fald forklare dette nærmere. Ved at indgive en forudgående anmeldelse anmoder du om en fortsættelse af straffesagen mod den person, der har begået forbrydelsen mod dig. Den forudgående anmeldelse adskiller sig fra den ordinære anmeldelse, som du indgiver til politiet eller anklagemyndigheden for at underrette dem om, at der er blevet begået en forbrydelse mod dig
 • retten til at indtræde som civil part
 • forpligtelsen til at møde op som følge af retsmyndighedernes indkaldelser
 • forpligtelsen til at oplyse om eventuelle adresseændringer
 • retten til at blive informeret om gerningsmandens løsladelse, når denne er blevet idømt en fængselsstraf eller er blevet varetægtsfængslet.

Har jeg ret til gratis tolke- eller oversættelsesbistand (ved min kontakt til politiet eller andre myndigheder eller under efterforskningen og retssagen)?

Ja. Du har under hele straffesagen ret til oversættelses- og tolkebistand.

Hvad gør myndighederne for at gøre dokumenterne forståelige for mig og gøre mig forståelig (når jeg er et barn eller handicappet)?

Hvis offeret har behov for beskyttelse i henhold til loven, kan retsmyndigheden beordre, at han/hun høres gennem eller under tilstedeværelse af en psykolog eller en anden specialist, der ledsager ofre.

Under afhøringen kan hørehæmmede eller talehæmmede blive bistået af personer, der behersker tegnsprog. I så fald kan kommunikationen også foregå skriftligt.

Hjælpetjenester for ofre

For at få adgang til hensigtsmæssig hjælp og beskyttelse skal ofre vurderes individuelt. Vurderingen af ofre udføres af hjælpetjenesterne for ofre for forbrydelser eller private udbydere af sociale tjenesteydelser. De samarbejder — med offerets samtykke — i givet fald med offentlige eller private sundhedstjenesteydere.

De hjælpe- og beskyttelsestjenester, som hjælper ofre for forbrydelser og deres familiemedlemmer, skal navnlig stille følgende til rådighed:

 • oplysninger om offerets rettigheder
 • psykologisk rådgivning, rådgivning om risikoen for sekundær og gentagen viktimisering, intimidering og gengældelse
 • rådgivning om forbrydelsens økonomiske og praktiske aspekter
 • tjenester inden for social inklusion/reintegration
 • moralsk og social støtte til social reintegration
 • oplysninger og rådgivning om offerets rolle i straffesager, herunder forberedelse af deltagelsen i retssagen
 • henvisning af offeret til andre specialiserede tjenester, alt efter hvad der er relevant: sociale tjenester, lægetjenester, arbejdsformidlinger, uddannelsestjenester eller andre tjenester af almen interesse, der er fastsat ved lov.

Hjælpe- og beskyttelsestjenesterne udbydes i:

 1. dagcentre, der primært giver oplysninger, rådgivning, moralsk og social støtte til social reintegration, psykologisk rådgivning, juridisk rådgivning, finansiel rådgivning, sociale integrations-/reintegrationstjenester osv.
 2. indkvarteringscentre, der stiller passende midlertidige boliger til rådighed for ofre, som har behov for et sikkert sted at være på grund af en overhængende fare for sekundær og gentagen viktimisering eller intimidering og gengældelse.

Ofre for vold i hjemmet og menneskehandel kan indkvarteres på krisecentre, hvor de og deres børn, som de har forsørgerpligt over for, i en nærmere angivet periode tilbydes gratis familieledsagelse, beskyttelse mod gerningsmanden, lægehjælp og omsorg, mad, indkvartering, psykologisk rådgivning og juridisk rådgivning.

Hvem yder støtte til ofre for forbrydelser?

Der er oprettet en hjælpetjeneste for ofre for forbrydelser under hvert direcţie generală de asistenţă socială şi protecţia copilului (generaldirektoratet for social omsorg og børns beskyttelse — DGASPC).

Hjælpen kan også ydes af private udbydere af sociale tjenester.

Er du offer for vold i hjemmet, kan du rette henvendelse til Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei (det nationale agentur for ligestilling mellem mænd og kvinder) samt Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC).

Er du endnu ikke fyldt 18 år og er offer for en forbrydelse, kan du henvende dig til Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (den nationale myndighed for beskyttelse af børns rettigheder og adoption — ANPDCA) og til Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC).

Er du offer for menneskehandel, kan du kontakte Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (det nationale agentur for bekæmpelse af menneskehandel — ANITP) under indenrigsministeriet (MAI).

Justitsministeriet er den rumænske myndighed, der er ansvarlig for at bistå med at opnå erstatning til ofre for forsætligt begåede voldsforbrydelser i en anden EU-medlemsstat end den, hvor de har lovligt ophold.

Derudover yder en lang række andre ikkestatslige organisationer (NGO'er) forskellige former for støtte til ofre. Du vil blive henvist til den relevante NGO af den institution, du retter henvendelse til.

Henviser politiet mig automatisk til en hjælpetjeneste for ofre?

Ja, retsmyndighederne er forpligtede til at henvise dig til de relevante tjenester.

Hvordan sikres mit privatlivs fred?

Oplysnings-, hjælpe- og beskyttelsesforanstaltningerne til ofre træffes på en sådan måde, at personoplysninger og oplysninger om offerets privatliv og vanskelige situation beskyttes. Hjælpetjenesterne ydes anonymt og må ikke være underlagt en kontrakt med modtagerne.

Oplysningerne om ofrene for forbrydelser opbevares i et år, således at de kan bruges inden for rammerne af de hjælpe- og beskyttelsesforanstaltninger, der ydes til ofre for forbrydelser, eller på anmodning kan videregives til retsmyndighederne. Efter denne etårige opbevaringsperiode slettes de lagrede data.

Modtager du hjælpe- og beskyttelsesforanstaltninger til ofre, vil dine identifikationsdata blive opbevaret i hele hjælpe- og beskyttelsesperioden og i tre måneder efter udløbet af denne periode.

Indkvarteringscentre for ofre for vold i hjemmet og menneskehandel skal holdes hemmelige.

Både under den strafferetlige forfølgning og under retssagen kan retsmyndighederne — når de vurderer, at dit privatliv eller din værdighed ville kunne blive krænket som følge af de oplysninger, du kommer med, eller af andre årsager — efter din anmodning eller uden videre træffe foranstaltninger for at sikre privatlivets fred, herunder:

 • beskyttelse af de oplysninger, der vedrører din identitet
 • at afhøringen foregår uden din tilstedeværelse ved hjælp af audiovisuelt udstyr, hvor din stemme forvrænges, og dit ansigt sløres, når de andre foranstaltninger ikke er tilstrækkelige
 • lukkede døre under din afhøring.

I forhold til retsafgørelsen kan retten forbyde, at der offentliggøres tekster, tegninger, fotografier eller billeder, der afslører din identitet.

Hvis et offentligt retsmøde vil kunne betyde en krænkelse af din værdighed eller dit privatliv, kan retten også træffe afgørelse om lukkede døre under retsafgørelsen.

Er jeg nødt til at anmelde forbrydelsen, før jeg kan få adgang til støtte til ofre for forbrydelser?

Det er ikke nødvendigt at indgive en anmeldelse til de ansvarlige retsmyndigheder for at kunne drage fordel af de oplysnings-, hjælpe- og beskyttelsesforanstaltninger, der ydes til ofre.

Personlig beskyttelse hvis jeg er i fare

Hvilke former for beskyttelse er der adgang til?

Du har både i forbindelse med den strafferetlige forfølgning og under retssagen ret til beskyttelsesforanstaltninger, når retsmyndighederne vurderer, at du er i fare.

Hvis retsmyndighederne vurderer dig til at være i fare som følge af de oplysninger, du giver, eller af andre årsager, kan de efter din anmodning eller uden videre træffe foranstaltninger, der skal sikre din beskyttelse, herunder:

 • overvågning af og opsyn med din bopæl eller tilvejebringelse af midlertidig indkvartering
 • ledsagelse af dig og din beskyttelse eller beskyttelse af dine familiemedlemmer under din/jeres færden
 • beskyttelse af de oplysninger, der vedrører din identitet (personoplysninger kan slettes i sagsmappen, og din identitet kan beskyttes ved at hemmeligholde den)
 • at afhøringen foregår uden din tilstedeværelse ved hjælp af audiovisuelt udstyr, hvor din stemme forvrænges, og dit ansigt sløres, når de andre foranstaltninger ikke er tilstrækkelige (i dette tilfælde vil du ikke skulle møde for polititjenestemanden, anklagemyndigheden eller dommeren igen, og du befinder dig ikke på samme sted som gerningsmanden)
 • lukkede døre under din afhøring.

I forhold til retsafgørelsen kan retten endvidere forbyde, at der offentliggøres tekster, tegninger, fotografier eller billeder, der afslører din identitet.

Hvis du har stilling som vidne i straffesagen, eller hvis du — uden at have en reel stilling i sagen — kan bidrage til sagen gennem de oplysninger, du ligger inde med, for at få sandheden frem i forbindelse med alvorlige forbrydelser eller forhindre alvorlig skade, kan du endvidere anmode polititjenestemanden eller anklagemyndigheden, der leder efterforskningen, om at blive en del af et vidnebeskyttelsesprogram. Programmet omfatter en række foranstaltninger, såsom de nedenstående:

 • hemmeligholdelse af din identitet samt forvrængning af din stemme og sløring af dit ansigt under afhøringer
 • beskyttelse af din bopæl og politieskorte af dig, hvis du skal møde for de ansvarlige retsmyndigheder
 • bopælsændring
 • identitetsændring, herunder et nyt udseende, hvis dette er nødvendigt.

Godkendes du til vidnebeskyttelsesprogrammet, kan du få yderligere hjælp til:

 • at kunne indgå i en ny social kontekst
 • at opnå nye fagkvalifikationer
 • at finde nyt arbejde
 • få økonomisk hjælp, indtil du har fundet nyt arbejde.

Vidnebeskyttelsesprogrammet kan også omfatte børn, forældre og ægtefællen.

Godkendes du ikke til vidnebeskyttelsesprogrammet under den strafferetlige forfølgning, kan du indgive en anmodning herom til retten.

Alt efter den pågældende forbrydelse har du ret til andre typer beskyttelse:

 • Er du offer for vold i hjemmet, kan du få politiet til at træffe en tilholdsafgørelse mod gerningsmanden, der gælder for familiens bopæl, på grundlag af en foreløbig beskyttelsesordre, som er gyldig, indtil dommeren har udstedt beskyttelsesordren. Som offer kan du også søge hjælp på et krisecenter for ofre for vold i hjemmet. Centrene er forbeholdt nødstilfælde, når centrets ledelse har givet sin godkendelse hertil. Når du er blevet berettiget et ophold, er opholdet, kosten, lægehjælpen, den psykologiske rådgivning og retshjælpen gratis.
 • Er du offer for menneskehandel, har du mulighed for at blive godkendt til et ophold på et krisecenter. I henhold til loven kan opholdet på et sådant center højst være på 90 dage. Retten kan dog træffe afgørelse om forlængelse, indtil retssagen er afsluttet. Høringer i sager om handel med mindreårige er ikke offentlige. Tilsvarende høres mindreårige, som ikke er fyldt 14 år, i sådanne sager under tilstedeværelse af en psykolog eller en repræsentant for Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului (generaldirektoratet for social omsorg og børns beskyttelse).

Mener du, at du er i fare, skal du oplyse polititjenestemanden, anklagemyndigheden eller dommeren om det og fremlægge så mange oplysninger herom som muligt.

Der er både adgang til ovennævnte foranstaltninger under den strafferetlige forfølgning og under retssagen.

Hvem kan tilbyde mig beskyttelse?

Du vil blive beskyttet af det rumænske politi.

Vil der blive set på min situation, i forhold til om jeg risikerer yderligere skade fra gerningsmandens side?

For at undgå sekundær viktimisering bør det sikres, at offeret bliver vurderet så hurtigt som muligt efter identifikationen for at minimere antallet af lægelige/psykologiske/sociale udtalelser og vurderinger mest muligt.

Hjælpestrukturer for ofre for forbrydelser eller udbydere af sådanne tjenester yder rådgivning om risikoen for intimidering og gengældelse. For at forebygge enhver risiko for intimidering og gengældelse kan du blive midlertidig indkvarteret i et indkvarteringscenter.

Er du fortsat i fare efter straffesagens afslutning, undersøger retsmyndighederne muligheden for at indlemme dig i vidnebeskyttelsesprogrammet, såfremt du endnu ikke er en del af det.

Hvis du har været offer for menneskehandel eller vold begået af pårørende, organiseret kriminalitet, terrorisme eller andre former for forbrydelser, anses du for at være et "sårbart offer", hvorfor du har adgang til lovmæssige beskyttelsesforanstaltninger for vidner, der trues eller befinder sig i en udsat situation.

Er der nogen, der vil gennemgå sagen for at vurdere, om jeg risikerer indgreb fra det strafferetlige system (under efterforskningen og retssagen)?

Ja, der vil blive set på din situation. Er du eksempelvis offer for visse typer forbrydelser (vold i hjemmet, voldtægt, seksuelle overgreb osv.), vil du altid blive afhørt af en person af samme køn, hvis du anmoder herom.

Den forurettede vil endvidere ikke blive afhørt igen, medmindre det er strengt nødvendigt for den normale gennemførelse af straffesagen. Herved undgås, at vedkommende igen kommer i en offerrolle som i ovenstående tilfælde.

I henhold til lovgivningen om straffesager skal den forurettede, der har anmeldt en forbrydelse, straks afhøres og — hvis det ikke er muligt — afhøres uden unødig forsinkelse efter anmeldelsen. Dette skal igen forhindre sekundær viktimisering, idet offeret indkaldes til endnu en afhøring.

Domstolene har separate venteværelser for ofre for forbrydelser.

Hvilken beskyttelse kan sårbare ofre få?

Er du et sårbart offer, har du adgang til de ovenstående beskyttelsesforanstaltninger, hvad angår vidnebeskyttelsen.

Jeg er mindreårig. — har jeg særlige rettigheder?

Hvis du er mindreårig, offer for udnyttelse, vold, misbrug, forsømmelse eller mishandling samt andre former for forbrydelser, vil du eller enhver anden person kunne anmelde dette til politiet.

Er du mindreårig, vil du i alle henseender anses som et sårbart offer. I dette tilfælde er myndighederne forpligtede til at informere dig om de beskyttelsesforanstaltninger, du har adgang til.

For så vidt angår børn, der er ofre for vold, foretages vurderingen og tildelingen af de lovbestemte hjælpe- og beskyttelsestjenester af specialiserede interventionsorganer i tilfælde af mishandling, forsømmelse, menneskehandel, organiseret migration og hjemsendelse inden for rammerne af direcțiile generale pentru asistență socială și protecția copilului (generaldirektoratet for social omsorg og børns beskyttelse).

Mindreårige kan få hjælp fra Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.

Børn, der er blevet mishandlet, forsømt eller udsat for enhver form for vold, kan midlertidigt blive anbragt hos en anden familie, en plejefamilie eller i et specialcenter.

Skal du møde for de strafferetlige undersøgelsesmyndigheder og endnu ikke er fyldt 14 år, skal du ledsages af en forælder eller værge. Hvis den pågældende forælder eller værge også er part i straffesagen eller har en interesse i at påvirke din forklaring, vil afhøringen foregå under tilstedeværelse af et familiemedlem eller en anden person, der er udpeget af politiet, anklagemyndigheden eller dommeren.

Retsmyndighederne kan derudover træffe afgørelse om, at der skal være en psykolog til stede, som kan hjælpe dig under din afhøring. Du indgiver din anmodning herom til retsmyndighederne.

Der gælder et krav om, at afhøringen skal optages. Er det ikke muligt at optage afhøringen, vil dette blive anført i erklæringen med angivelse af årsagerne.

Du vil også kunne blive afhørt i specielt indrettede lokaler — af samme person — såfremt dette er muligt.

Vedrører efterforskningen visse typer af forbrydelser, kan afhøringen ske ved en person af samme køn som dig. Du vil også kunne blive ledsaget af en person efter eget valg.

Du har ret til at blive bistået af en juridisk repræsentant under hele sagsforløbet. Har du ingen advokat, hjælper retten dig med at finde én. Kan din familie ikke betale for advokatbistanden, har du ret til gratis retshjælp.

I sager vedrørende menneskehandel høres mindreårige under 14 år under tilstedeværelse af mindst én af deres forældre eller af en anden retlig repræsentant. Det er dog obligatorisk også at indkalde en psykolog eller en repræsentant for generaldirektoratet for social omsorg og børns beskyttelse.

Et familiemedlem har mistet livet som følge af en forbrydelse. Hvilke rettigheder har jeg?

I denne situation har du status som offer for en forbrydelse, og du har ret til alle de ovenstående hjælpe- og beskyttelsestjenester, herunder oplysninger, psykologisk rådgivning og retshjælp samt henvisning til sundheds-, sociale integrations-/reintegrationstjenester eller andre tjenester.

Er du afdødes ægtefælle eller barn eller en person, der har forsørget afdøde, når dødsfaldet skete som følge af et drab eller et overlagt drab i henhold til straffelovens artikel 188 og 189 og en forsætligt begået forbrydelse, der førte til personens død, har du ret til gratis retshjælp og erstatning fra staten.

Du har også ret til gratis retshjælp i forbindelse med visse andre typer af forbrydelser end dem, der er anført ovenfor, hvis den månedlige indkomst for hver af offerets familiemedlemmer mindst er lig med bruttomindstelønnen som gældende for det år, du har indgivet en anmodning om gratis retshjælp.

Et familiemedlem er blevet udsat for en forbrydelse. Hvilke rettigheder har jeg?

Se ovenfor.

Har jeg adgang til mægling? Under hvilke betingelser? Vil jeg være i sikkerhed under mæglingen?

Mægling er en mulighed i forbindelse med visse forbrydelser, der anses som mindre alvorlige i straffeloven. Mægling forudsætter, at de to parter er enige. Under mæglingsforløbet vil du blive indkaldt til møder med sagsøgte, hvor man forsøger at finde en mindelig løsning. Møderne styres af den såkaldte forligsmand. Hvis gerningsmanden og du når til enighed efter møderne, kan du trække din anmeldelse tilbage, og sagen vil blive henlagt. Finder I ikke en mindelig løsning, fortsætter straffesagen, som om mæglingen aldrig havde fundet sted.

Hvor kan jeg finde den lov, hvori mine rettigheder er fastsat?

 • Lov nr. 135/2010 om strafferetsplejeloven, som ændret og suppleret.
 • Lov nr. 678/2001 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel, som ændret og suppleret
 • Regeringsafgørelse nr. 1216/2001 til godkendelse af den nationale handlingsplan for bekæmpelse af menneskehandel
 • Lov nr. 211/2004 om visse foranstaltninger til sikring af beskyttelsen af ofre for forbrydelser, som ændret og suppleret
 • Regeringsafgørelse nr. 1238 af 10. oktober 2007 om godkendelse af nationale standarder for hjælpetjenester for ofre for menneskehandel
 • Lov nr. 217/2003 om forebyggelse og bekæmpelse af vold i hjemmet, som ændret og suppleret
 • Lov nr. 272/2004 om beskyttelse og fremme af børns rettigheder, som ændret og suppleret
 • Lov nr. 682/2002 om vidnebeskyttelse, som ændret og suppleret
 • Lov nr. 192/2006 om mægling og forligsmandens opgaver, som ændret og suppleret
Sidste opdatering: 04/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.