Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

Kan jeg appellere afgørelsen?

Sagen afsluttes med, at der træffes en afgørelse (afsiges en dom). Konsekvenserne heraf for den anklagede er: Den anklagede kendes skyldig, frifindes, der gives afkald på straffuldbyrdelse, straffen udsættes, straffesagen afsluttes. Dommen afsiges på et offentligt retsmøde. Har du deltaget i retssagen som forurettet og/eller civil part, får du tilsendt en kopi af retsafgørelsen med posten.

Er du utilfreds med udfaldet, har du mulighed for at appellere dommen. Du kan kun appellere dommen, hvis du har været forurettet eller civil part i sagen.

Har du haft stilling som vidne, kan du appellere afgørelsen for så vidt angår sagsomkostningerne og den erstatning, du er blevet tilkendt.

Er du forurettet eller er indtrådt som civil part, skal du appellere dommen inden for ti dage fra forkyndelsen af kopien af referatet af den afsagte afgørelse.

Har du stilling som vidne, kan du iværksætte en appel umiddelbart efter afsigelsen af den endelige afgørelse vedrørende sagsomkostningerne og erstatningen, dog senest ti dage efter dommen er blevet afsagt eller i givet fald inden for ti dage fra forkyndelsen af den dom, hvori sagsomkostningerne og erstatningen er fastsat.

Appellen skal indgives skriftligt og underskrives af dig. Du skal indgive appelskriftet til den ret, der har afsagt den afgørelse, du ønsker at anfægte.

Retten videregiver straks efter modtagelsen appelskriftet til en højere kompetent domstol, som skal behandle sagen. Afgørelsen i første instans omfatter endvidere oplysninger om appelmulighederne og de gældende appelfrister.

Hvilke rettigheder har jeg efter strafudmålingen?

Dommen i straffesager fuldbyrdes, så snart dommen er blevet afsagt. Efter fuldbyrdelsen vil din rolle være udtjent. Indgår du i vidnebeskyttelsesprogrammet, kan du fortsætte i programmet, indtil retten har truffet afgørelse om, at du ikke længere er i fare.

Har jeg ret til hjælp eller beskyttelse efter retssagen? I givet fald, hvor længe?

Nogle hjælpeforanstaltninger tilvejebringes, så længe sagen er verserende, eller i en bestemt periode, mens andre ydes ud fra offerets særlige behov.

Ofre for forbrydelser har ret til gratis retshjælp under hele retssagen.

Hvis du er offer for menneskehandel, har du ret til en genoprettelses- og betænkningsperiode på op til 90 dage, hvor du har ret til psykologisk støtte, lægehjælp og social støtte, medicin, kost og indkvartering, på anmodning, i et modtagelsescenter eller et beskyttet indkvarteringssted og til at indhente oplysninger om de gældende retlige og administrative procedurer.

Udenlandske statsborgere, om hvem der er alvorlig grund til at antage, at de er ofre for menneskehandel, har også ret til en genopretnings- og betænkningsperiode på op til 90 dage, hvor de efter anmodning fra retsmyndighederne får godkendt deres betingede ophold på Rumæniens territorium og kan indkvarteres i krisecentre. I denne periode eller ved udløbet af denne periode kan de endvidere få midlertidig opholdstilladelse på Rumæniens territorium.

For ofre for vold i hjemmet udstedes beskyttelsesordren for en periode på højst seks måneder.

For så vidt angår vidner, der er omfattet af vidnebeskyttelsesprogrammet, kan beskyttelsesforanstaltningen dog fortsat gælde efter retssagen under hensyntagen til, at støtteordningen efter sagens afslutning revideres med henblik på at tilpasse den til den nye situation. Domstolen afgør varigheden af beskyttelsesforanstaltningen.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis gerningsmanden dømmes?

Hvis gerningsmanden kendes skyldig, har du adgang til følgende oplysninger: straffens type og varighed (afgørelsen træffes ved et offentligt retsmøde, hvorefter du vil få den forkyndt), oplysninger om gerningsmandens flugt, løsladelse — uanset konteksten — såfremt du har bedt om denne information.

Vil jeg få det at vide, hvis gerningsmanden løslades (herunder før tid eller betinget) eller flygter fra fængslet?

Ja, du vil blive underrettet, hvis du har anmodet herom hos retsmyndighederne. Se ovenstående svar.

Bliver jeg inddraget i afgørelser om løsladelse eller løsladelse under tilsyn? Vil jeg eksempelvis kunne fremlægge oplysninger eller modsætte mig en løsladelse?

Så snart retsafgørelsen har fået formel retskraft (gerningsmanden er blevet kendt skyldig, frifundet, der gives afkald på straffuldbyrdelse, straffen fornægtes, straffen udsættes, straffesagen afsluttes), er din rolle i straffesagen udtjent.

Du vil ikke blive involveret i proceduren vedrørende gerningsmandens løsladelse eller betingede løsladelse.

Sidste opdatering: 04/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.