Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

Hvilken fremgangsmåde skal jeg følge for at kræve erstatning fra gerningsmanden? (f.eks. intervention i sagen, civilt søgsmål, indtrædelse som civil part)

Du kan kræve erstatning fra gerningsmanden ved at indtræde som civil part i straffesagen. Denne mulighed gælder frem til undersøgelsesfasens start. Retsmyndighederne er forpligtede til at oplyse dig om denne ret. Du kan indtræde som civil part enten skriftligt eller mundtligt. I den forbindelse skal du oplyse det beløb, du kræver i erstatning, komme med begrundelser herfor samt fremlægge beviser til støtte for dit krav.

Du kan enten indgive din anmodning til anklagemyndigheden eller den ret, der træffer afgørelse om sagens realitet.

Ved afsigelse af sin dom (hvis gerningsmanden kendes skyldig), fastsætter retten endvidere den erstatning, der skal betales af gerningsmanden.

Er du ikke indtrådt som civil part i straffesagen, kan du anlægge et særskilt søgsmål ved den civile domstol for at få erstatning.

Retten har dømt gerningsmanden til at betale erstatning eller en kompensation. Hvordan kan jeg pålægge gerningsmanden at betale beløbet?

Da der ligger en retsafgørelse til grund for betalingen af erstatning eller kompensation, kræves der intet fra din side for at få gerningsmanden til at opfylde sin forpligtelse. Sker dette ikke, kan du anmode om tvangsfuldbyrdelse.

Dette gør du ved at overdrage afgørelsen om tilkendelsen af erstatning eller kompensation til en foged, som efterfølgende står for tvangsfuldbyrdelsen og oplyser dig om det videre forløb.

Kan staten udbetale erstatningen som forskudsbetaling, hvis gerningsmanden nægter at betale? Og under hvilke betingelser?

Under visse betingelser kan staten udbetale erstatningen.

Er gerningsmanden insolvent eller umulig at finde frem til, kan staten udbetale erstatningen efter at have modtaget et erstatningskrav. Dette krav skal fremsættes inden for et år. Fristens startdato afhænger af den løsning, retsmyndighederne har valgt.

Er gerningsmanden ukendt, kan du fremsætte et erstatningskrav inden for tre år fra det tidspunkt, hvor forbrydelsen blev begået. Dette gælder dog ikke, hvis et forsikringsselskab har udbetalt hele beløbet til dig som skadeserstatning.

Du kan indgive en anmodning om at få udbetalt et forskud på erstatningen. Dette kræver, at du først fremsætter et erstatningskrav. Du kan anmode om en forskudsbetaling, så snart du har fremsat erstatningskravet og senest inden for 30 dage. Det er endvidere en ufravigelig betingelse for at kunne anmode om forskudsbetaling, at du befinder dig i en vanskelig økonomisk situation.

Hvis dit erstatningskrav ikke imødekommes, skal du tilbagebetale det forskud, du måtte have modtaget. Du skal fremsætte dit erstatningskrav overfor retten i den retskreds, hvor du bor.

Har jeg ret til erstatning fra statens side?

Ja. Se svaret ovenfor.

Har jeg ret til erstatning, hvis gerningsmanden ikke kendes skyldig?

Vælger straffedomstolen at henlægge et civilt søgsmål, har du mulighed for at anlægge et særskilt søgsmål ved den civile domstol for at få erstatning.

Træffer straffedomstolen afgørelse om, at hændelsen ikke har fundet sted, eller at forbrydelsen ikke er blevet begået af den person, du har anmeldt, vil du hverken kunne få udbetalt erstatning af straffedomstolen eller ved at anlægge et særskilt søgsmål ved en civil domstol, da denne afgørelse også har formel retskraft ved den civile domstol.

Er du ikke indtrådt i sagen som civil part, kan du anlægge et særskilt søgsmål ved en civil domstol, enten under eller efter straffesagen, idet de generelle forældelsesfrister overholdes.

Kan jeg få min erstatning betalt på anden vis, hvis den ikke er blevet betalt?

Ja, under visse betingelser. Du kan indgive en anmodning om at få udbetalt et forskud på erstatningen. Se svaret på spørgsmålet om forskudsvis betaling.

Sidste opdatering: 04/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.